کنکور: فهرست محتوایی مطالب DVDهای تجربی


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
دندانپزشک زیبایی
بهترین دندانپزشک زیبایی در تهران
دندانپزشک خوب در تهران
لمينت دندان
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

بازدید : 7,354 بار
DVD شماره 1
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه اول ریاضی مشتق
الف: مقدار مشتق
ب: آهنگ تغییرات
ج: مماس و قائم
د: مشتق قدر مطلقی و جزء صحیح
جلسه دوم ریاضی مشتق
ادامه مشتق
الف: مشتق چند ضابطه ای
ب: مشتق ضمنی
ج: نقاط بحرانی
د: ماکسیمم و مینیمم مطلق
جلسه اول زیست سلول
الف: ویژگی تریکودینا
ب: سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی
ج: اندامک های دارای دو غشاء
د: اندامک های دارای یک غشاء
ه: انتقال مواد
جلسه دوم زیست سازمان بندی سلول ها
الف: بافتها و ساختارهای سلولی
ب: ترکیب سلولهای جانوری جلسه قبل
ج: سازمانبندی
د: انواع بافتهای سلولهای جانوری
(پوششی ،پیوندی ، ماهیچه ای ، عصبی)
جلسه سوم زیست تغذیه و گوارش
اولین دستگاه سازنده بدن : تغذیه و گوارش در جانوران
DVD شماره 2
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی جلسه اول
الف: اسیدها و بازها
ویژگی
ب: اسیدها و بازهای معروف
ج: دیدگاه های لاووازیه دیوی و آرنیوس
د: اکسیدهای فلزی و بازی
ه: واکنشها
و: نحوه نوشتن واکنش
ح: اسیدها و بازهای قوی و مقایسه قدرت آنها
ط: اسیدها و بازهای برونشتد اسیدها و بازهای ی: مزدوج آمفوترها
ک: تشخیص جهت پیشرفت واکنش
ل: تفکیک و ثابت تفکیک ka
شیمی جلسه دوم
الف: ظرفیت
ب: تفکیک (بازها ، اسیدها ، نمکها و آب و واکنش های اصلی)
ج: pH محیط های اسیدی – بازی – خنثی و آبی
د: مراحل تفکیک
ه: حل مسئله
درس فیزیک جلسه اول
الف: میدان ها و امواج الکتریکی و مغناطیسی
ب: ماهیت و ویژگی های امواج الکترومغناطیس
ج: روابط و فرمول ها
د: مقایسه اشعه نورانی با سایر اشعه ها
ه: طیف امواج الکترومغناطیس – طول موج – بسامد
و: رابطه سرعت نور و ضریب شکست محیط
ز: حل مسئله
درس فیزیک جلسه دوم
الف: برآیند امواج
ب: آزمایش یانگ
ج: مرور و جمع بندی
درس فیزیک جلسه سوم
الف: تستهای مفهومی
ب: رابطه بین دمای جسم و طول موج
ج: رابطه بین دمای جسم و تابش آن
د: کمیتهای کوانتومی
DVD شماره 3
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه چهارم زیست تغذیه و گوارش تبادل گازها
الف: ادامه تغذیه و گوارش (در مورد گیاه خواران)
ب: تبادل گاز ها: دستگاه تنفس
ج: دم و باز دم در پرندگان
د: سیستم تنفس پوستی
ه: سیستم تنفس نایی
و: سیستم تنفس آبششی
ز: سیستم تنفس ششی
ح: حرکات دمی و بازدمی
ط: گنجایش شش ها
ی: مبادله گازهای تنفسی
ک: تولید بیکربنات
ل: ساختار هموگلوبین
م: اعمال مجاری تنفسی
ن: سرفه و عطسه
جلسه پنجم زیست گردش مواد
الف: دستگاه گردش مواد
ب: گردش مواد در جانوران
ج: انواع دستگاه گردش خون
د: دستگاه گردش خون در کرم خاکی ، خرچنگ دراز،ملخ ، ماهی و انسان
ه: ساختار قلب انسان
و: بافت گرهی قلب
ز: دریچه های دستگاه گردش خون
جلسه ششم زیست گردش مواد
الف: دستگاه گردش مواد (2)
ب: صداهای قلب
ج: تعاریف
د: رگ ها
ه: جریان خون
و: مبادله مواد در مویرگ ها
ز: خیز
ح: انعقاد خون
ط: آنمی و انواع آن
جلسه سوم ریاضی
مشتق
الف: مشتق زنجیره ای
ب: تابع درجه سوم
ج: تقعر
د: نقطه عطف
جلسه چهارم ریاضی (مشتق)
الف: مشتق توابع مرکب
ب: ساده نمودن پیش از مشتق گیری
ج: عامل صفرشونده
د: f.g
DVD شماره 4
 
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
فیزیک جلسه چهارم
الف: پدیده فتوالکتریک
ب: نظریه پلانک
ج: تابع کار هر فنر
فیزیک جلسه پنجم
الف: مدل های اتمی مختلف (بو، رادرفورد، تامسون و…)
فیزیک جلسه ششم
الف: کاربردهای عددی روابط بور و تست های محاسباتی
ب: لیزر
شیمی جلسه سوم
الف:pH (و مسائل آن)
ب: pH اسید ها و بازهای قوی و ضعیف محاسبه ی آن
ج: شناساگرها
د:شیمی آلی
ه: اسیدها و استرها
و: بنیان اسیدی
ز: انحلال پذیری در آب ، تشخیص قئرت اسیدی، پایداری و یکنواختی ابرالکترونیک
ح: آبکافت استر
ط: چربی/گلیسیرید
شیمی جلسه چهارم
الف:آبکافت/هیدرولیز (نمک های اسیدی بازی و خنثی)
ب: عوامل موثر بر تعادل یونی (اثر یون مشترک، اثر یون واکنش پذیر، محلول بافر و محاسبه ی pH آن)
ج: سنجش حجمی (محاسبه و نمودارها، نقاط هم ارزی و پایانی)
 DVDشماره 5
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه هفتم ریاضی تجربی مقاطع مخروطی
الف: بیضی
ب: تعریف، معدله و مشخصات بیضی
ج: تشخیص بیضی افقی و عمودی
د: هذلولی
ه: تعریف، معادله و مشخصات هذلولی
و: تشخیص هذلولی افقی و قائم
ز: مجانب های هذلولی
فیزیک جلسه هفتم
الف: ویژگی های اجزای اتم، ایزوتوپ ها، نیروی هسته ای
ب: رابطه انیشتین، انرژی بستگی هسته و مسائل
ج: رابطه بین پایداری اتم با تعداد نوترون ها و پروتون ها
د: اشعه ی آلفا بتا و گاما
ه: نیمه عمر ماده ی رادیو اکتیو
فیزیک جلسه هشتم
الف:نیروهایی که دو بار بر هم وارد می کنند (قانون سوم نیوتن و قانون کولن)
ب: برآیند نیروهای وارد بر بار الکتریکی نقطه ای
ج: شدت و برآیند میدان الکتریکی در یک نقطه
د: نیروی الکتریکی وارد بر بار نقطه ای
شیمی جلسه پنجم
(مبحث الکتروشیمی)
الف: عدد اکسایش
ب: تعاریف اکسایش و کاهش
ج: تعیین اکسنده ها و کاهنده ها
د: انتقال کامل و جزئی الکترون ها
ه: مقایسه ی قدرت اکسندگی و کاهندگی
و: تنظیم سری الکتروشیمیایی
شیمی جلسه ششم (الکتروشیمی)
الف: شناسایی الکترودها و مشخصات مربوط به آنها
ب: تعاریف
ج:انواع الکترودها وپتانسیل کاهشی استاندارد برای آنها
د: E و مقایسه قدرت اکسندگی و کاهندگی
ه: روش های بررسی انجام پذیری واکنش ها
و: آند و کاتد
ز: سلول های گالوانی
 DVDشماره 6
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه هفتم زیست دفع مواد زائد (هومئوستازی)
الف: هومئوستازی
ب: تعریف واعمال هومئوستازی
ج: مواد زائد نیتروژن دار ومقایسه آن ها
د: دستگاه دفع ادرار انسان
ه: ساختار کلیه ها
و: تشکیل ادرار
ز: تنظیم اسید و باز بدن
ط: بررسی جملات قید دار کتاب درسی در این مبحث
جلسه هشتم زیست حرکت
الف: حرکت در جانوران (حشرات ، ماهی ، پرواز و…)
ب: ماهیچه های انسان
ج: ساختار تار
د: انواع انقباض
ه: مهم ترین ماهیچه های بدن
ح: استخوان ها
ط: ساختار استخوان
ی: استخوان بندی بدن انسان
ک: مفصل انواع آن
ل: جملات قیددار
جلسه نهم زیست دستگاه ایمنی بدن
الف: ایمنی غیر اختصاصی (پوست ، لایه های مخاطی و…)
ب: ایمنی اختصاصی (هومورال ،پادتن و …)
ج: انواع ایمنی
د: اختلالات دستگاه ایمنی (آلرژی ، ایدز)
ه: پیوند اعضا
و: مبازه با سلول های سرطانی
ز: ایمنی در بی مهرگان
درس ریاضی جلسه پنجم (وضعیت دو منحنی نسبت به هم + مشتق)
الف: تقاطع دو منحنی
ب: توابع هموگرافیک
ج: صعودی و نزولی بودن
د: نمودارهای توابع کسری
درس ریاضی جلسه ششم (مشتق + دایره )
الف: مشتق ( کسر تعریف مشتق، قاعده هوپیتال، بهینه سازی )
ب: دایره (تعریف، معادله و مشخصات دایره، پیداکردن مرکز دایره و شعاع، وضعیت دو دایره نسبت به هم )
DVD شماره 7
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه دهم زیست دستگاه عصبی
الف: اجزای دستگاه عصبی
ب: نورون و میلین
ج: انواع نورون ها
د: پتانسیل عمل
ه: مواد روان گردان، اعتیاد، درد و انکفالین ها
و: مخ، وظایف و اجزا
ز: مخچه، وظایف و اجزا
ط: ساقه مغز، تالاموس و هیپوتالاموس، دستگاه
جلسه یازدهم زیست (گیرنده های حسی بدن)
الف: گیرنده های حسی پوست
ب: چشم و اجزا و بیماری های آن
ج: گوش و اجزای آن
د: گیرنده چشایی و اجزای آن
ه: گیرنده بویایی
و: لوب های مغز انسان
ز: گیرنده های حسی جانوران
ح: خط جانبی ماهی، چشم، چشم جامی شکل و چشم مرکب
ط: جملات قیددار
جلسه دوازدهم زیست (هورمون ها و غدد درون ریز)
الف: آناتومی غدد درون ریز
ب: غدد برون ریز بدن
ج: مقایسه انواع پیک های شیمیایی
د: انواع هورمون ها
ه: نحوه عمل هورمون های آمینواسیدی و استروئیدی
و: خودتنظیمی هورمون ها
ز: هیپوتالاموس و هیپوفیز
ح: غده های تیروئید و بیماریهای تیروئید
ط: غده فوق کلیه (بخش مرکزی و قشری)
ی: بخش درون ریز پانکراس و دیابت شیرین ، نوع 1 و 2
ک: پینه آل (اپی فیز)
درس ریاضی جلسه هشتم (سهمی + انتگرال)
الف: سهمی (سهمی های قائم و افقی و معادلات آنها، خاصیت بازتابی )
ب: انتگرال نامعین (فرمول های انتگرال، انتگرال هایی که ساده می شوند)
DVD شماره 8
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه نهم ریاضی
الف: انتگرال معین معمولی و دوره فرمول های آن
ب: انتگرال جزء صحیح و قدرمطلق
ج: مشتق انتگرال معین
د: سطح محصور
ه: محاسبه انتگرال معین از روی نمودار
درس ریاضی جلسه دهم (مثلثات + ماتریس)
الف: مثلثات (دایره مثلثاتی، مقادیر نسبت های مثلثاتی زوایا، فرمول های مقدماتی )
ب: معادلات مثلثاتی
ج: ماتریس
د: ماتریس واحد
ه: به توان رساندن ماتریس
و: جمع و ضرب ماتریس ها
ز: دترمینال
ح: ماتریس معکوس
ط: معادله ماتریس
درس ریاضی جلسه یازدهم (فروشگاه تصاعد + معادلات و نامعادلات رادیکالی)
الف: تصاعد عددی (جمله عمومی،واسطه حسابی و روابط)
ب: تصاعد هندسی (جمله عمومی،واسطه هندسی و روابط)
ج: معادلات رادیکالی و روش حل
د: نامعادلات رادیکالی و روش حل
جلسه دوازدهم ریاضی تجربی حد
الف: انواع ابهام روش های رفع آن :
ب: هوپیتال ، شرایط استفاده از هوپیتال
ج: هم ارزی های مثلثاتی و شرایط استفاده از آن
د: حالت های دیگر ابهام
ه: قضیه فشردگی
ز: حدهای جزء صحیح
DVD شماره 9
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی جلسه هفتم (الکتروشیمی)
الف: سلول های غلظتی
ب: سلول سوختی
ج: سلول گالوانی
د: خوردگی، گالوانیزه، حلبی و حفاظت کاتدی
ه: سلول الکترولیتی
و: سلول دانز
ز: برقکافت محلول ها
ح: استخراج آلومینیوم
ط: آبکاری
ی: پالایش الکتریکی مس
شیمی جلسه هشتم (استوکیومتری)
الف: تعاریف
ب: موازنه واکنش ها
ج: واکنشهای سوختن، ترکیب و تجزیه
د: جابجایی های یگانه و دوگانه
ه: کاتیون شناسی
شیمی جلسه نهم (استوکیومتری و حل مسائل)
الف: استوکیومتری اتم ها
ب: استوکیومتری فرمولی
ج: استوکیومتری واکنش ها
د: واکنش دهنده محدودکننده
ه: قوانین گازها
 DVDشماره 10
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 13 ریاضی فصل 2
الف: پیوستگی توابع چند ضابطه ای در یک نقطه
ب: پیوستگی در یک بازه
ج: نقاط ناپیوستگی
د: پیوستگی توابع جزء صحیح
جلسه 10 شیمی بخش 3 سال سوم
الف: محلول ها
ب: فاز و تشخیص فاز
ج: انواع حلال و حل شونده
د: پاک کننده های صابونی و غیرصابونی
ه: انواع انحلال
و: علت حل شدن مواد در یکدیگر و چگونگی انحلال
جلسه 11 شیمی بخش 3 کتاب سوم
الف: بحث کمی محلول ها
ب: انواع غلظت
جلسه 12 شیمی بخش 2 سال سوم
الف: مفاهیم اولیه ترمودینامیک
ب: تعریف ها
ج: کمیت شدتی و مقداری
د: انرژی درونی
ه: آنتالپی
و: قانون پایستگی انرژی
ز: قانون اول ترمودینامیک و کار انبساطی
ح: یکای انرژی
ط: شرایط استاندارد ترمودینامیکی و حالت استاندارد ترمودینامیکی
 DVDشماره 11
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 13 شیمی سوم فصل دوم
الف : انواع آنتالپی استاندارد سوختن-تشکیل مولی- پیوندی- ذوب و تبخیر و تصعید
ب : روش های محاسبه گرمای واکنش
ج : قانون دوم ترمودینامیک و مفهوم آنتروپی
د : انرژی آزاد گیبس
ه : بررسی واکنش ­های مختلف 
جلسه 14 شیمی فصل 1 پیش
الف : تعریف سینتیک و مقایسه آن با ترمودینامیک
ب : انرژی فعال سازی
ج : سرعت واکنش و عوامل موثر بر آن
د : نظریه­ های سینتیک شیمیایی
ه : ساز و کار واکنش ­های یک مرحله­ ای و دو مرحله ­ای
زیست شناسی سوم جلسه 13 فصل 11
الف : انواع لقاح
ب : انواع جانوران
ج : دستگاه تولید مثلی مرد – تنظیم هورمونی (ساختارو وظایف)
د : دستگاه تولید مثلی زن – وظایف و ساختار
ه : هورمون ها
و : مراحل تخمک گذاری
ز : نمو- تقسیم-جایگزین
ح : نمو رویان و جنین انسان
DVD  شماره 12
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
زیست­ شناسی پیش 2جلسه 14فصل 9
 
الف : ویروس­ ها
ب : پریون ها
ج : ویروئیدها
د : باکتری­ ها
ه : روش های بیماری زایی
زیست­ شناسی پیش 2جلسه 15فصل 10
الف : آغازیان و ویژگی ­های آنها طبقه بندی انواع آغازیان
ب : آغازیان کپک مانند هاگ­ داران
زیست شناسی پیش2جلسه 16 فصل11
الف : قارچ ­ها ویژگی­ های عمومی
ب : گلسنگ
DVD  شماره 13
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضی فصل 2 جلسه 14
الف : تابع
ب : تابع مرکب و مسائل آن
ج : تابع یک به یک
د : دامنه تابع
ریاضی جلسه 15
الف : آمار
ب : میانگین
ج : فراوانی و مقدمات آمار
د : انواع نمودارهای آماری
ه : شاخص های پراکندگی
ریاضی جلسه 16 فصل1
الف : آنالیز ترکیبی
ب : دسته­ بندی
ج : ارقام و عددسازی
د : احتمال های مربوط به انتخابK  شیء از  nشیء
 (n k )
ه : تاس
DVD  شماره 14
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
زیست ­شناسی جلسه 17 فصل 2 سال دوم
الف : سلول گیاهی
ب : سلول های بنیادی
ج : ساختار گیاهان علفی
زیست ­شناسی 2 جلسه 18فصل6
الف : ساختار سلول­ های پوست
ب : حرکت آب و دفع مواد زاید در گیاهان
زیست شناسی3 جلسه19 فصل9
الف : چرخه ی زندگی گیاهان
ب : طبقه بندی گیاهان
ج : نهان­ دانگان
زیست ­شناسی3 جلسه 20فصل10
الف : تولید مثل گیاهان
ب : رشد و نمو گیاهان
DVD  شماره 15
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
فیزیک سوم جلسه 9 فصل 1
الف : خازن و چگونگی کارکرد و شکل آن
ب : نحوه باردارشدن صفحه ها
ج : عوامل موثر بر ظرفیت خازن و نحوه به هم بستن آنها
د : انرژی خازن
فیزیک سوم جلسه 10 فصل 2
الف : الکتریسیته و بار الکتریکی
ب : مقاومت
ج : مقاومت الکتریکی در لامپ
د : رابطه گرما در مقاومت
فیزیک سوم جلسه 11 فصل2
الف : افت پتانسیل و نمودارها
ب : توان
ج : نیرومحرکه
د : مقاومت معادل
DVD  شماره 16
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی پیش جلسه 15 فصل 1 و 2
الف : عوامل موثر بر سرعت واکنش
ب : انواع واکنش های کاتالیز شده
ج : واکنش هیدروژن دارکردن اتن و شرح مراحل آن
د : مقدمه ترمودینامیک و علت پیشرفت واکنش ها
ه : واکنش تعادلی یا برگشت پذیر
و : شرایط لازم برای برقراری تعادل
ز : رابطه قانون تعادل و محاسبات مربوط به تعادل
ح : تعادل­ های همگن و ناهمگن
شیمی پیش جلسه 16 فصل 2 
الف : تفسیر ثابت تعادل
ب : اصل لوشاتلیه
ج : فرآیند هابر و نکات آن
د : خارج قسمت واکنش Q و مقایسه Q وK
شیمی دوم جلسه 17 فصل 1
الف : تعریف عنصر و معرفی چند دانشمد
ب : نظریه­ های اتمی
ج : کشف پرتوزایی
د : کشف اتم هسته ­دار و نظریه اتمی رادرفورد
ه : مدل های الکترونی
و : عدد کوانتومی اصلی یا N
ز : عدد کوانتومی اوربیتالی یا L
ح : ترتیب پرشدن زیر لایه ها
ط : اشکال اوربیتالی
ی : عدد کوانتومی مغناطیسی
ک : اصل طرد پاولی
ل : عدد کوانتومی اسپین
م : اصل هوند
DVD  شماره 17
 
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضی جلسه 17 فصل 1
الف :احتمال
ب : توزیع دو جمله ­ای
ج : فرزند یا سکه
د : احتمال شرطی
ه : درختی
ریاضی جلسه 18 فصل 1
الف : خط
ب : بسط دو جمله ­ای دستگاه
ج : مسائل مربوط به خط 
د : مسائل مربوط به بسط دو جمله ­ای
ه : مسائل مربوط به دستگاه
ریاضی جلسه 19 فصل 2
الف : معادله و تابع درجه 2
ب : بحث در وجود و علامت ریشه­ ها
ج : معادله جدید
د : روابط بین ریشه­ ها و ضرایب
ه : تابع درجه 2
و : مسائلی که از معادله درجه 2 حل می ­شود
DVD  شماره 18
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضی جلسه 20
الف : دنباله­ ها
ب : کران­دار بودن
ج : همگرایی
د : مسائل ترکیبی دنباله
ه : جمله عمومی دنباله
زیست شناسی دوم جلسه 21فصل 1
الف : تار عنکبوت و ویژگی های
ب : مولکول های آلی
ج : ویژگی­ های آنزیم­ ها
د : کاربرد آنزیم ­ها
ه : ماده ژنتیک
زیست شناسی پیش جلسه 22 فصل 1
الف : انواع RNA و RNA پلیمراز
ب : کدون­ها
ج : ساختار tRNA و مراحل رونویسی
د : جهش
DVD  شماره 19
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
زیست شناسی پیش 1جلسه 23 فصل 2
الف : مهندسی ژنتیک
ب : ژنوم
زیست شناسی پیش 2جلسه 24 فصل 8
الف : فتوسنتز
ب : انواع روش­ های تولید ATP
ج : گلیکولیز
د : چرخه کربس
ه : انواع تخمیر
فیزیک سوم جلسه 12 فصل 3
الف : اندازه گیری V و I در مدار و تفهیم با حل تست
ب : توان الکتریکی
ج : مقاومت و خازن
DVD  شماره 20
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 13 فیزیک فصل 4 سال سوم
الف : معرفی آهنربا
ب : چگونگی رسم خطوط میدان مغناطیسی در داخل و خارج آهنربا
ج : نیروی وارد بر سیم حامل جریان و قانون دست راست
د : نیروی الکتریکی وارد بر سیم بار متحرک
ه : میدان ایجاد شده در اطراف سیم راست
و : میدان در مرکز حلقه
ز : میدان مغناطیسی درون سیم لوله
شیمی سال دوم جلسه 18 فصل 2 و 3
الف : پیوندهای یونی
ب : انرژی شبکه بلور
جلسه 19 شیمی فصل 4 سال دوم
الف : تعریف پیوند کوالانسی
ب : نموار تغییرات انرژی پتانسیل برحسب فاصله بین دو اتم
ج : مقایسته قدرت پیوندهای کوالانسی
د : نمایش ترکیبات کوالانسی
ه : رسم ساختار لوییس ترکیبات غیراکسیژن دار و اکسیژن دار
و : انواع پیوندهای کوالانسی
DVD  شماره 21
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضی جلسه 21 فصل 2
الف : بردار جزء صحیح و قدر مطلق
ب : نمودارهای قدر مطلق
ریاضی جلسه 22 فصل2
الف : لگاریتم و توابع نمایی
ب : فرمول­ های لگاریتم
ج : معادله لگاریتم
د : توابع نمایی
ه : رشد و زوال
ریاضی جلسه 23 فصل 5
الف : مجانب­ ها 
ب : مجانب­ های توابع کسری
ج : مجانب­ های رادیکال
 هندسه فصل 1
الف : اندازه زاویه
ب : مساحت و مثلث قائم الزاویه
DVD  شماره 22
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضی جلسه بیست و چهارم
الف : هندسه فصل2 
ب : تشابه
ج : اشکال فضایی
زیست شناسی سوم جلسه 25 فصل 6
الف : تقسیم باکتری­ ها
ب : کروموزوم
ج : سانتریول
د : تقسیم میتوز
زیست شناسی سوم جلسه 26فصل 6و7
الف : تقسیم میوز
DVD  شماره 23
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
زیست شناسی سوم جلسه 27فصل 8
الف : قوانین مندل
ب : مسائل بیش از یک ژنی مستقل و پیوسته
زیست شناسی سوم جلسه 28فصل 8
الف : ژنوتیپ­ ها و فنوتیپ­ ها
ب: الگوی وراثتی
زیست شناسی پیش1جلسه 29فصل 5
الف : تعریف جمعیت و ویژگی ها و انواع آن
زیست شناسی جلسه 30
الف : مرور کلی
DVD  شماره 24
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی دوم جلسه 20 فصل 3
الف : نظریه های دافعه جفت الکترون های لایه ظرفیت(VESPR)  ساختار هندسی مولکولی
ب : پدیده رزونانس
ج : تعیین قطبیت مولکول ها
د : نیروهای بین مولکولی
ه : معرفی انواع نیروهای بین مولکولی مثل پیوند هیدروژنی و …
شیمی دوم جلسه 21 فصل 3 و 4
الف : جامدات یونی
ب : جامد فلزی
ج : جامدات کوالانسی و مشخصان آن
د : مقایسه الماس و گرافیت
ه : جامدات مولکولی (واندروالسی) و مشخصات آن
شیمی جلسه 22 شیمی پایه
الف : دوره شیمی 2 و 3

1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید