ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ﻣﻠﯽ دندانپزشکی سال 1402

ﻣﻨﺎﺑﻊ نهایی آزﻣﻮن ﻣﻠﯽ دندانپزشکی سال 1402 اعلام شد. لطفا برای مشاهده ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ﻣﻠﯽ دندانپزشکی سال 1402 به ادامه مطلب بروید.

ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ﻣﻠﯽ دندانپزشکی سال 1402

نحوه معرفی متقاضیان  :

معرفی متقاضیان جهت شرکت در مرحله نظری آزمون ملی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر پس از بررسی مدارک اولیه و تطابق آن با ضوابط آیین نامه ارزشیابی توسط مرکز خدمات آموزشی صورت می پذیرد. پس از قبولی متقاضی در آزمون مرحله نظری، معرفی به دانشگاه های مجری امتحانات عملی به عهده کمیته آزمون ملی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی است.

تبصره : کمیته آزمون ملی با حضور دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، رئیس مرکز خدمات آموزشی و 3 نفر عضو هیات علمی (به پیشنهاد دبیر شورا) و با حکم معاونت آموزشی تشکیل می شود.

مراحل آزمون ملی

آزمون ملی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر شامل دو مرحله نظری و عملی است که متقاضیان باید به ترتیب زیر در آنها شرکت کنند، قبولی در مرحله نظری آزمون شرط معرفی به مراحل بعدی خواهد بود.

مرحله نظری آزمون : شامل دو بخش علوم پایه و دروس اختصاصی است که سهم نمره علوم پایه 25 درصد و سهم نمره دروس اختصاصی 75 درصد از نمره کل است. مرحله نظری آزمون دو نوبت در سال برگزار می شود. یک نوبت همزمان با آزمون پذیرش دستیار داخل و نوبت دوم در سه ماهه سوم همان سال بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده توسط مرکز سنجش خواهد بود.

بخش اول : سئوالات این بخش، منطبق بر محتوای آزمون جامع علوم پایه داخل کشور بوده و در حال حاضر شامل دروس آسیب شناسی، بیوشیمی، فیزیک پزشکی، روانشناسی و مهارت های ارتباطی، انگل شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، علوم تشریحی، فیزیولوژی، ژنتیک، ایمنی شناسی، انقلاب اسلامی ایران و اندیشه اسلامی، آناتومی و مرفولوژی دندان، بافت شناسی دهان و دندان، جنین شناسی دهان و دندان است.

حد نصاب قبولی در این قسمت از آزمون در هر دوره مطابق با کمترین حد نصاب قبولی دانشجویان داخل در دو دوره قبل است . متقاضیانی که قبلا در آزمون علوم پایه شرکت کرده و قبول شده اند در صورت ارائه درخواست کتبی می توانند فقط در بخش دوم مرحله نظری آزمون ملی شرکت کنند.

تبصره: منابع این آزمون مطابق منابع درسی اعلام شده در برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی (مصوب چهل و هشتمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 19 تیرماه 91) است.

بخش دوم : این بخش شامل کلیه دروس اختصاصی رشته دندانپزشکی عمومی است. حد نصاب قبولی در این قسمت از آزمون کسب 75 درصد میانگین نمرات قبول شدگان در آزمون دستیاری همان دوره / سال است.

تبصره : منابع آزمون ﻣﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر مطابق منابع درسی اعلام شده در برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی (مصوب چهل و هشتمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 19 تیرماه 91) است.

مجموع حد نصاب قبولی در دو بخش اول و دون ( با احتساب درصد مربوطه) به عنوان حد نصاب قبولی کل آزمون مرحله نظری محاسبه خواهد شد.

تبصره: نتیجه قبولی مرحله نظری آزمون جهت ورود به مرحله عملی، به مدت یکسال معتبر باقی می ماند.

مرحله عملی آزمون: شامل بخش های پره کلینیک، کلینیک و درمان جامع (ارائه خدمات در فیلد) است.

مرحله پره کلینیک : این آزمون به صورت ساختارمند و بر اساس چک لیست استاندارد و معیارهای تدوین شده توسط کمیته آزمون ملی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و با ذکر دقیق Requirement در چهار رشته ترمیمی، اندودانتیکس، ارتودانتیکس و پروتزهای ثابت و متحرک برگزار می شود. زمان برگزاری این آزمون در دو نوبت است که در هر سال تحصیلی مشخص و اعلام می شود.

حدنصاب قبولی در این آزمون کسب نمره حداقل 12 از 20 است.

تبصره : داوطلبانی که در این مرحله (پره کلینیک) موفق به کسب معدل 17 و یا بالاتر شوند از امتحانات کلینیکی حداکثر 3 بخش با تشخیص کمیته آزمون ملی معاف خواهند شد و هزینه این 3 امتحان را نیز پرداخت نخواهند کرد. این قبیل افراد با نظر کمیته آزمون ملی امکان ورود به مرحله بعدی را در همان ترم تحصیلی خواهند داشت.

مرحله کلینیک : در این مرحله متقاضی در تمامی بخش های آموزشی ( شامل دندانپزشکی ترمیمی، اندودانتیکس، پریودانتیکس، پروتزهای دندانی، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، ارتودانتیکس، بیماریهای دهان و تشخیص و رادیولوژی دهان و دندان) به درمان بیماران پرداخته و مسئولیت تامین بیمار در هر بخش به عهده داوطلب است.

معرفی جهت این مرحله در دو نوبت در هر سال تحصیلی است و متقاضی موظف است پس از قبولی در مرحله پره کلینیک در آزمون این مرحله شرکت کند. کمیته آزمون ملی زمان، ضوابط و معیارهای این آزمون را مشخص و اعلام می کند. حدنصاب قبولی در این آزمون (بر اساس کیفیت درمان انجام شده، مشاهده و مصاحبه توسط اساتید در حین و پایان این مرحله) 12 از 20 است.

مرحله درمان جامع بیماران (ارائه خدمات در فیلد) : در این مرحله متقاضی حداقل به مدت 6 ماه در کلینیک های دندانپزشکی دانشکده های دندانپزشکی یا کلینیک های منتخب زیر مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی (منتخب دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی) به منظور ارتقای مهارت های ضروری و آشنایی با نظام سلامت کشور زیرنظر هیات علمی مشخص شده به فعالیت می پردازد و ارزیابی متقاضی در این دوره طی دستورالعمل تنظیمی کمیته آزمون ملی انجام خواهد شد.

تبصره : داوطلبانی که در این مرحله (کلینیک) موفق به کسب معدل 17 و یا بالاتر شوند با نظر کمیته آزمون ملی از گذراندن بخشی از این مرحله (درمان جامع بیماران) معاف می شوند.

محل و نحوه برگزاری آزمون : طرح سئوالات مرحله نظری آزمون به صورت متمرکز و برگزاری آزمونها در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب و با نظارت مستقیم مدیریت های معاونت آموزشی (دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، مرکز خدمات آموزشی و مرکز سنجش آموزش پزشکی) وزارت بهداشت انجام می شود.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی