کنکور: فهرست محتوایی مطالب DVDهای تجربی


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

بازدید : 7,390 بار
DVD شماره 1
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه اول ریاضی مشتق
الف: مقدار مشتق
ب: آهنگ تغییرات
ج: مماس و قائم
د: مشتق قدر مطلقی و جزء صحیح
جلسه دوم ریاضی مشتق
ادامه مشتق
الف: مشتق چند ضابطه ای
ب: مشتق ضمنی
ج: نقاط بحرانی
د: ماکسیمم و مینیمم مطلق
جلسه اول زیست سلول
الف: ویژگی تریکودینا
ب: سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی
ج: اندامک های دارای دو غشاء
د: اندامک های دارای یک غشاء
ه: انتقال مواد
جلسه دوم زیست سازمان بندی سلول ها
الف: بافتها و ساختارهای سلولی
ب: ترکیب سلولهای جانوری جلسه قبل
ج: سازمانبندی
د: انواع بافتهای سلولهای جانوری
(پوششی ،پیوندی ، ماهیچه ای ، عصبی)
جلسه سوم زیست تغذیه و گوارش
اولین دستگاه سازنده بدن : تغذیه و گوارش در جانوران
DVD شماره 2
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی جلسه اول
الف: اسیدها و بازها
ویژگی
ب: اسیدها و بازهای معروف
ج: دیدگاه های لاووازیه دیوی و آرنیوس
د: اکسیدهای فلزی و بازی
ه: واکنشها
و: نحوه نوشتن واکنش
ح: اسیدها و بازهای قوی و مقایسه قدرت آنها
ط: اسیدها و بازهای برونشتد اسیدها و بازهای ی: مزدوج آمفوترها
ک: تشخیص جهت پیشرفت واکنش
ل: تفکیک و ثابت تفکیک ka
شیمی جلسه دوم
الف: ظرفیت
ب: تفکیک (بازها ، اسیدها ، نمکها و آب و واکنش های اصلی)
ج: pH محیط های اسیدی – بازی – خنثی و آبی
د: مراحل تفکیک
ه: حل مسئله
درس فیزیک جلسه اول
الف: میدان ها و امواج الکتریکی و مغناطیسی
ب: ماهیت و ویژگی های امواج الکترومغناطیس
ج: روابط و فرمول ها
د: مقایسه اشعه نورانی با سایر اشعه ها
ه: طیف امواج الکترومغناطیس – طول موج – بسامد
و: رابطه سرعت نور و ضریب شکست محیط
ز: حل مسئله
درس فیزیک جلسه دوم
الف: برآیند امواج
ب: آزمایش یانگ
ج: مرور و جمع بندی
درس فیزیک جلسه سوم
الف: تستهای مفهومی
ب: رابطه بین دمای جسم و طول موج
ج: رابطه بین دمای جسم و تابش آن
د: کمیتهای کوانتومی
DVD شماره 3
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه چهارم زیست تغذیه و گوارش تبادل گازها
الف: ادامه تغذیه و گوارش (در مورد گیاه خواران)
ب: تبادل گاز ها: دستگاه تنفس
ج: دم و باز دم در پرندگان
د: سیستم تنفس پوستی
ه: سیستم تنفس نایی
و: سیستم تنفس آبششی
ز: سیستم تنفس ششی
ح: حرکات دمی و بازدمی
ط: گنجایش شش ها
ی: مبادله گازهای تنفسی
ک: تولید بیکربنات
ل: ساختار هموگلوبین
م: اعمال مجاری تنفسی
ن: سرفه و عطسه
جلسه پنجم زیست گردش مواد
الف: دستگاه گردش مواد
ب: گردش مواد در جانوران
ج: انواع دستگاه گردش خون
د: دستگاه گردش خون در کرم خاکی ، خرچنگ دراز،ملخ ، ماهی و انسان
ه: ساختار قلب انسان
و: بافت گرهی قلب
ز: دریچه های دستگاه گردش خون
جلسه ششم زیست گردش مواد
الف: دستگاه گردش مواد (2)
ب: صداهای قلب
ج: تعاریف
د: رگ ها
ه: جریان خون
و: مبادله مواد در مویرگ ها
ز: خیز
ح: انعقاد خون
ط: آنمی و انواع آن
جلسه سوم ریاضی
مشتق
الف: مشتق زنجیره ای
ب: تابع درجه سوم
ج: تقعر
د: نقطه عطف
جلسه چهارم ریاضی (مشتق)
الف: مشتق توابع مرکب
ب: ساده نمودن پیش از مشتق گیری
ج: عامل صفرشونده
د: f.g
DVD شماره 4
 
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
فیزیک جلسه چهارم
الف: پدیده فتوالکتریک
ب: نظریه پلانک
ج: تابع کار هر فنر
فیزیک جلسه پنجم
الف: مدل های اتمی مختلف (بو، رادرفورد، تامسون و…)
فیزیک جلسه ششم
الف: کاربردهای عددی روابط بور و تست های محاسباتی
ب: لیزر
شیمی جلسه سوم
الف:pH (و مسائل آن)
ب: pH اسید ها و بازهای قوی و ضعیف محاسبه ی آن
ج: شناساگرها
د:شیمی آلی
ه: اسیدها و استرها
و: بنیان اسیدی
ز: انحلال پذیری در آب ، تشخیص قئرت اسیدی، پایداری و یکنواختی ابرالکترونیک
ح: آبکافت استر
ط: چربی/گلیسیرید
شیمی جلسه چهارم
الف:آبکافت/هیدرولیز (نمک های اسیدی بازی و خنثی)
ب: عوامل موثر بر تعادل یونی (اثر یون مشترک، اثر یون واکنش پذیر، محلول بافر و محاسبه ی pH آن)
ج: سنجش حجمی (محاسبه و نمودارها، نقاط هم ارزی و پایانی)
 DVDشماره 5
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه هفتم ریاضی تجربی مقاطع مخروطی
الف: بیضی
ب: تعریف، معدله و مشخصات بیضی
ج: تشخیص بیضی افقی و عمودی
د: هذلولی
ه: تعریف، معادله و مشخصات هذلولی
و: تشخیص هذلولی افقی و قائم
ز: مجانب های هذلولی
فیزیک جلسه هفتم
الف: ویژگی های اجزای اتم، ایزوتوپ ها، نیروی هسته ای
ب: رابطه انیشتین، انرژی بستگی هسته و مسائل
ج: رابطه بین پایداری اتم با تعداد نوترون ها و پروتون ها
د: اشعه ی آلفا بتا و گاما
ه: نیمه عمر ماده ی رادیو اکتیو
فیزیک جلسه هشتم
الف:نیروهایی که دو بار بر هم وارد می کنند (قانون سوم نیوتن و قانون کولن)
ب: برآیند نیروهای وارد بر بار الکتریکی نقطه ای
ج: شدت و برآیند میدان الکتریکی در یک نقطه
د: نیروی الکتریکی وارد بر بار نقطه ای
شیمی جلسه پنجم
(مبحث الکتروشیمی)
الف: عدد اکسایش
ب: تعاریف اکسایش و کاهش
ج: تعیین اکسنده ها و کاهنده ها
د: انتقال کامل و جزئی الکترون ها
ه: مقایسه ی قدرت اکسندگی و کاهندگی
و: تنظیم سری الکتروشیمیایی
شیمی جلسه ششم (الکتروشیمی)
الف: شناسایی الکترودها و مشخصات مربوط به آنها
ب: تعاریف
ج:انواع الکترودها وپتانسیل کاهشی استاندارد برای آنها
د: E و مقایسه قدرت اکسندگی و کاهندگی
ه: روش های بررسی انجام پذیری واکنش ها
و: آند و کاتد
ز: سلول های گالوانی
 DVDشماره 6
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه هفتم زیست دفع مواد زائد (هومئوستازی)
الف: هومئوستازی
ب: تعریف واعمال هومئوستازی
ج: مواد زائد نیتروژن دار ومقایسه آن ها
د: دستگاه دفع ادرار انسان
ه: ساختار کلیه ها
و: تشکیل ادرار
ز: تنظیم اسید و باز بدن
ط: بررسی جملات قید دار کتاب درسی در این مبحث
جلسه هشتم زیست حرکت
الف: حرکت در جانوران (حشرات ، ماهی ، پرواز و…)
ب: ماهیچه های انسان
ج: ساختار تار
د: انواع انقباض
ه: مهم ترین ماهیچه های بدن
ح: استخوان ها
ط: ساختار استخوان
ی: استخوان بندی بدن انسان
ک: مفصل انواع آن
ل: جملات قیددار
جلسه نهم زیست دستگاه ایمنی بدن
الف: ایمنی غیر اختصاصی (پوست ، لایه های مخاطی و…)
ب: ایمنی اختصاصی (هومورال ،پادتن و …)
ج: انواع ایمنی
د: اختلالات دستگاه ایمنی (آلرژی ، ایدز)
ه: پیوند اعضا
و: مبازه با سلول های سرطانی
ز: ایمنی در بی مهرگان
درس ریاضی جلسه پنجم (وضعیت دو منحنی نسبت به هم + مشتق)
الف: تقاطع دو منحنی
ب: توابع هموگرافیک
ج: صعودی و نزولی بودن
د: نمودارهای توابع کسری
درس ریاضی جلسه ششم (مشتق + دایره )
الف: مشتق ( کسر تعریف مشتق، قاعده هوپیتال، بهینه سازی )
ب: دایره (تعریف، معادله و مشخصات دایره، پیداکردن مرکز دایره و شعاع، وضعیت دو دایره نسبت به هم )
DVD شماره 7
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه دهم زیست دستگاه عصبی
الف: اجزای دستگاه عصبی
ب: نورون و میلین
ج: انواع نورون ها
د: پتانسیل عمل
ه: مواد روان گردان، اعتیاد، درد و انکفالین ها
و: مخ، وظایف و اجزا
ز: مخچه، وظایف و اجزا
ط: ساقه مغز، تالاموس و هیپوتالاموس، دستگاه
جلسه یازدهم زیست (گیرنده های حسی بدن)
الف: گیرنده های حسی پوست
ب: چشم و اجزا و بیماری های آن
ج: گوش و اجزای آن
د: گیرنده چشایی و اجزای آن
ه: گیرنده بویایی
و: لوب های مغز انسان
ز: گیرنده های حسی جانوران
ح: خط جانبی ماهی، چشم، چشم جامی شکل و چشم مرکب
ط: جملات قیددار
جلسه دوازدهم زیست (هورمون ها و غدد درون ریز)
الف: آناتومی غدد درون ریز
ب: غدد برون ریز بدن
ج: مقایسه انواع پیک های شیمیایی
د: انواع هورمون ها
ه: نحوه عمل هورمون های آمینواسیدی و استروئیدی
و: خودتنظیمی هورمون ها
ز: هیپوتالاموس و هیپوفیز
ح: غده های تیروئید و بیماریهای تیروئید
ط: غده فوق کلیه (بخش مرکزی و قشری)
ی: بخش درون ریز پانکراس و دیابت شیرین ، نوع 1 و 2
ک: پینه آل (اپی فیز)
درس ریاضی جلسه هشتم (سهمی + انتگرال)
الف: سهمی (سهمی های قائم و افقی و معادلات آنها، خاصیت بازتابی )
ب: انتگرال نامعین (فرمول های انتگرال، انتگرال هایی که ساده می شوند)
DVD شماره 8
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه نهم ریاضی
الف: انتگرال معین معمولی و دوره فرمول های آن
ب: انتگرال جزء صحیح و قدرمطلق
ج: مشتق انتگرال معین
د: سطح محصور
ه: محاسبه انتگرال معین از روی نمودار
درس ریاضی جلسه دهم (مثلثات + ماتریس)
الف: مثلثات (دایره مثلثاتی، مقادیر نسبت های مثلثاتی زوایا، فرمول های مقدماتی )
ب: معادلات مثلثاتی
ج: ماتریس
د: ماتریس واحد
ه: به توان رساندن ماتریس
و: جمع و ضرب ماتریس ها
ز: دترمینال
ح: ماتریس معکوس
ط: معادله ماتریس
درس ریاضی جلسه یازدهم (فروشگاه تصاعد + معادلات و نامعادلات رادیکالی)
الف: تصاعد عددی (جمله عمومی،واسطه حسابی و روابط)
ب: تصاعد هندسی (جمله عمومی،واسطه هندسی و روابط)
ج: معادلات رادیکالی و روش حل
د: نامعادلات رادیکالی و روش حل
جلسه دوازدهم ریاضی تجربی حد
الف: انواع ابهام روش های رفع آن :
ب: هوپیتال ، شرایط استفاده از هوپیتال
ج: هم ارزی های مثلثاتی و شرایط استفاده از آن
د: حالت های دیگر ابهام
ه: قضیه فشردگی
ز: حدهای جزء صحیح
DVD شماره 9
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی جلسه هفتم (الکتروشیمی)
الف: سلول های غلظتی
ب: سلول سوختی
ج: سلول گالوانی
د: خوردگی، گالوانیزه، حلبی و حفاظت کاتدی
ه: سلول الکترولیتی
و: سلول دانز
ز: برقکافت محلول ها
ح: استخراج آلومینیوم
ط: آبکاری
ی: پالایش الکتریکی مس
شیمی جلسه هشتم (استوکیومتری)
الف: تعاریف
ب: موازنه واکنش ها
ج: واکنشهای سوختن، ترکیب و تجزیه
د: جابجایی های یگانه و دوگانه
ه: کاتیون شناسی
شیمی جلسه نهم (استوکیومتری و حل مسائل)
الف: استوکیومتری اتم ها
ب: استوکیومتری فرمولی
ج: استوکیومتری واکنش ها
د: واکنش دهنده محدودکننده
ه: قوانین گازها
 DVDشماره 10
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 13 ریاضی فصل 2
الف: پیوستگی توابع چند ضابطه ای در یک نقطه
ب: پیوستگی در یک بازه
ج: نقاط ناپیوستگی
د: پیوستگی توابع جزء صحیح
جلسه 10 شیمی بخش 3 سال سوم
الف: محلول ها
ب: فاز و تشخیص فاز
ج: انواع حلال و حل شونده
د: پاک کننده های صابونی و غیرصابونی
ه: انواع انحلال
و: علت حل شدن مواد در یکدیگر و چگونگی انحلال
جلسه 11 شیمی بخش 3 کتاب سوم
الف: بحث کمی محلول ها
ب: انواع غلظت
جلسه 12 شیمی بخش 2 سال سوم
الف: مفاهیم اولیه ترمودینامیک
ب: تعریف ها
ج: کمیت شدتی و مقداری
د: انرژی درونی
ه: آنتالپی
و: قانون پایستگی انرژی
ز: قانون اول ترمودینامیک و کار انبساطی
ح: یکای انرژی
ط: شرایط استاندارد ترمودینامیکی و حالت استاندارد ترمودینامیکی
 DVDشماره 11
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 13 شیمی سوم فصل دوم
الف : انواع آنتالپی استاندارد سوختن-تشکیل مولی- پیوندی- ذوب و تبخیر و تصعید
ب : روش های محاسبه گرمای واکنش
ج : قانون دوم ترمودینامیک و مفهوم آنتروپی
د : انرژی آزاد گیبس
ه : بررسی واکنش ­های مختلف 
جلسه 14 شیمی فصل 1 پیش
الف : تعریف سینتیک و مقایسه آن با ترمودینامیک
ب : انرژی فعال سازی
ج : سرعت واکنش و عوامل موثر بر آن
د : نظریه­ های سینتیک شیمیایی
ه : ساز و کار واکنش ­های یک مرحله­ ای و دو مرحله ­ای
زیست شناسی سوم جلسه 13 فصل 11
الف : انواع لقاح
ب : انواع جانوران
ج : دستگاه تولید مثلی مرد – تنظیم هورمونی (ساختارو وظایف)
د : دستگاه تولید مثلی زن – وظایف و ساختار
ه : هورمون ها
و : مراحل تخمک گذاری
ز : نمو- تقسیم-جایگزین
ح : نمو رویان و جنین انسان
DVD  شماره 12
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
زیست­ شناسی پیش 2جلسه 14فصل 9
 
الف : ویروس­ ها
ب : پریون ها
ج : ویروئیدها
د : باکتری­ ها
ه : روش های بیماری زایی
زیست­ شناسی پیش 2جلسه 15فصل 10
الف : آغازیان و ویژگی ­های آنها طبقه بندی انواع آغازیان
ب : آغازیان کپک مانند هاگ­ داران
زیست شناسی پیش2جلسه 16 فصل11
الف : قارچ ­ها ویژگی­ های عمومی
ب : گلسنگ
DVD  شماره 13
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضی فصل 2 جلسه 14
الف : تابع
ب : تابع مرکب و مسائل آن
ج : تابع یک به یک
د : دامنه تابع
ریاضی جلسه 15
الف : آمار
ب : میانگین
ج : فراوانی و مقدمات آمار
د : انواع نمودارهای آماری
ه : شاخص های پراکندگی
ریاضی جلسه 16 فصل1
الف : آنالیز ترکیبی
ب : دسته­ بندی
ج : ارقام و عددسازی
د : احتمال های مربوط به انتخابK  شیء از  nشیء
 (n k )
ه : تاس
DVD  شماره 14
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
زیست ­شناسی جلسه 17 فصل 2 سال دوم
الف : سلول گیاهی
ب : سلول های بنیادی
ج : ساختار گیاهان علفی
زیست ­شناسی 2 جلسه 18فصل6
الف : ساختار سلول­ های پوست
ب : حرکت آب و دفع مواد زاید در گیاهان
زیست شناسی3 جلسه19 فصل9
الف : چرخه ی زندگی گیاهان
ب : طبقه بندی گیاهان
ج : نهان­ دانگان
زیست ­شناسی3 جلسه 20فصل10
الف : تولید مثل گیاهان
ب : رشد و نمو گیاهان
DVD  شماره 15
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
فیزیک سوم جلسه 9 فصل 1
الف : خازن و چگونگی کارکرد و شکل آن
ب : نحوه باردارشدن صفحه ها
ج : عوامل موثر بر ظرفیت خازن و نحوه به هم بستن آنها
د : انرژی خازن
فیزیک سوم جلسه 10 فصل 2
الف : الکتریسیته و بار الکتریکی
ب : مقاومت
ج : مقاومت الکتریکی در لامپ
د : رابطه گرما در مقاومت
فیزیک سوم جلسه 11 فصل2
الف : افت پتانسیل و نمودارها
ب : توان
ج : نیرومحرکه
د : مقاومت معادل
DVD  شماره 16
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی پیش جلسه 15 فصل 1 و 2
الف : عوامل موثر بر سرعت واکنش
ب : انواع واکنش های کاتالیز شده
ج : واکنش هیدروژن دارکردن اتن و شرح مراحل آن
د : مقدمه ترمودینامیک و علت پیشرفت واکنش ها
ه : واکنش تعادلی یا برگشت پذیر
و : شرایط لازم برای برقراری تعادل
ز : رابطه قانون تعادل و محاسبات مربوط به تعادل
ح : تعادل­ های همگن و ناهمگن
شیمی پیش جلسه 16 فصل 2 
الف : تفسیر ثابت تعادل
ب : اصل لوشاتلیه
ج : فرآیند هابر و نکات آن
د : خارج قسمت واکنش Q و مقایسه Q وK
شیمی دوم جلسه 17 فصل 1
الف : تعریف عنصر و معرفی چند دانشمد
ب : نظریه­ های اتمی
ج : کشف پرتوزایی
د : کشف اتم هسته ­دار و نظریه اتمی رادرفورد
ه : مدل های الکترونی
و : عدد کوانتومی اصلی یا N
ز : عدد کوانتومی اوربیتالی یا L
ح : ترتیب پرشدن زیر لایه ها
ط : اشکال اوربیتالی
ی : عدد کوانتومی مغناطیسی
ک : اصل طرد پاولی
ل : عدد کوانتومی اسپین
م : اصل هوند
DVD  شماره 17
 
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضی جلسه 17 فصل 1
الف :احتمال
ب : توزیع دو جمله ­ای
ج : فرزند یا سکه
د : احتمال شرطی
ه : درختی
ریاضی جلسه 18 فصل 1
الف : خط
ب : بسط دو جمله ­ای دستگاه
ج : مسائل مربوط به خط 
د : مسائل مربوط به بسط دو جمله ­ای
ه : مسائل مربوط به دستگاه
ریاضی جلسه 19 فصل 2
الف : معادله و تابع درجه 2
ب : بحث در وجود و علامت ریشه­ ها
ج : معادله جدید
د : روابط بین ریشه­ ها و ضرایب
ه : تابع درجه 2
و : مسائلی که از معادله درجه 2 حل می ­شود
DVD  شماره 18
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضی جلسه 20
الف : دنباله­ ها
ب : کران­دار بودن
ج : همگرایی
د : مسائل ترکیبی دنباله
ه : جمله عمومی دنباله
زیست شناسی دوم جلسه 21فصل 1
الف : تار عنکبوت و ویژگی های
ب : مولکول های آلی
ج : ویژگی­ های آنزیم­ ها
د : کاربرد آنزیم ­ها
ه : ماده ژنتیک
زیست شناسی پیش جلسه 22 فصل 1
الف : انواع RNA و RNA پلیمراز
ب : کدون­ها
ج : ساختار tRNA و مراحل رونویسی
د : جهش
DVD  شماره 19
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
زیست شناسی پیش 1جلسه 23 فصل 2
الف : مهندسی ژنتیک
ب : ژنوم
زیست شناسی پیش 2جلسه 24 فصل 8
الف : فتوسنتز
ب : انواع روش­ های تولید ATP
ج : گلیکولیز
د : چرخه کربس
ه : انواع تخمیر
فیزیک سوم جلسه 12 فصل 3
الف : اندازه گیری V و I در مدار و تفهیم با حل تست
ب : توان الکتریکی
ج : مقاومت و خازن
DVD  شماره 20
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 13 فیزیک فصل 4 سال سوم
الف : معرفی آهنربا
ب : چگونگی رسم خطوط میدان مغناطیسی در داخل و خارج آهنربا
ج : نیروی وارد بر سیم حامل جریان و قانون دست راست
د : نیروی الکتریکی وارد بر سیم بار متحرک
ه : میدان ایجاد شده در اطراف سیم راست
و : میدان در مرکز حلقه
ز : میدان مغناطیسی درون سیم لوله
شیمی سال دوم جلسه 18 فصل 2 و 3
الف : پیوندهای یونی
ب : انرژی شبکه بلور
جلسه 19 شیمی فصل 4 سال دوم
الف : تعریف پیوند کوالانسی
ب : نموار تغییرات انرژی پتانسیل برحسب فاصله بین دو اتم
ج : مقایسته قدرت پیوندهای کوالانسی
د : نمایش ترکیبات کوالانسی
ه : رسم ساختار لوییس ترکیبات غیراکسیژن دار و اکسیژن دار
و : انواع پیوندهای کوالانسی
DVD  شماره 21
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضی جلسه 21 فصل 2
الف : بردار جزء صحیح و قدر مطلق
ب : نمودارهای قدر مطلق
ریاضی جلسه 22 فصل2
الف : لگاریتم و توابع نمایی
ب : فرمول­ های لگاریتم
ج : معادله لگاریتم
د : توابع نمایی
ه : رشد و زوال
ریاضی جلسه 23 فصل 5
الف : مجانب­ ها 
ب : مجانب­ های توابع کسری
ج : مجانب­ های رادیکال
 هندسه فصل 1
الف : اندازه زاویه
ب : مساحت و مثلث قائم الزاویه
DVD  شماره 22
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضی جلسه بیست و چهارم
الف : هندسه فصل2 
ب : تشابه
ج : اشکال فضایی
زیست شناسی سوم جلسه 25 فصل 6
الف : تقسیم باکتری­ ها
ب : کروموزوم
ج : سانتریول
د : تقسیم میتوز
زیست شناسی سوم جلسه 26فصل 6و7
الف : تقسیم میوز
DVD  شماره 23
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
زیست شناسی سوم جلسه 27فصل 8
الف : قوانین مندل
ب : مسائل بیش از یک ژنی مستقل و پیوسته
زیست شناسی سوم جلسه 28فصل 8
الف : ژنوتیپ­ ها و فنوتیپ­ ها
ب: الگوی وراثتی
زیست شناسی پیش1جلسه 29فصل 5
الف : تعریف جمعیت و ویژگی ها و انواع آن
زیست شناسی جلسه 30
الف : مرور کلی
DVD  شماره 24
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی دوم جلسه 20 فصل 3
الف : نظریه های دافعه جفت الکترون های لایه ظرفیت(VESPR)  ساختار هندسی مولکولی
ب : پدیده رزونانس
ج : تعیین قطبیت مولکول ها
د : نیروهای بین مولکولی
ه : معرفی انواع نیروهای بین مولکولی مثل پیوند هیدروژنی و …
شیمی دوم جلسه 21 فصل 3 و 4
الف : جامدات یونی
ب : جامد فلزی
ج : جامدات کوالانسی و مشخصان آن
د : مقایسه الماس و گرافیت
ه : جامدات مولکولی (واندروالسی) و مشخصات آن
شیمی جلسه 22 شیمی پایه
الف : دوره شیمی 2 و 3

1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد