کنکور: فهرست محتوایی مطالب DVDهای عمومی


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

بازدید : 6,133 بار

DVD شماره ۱

عنوان جلسه و درس

 

عناوین مطالب درسی

ادبیات جلسه اول زبان فارسی 3

 

الف: روش های یافتن کلمات غلط اشکال مختلف طرح سؤال

 

 

ب: معانی واژگان و مترادف ها و متضادها

 

 

ج: اشکال مختلف کلمات با تلفظ مشابه

 

 

د: هم خانواده ها (بخصوص لغات عربی)

 

 

ه: ترکیبات اضافی وصفی و عطفی

 

 

و: تغییرات هنگام اضافه شدن پیشوند و پسوند

 

 

ز: واژگان گذاردن و گزاردن

ادبیات جلسه دوم درس دوم زبان فارسی 3

 

الف: هسته ها و وابسته ها

 

ب: شیوه تشخیص تعداد گروه و نوع آن (اسمی؛قیدی)

 

ج: ساختمان و انواع واژه (اسم؛ صفت؛ قید)

درس دین و زندگی دوم درس 1

جهان خیالی و واقعی

درس عربی جلسه 1

الف: روش استفاده از فعل و ضمیر

ب: روش استفاده از معانی واژگان

ج: ترجمه درک مطلب صرف و نحو

د: مفهوم عبارات مهم کتاب

درس زبان انگلیسی جلسه اول

 

الف: شیوه پاسخگویی به سوال های conjunction

ب:تمرکز روی مساله تضاد و انواع آن

ج: جمع بندی

د: واژگان کلیدی

DVD  شماره ۲

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

ادبیات جلسه سوم

الف: تعریف تکواژ و انواع آن

ب: تعریف واژه انواع ؛ تعداد و نکات آن

ج: تست

ادبیات جلسه چهارم

الف: تعریف جمله ساده

ب: تعریف اجزای جمله ساده

ج: انواع جملات ساده (براساس تعداد اجزا ) وتشخیص آنها

د: مصادر افعال مربوط به هریک از انواع جمله

ه: جمله های استثنایی و انواع آن

درس دین و زندگی دوم درس 2

ارتباط طولی و عرضی

درس عربی جلسه دوم

الف: مراحل مجزوم کردن فعل و افعال مجزوم

ب: تشخیص ماضی و مضارع

درس زبان انگلیسی جلسه دوم

الف: کاربرد صفت برای تعریف فعلهای ربطی

ب: روش تشخیص محل کاربرد قید و صفت

ج: ساخت صفت فاعلی و مفعولی و کاربرد آنها

د: ترتیب صفت ها

DVD  شماره ۳

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

جلسه پنجم زبان فارسی 3

الف: تعریف گروه اسمی و اجزای آن و نحوه تشخیص آنها (هسته – وابسته ها و انواع آن)

ب: نقش های تبعی و انواع آن

ج: ممیزها

د: صفت صفت؛ مضاف الیه صفت؛ قید صفت

ه: متمم اسم

دین و زندگی دوم جلسه سوم

سرمایه های رشد

درس عربی جلسه سوم

اعلال

الف: انواع معتل و تشخیص آن

ب: استثناءها

ج: ساخت فعل امر و ماضی و مضارع

د: تمرین تستی

زبان انگلیسی سال سوم جلسه سوم

 

الف: شیوه پاسخگویی به cloze text

ب: پیداکردن واژه کلیدی

ج: معانی واژگان

 

د: شیوه پاسخگویی به comprehension

ه: تشخیص موضوع اصلی متن

و: پیدا کردن محلی که سوال از آن طرح شده

زبان انگلیسی جلسه چهارم

استفاده از شیوه رد گزینه

استفاده از روابط بین جملات

استفاده ازمعانی

شیوه پیدا کردن معنی واژه درمتن یا جمله

استفاده از واژگان کلیدی

استفاده از معنای جمله / متن

DVD  شماره ۴

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

ادبیات جلسه ششم زبان فارسی 3

الف: ساختمان واژه

واژگان مرکب، مشتق، مشتق مرکب

ب: روش های تشخیص و تجزیه

عربی جلسه 6 اعراب درس 8 عربی 1

الف: معرب

ب: اعراب ظاهری

ج: اعراب تقدیری

د: مبنی

ه: نمونه سئوال

و: باز آموزی مبحث ترجمه

دین و زندگی دوم جلسه 4 دروس 4و 5 و 6

موانع رشد و رستگاری

الف: حقیقت وجود انسان

ب: دلایل وجود بعد روحانی در انسان

ج: دو دیدگاه در مورد مرگ

د: رابطه توحید و معاد

ه: دلایل وجود معاد

و: معاد جسمانی

ز: ضرورت معاد در پرتوی عدل الهی

DVD  شماره ۵

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

ادبیات جلسه 7 درس 7زبان فارسی 3

الف: گروه فعلی

ب: ویژگی های پنج گانه فعل

ج: زمان فعل

د: انواع ماضی و مضارع و آینده

ه: گذرا کردن فعل

و: تغییر معنا در فعل ها

ز: ویرایش

ح: ساختمان فعل ها

ادبیات جلسه 8 درس 3 زبان فارسی 3

الف: ویرایش و انواع آن و چند نکته

ب: توضیح و تصحیح جملات مختلف با حل مثال های متعدد

ج: واو مبانیت

عربی جلسه 5

الف: انواع حروف

ب: حروف عامل و انواع آن

ج: حروف غیر عامل و انواع آن

د: انواع لا

ه: انواع واو

و: انواع (ل)

ز: تفاوت (اِنَّ و اَنَّ) و (اَن و اِن)

ح: انواع ما

دین و زندگی جلسه 5 درس 9-7-10 دینی 2

الف: معنای برزخ و ویژگی آن

ب: برزخ از دیدگاه پیشوایان و آیات مربوطه

ج: نمودار مربوط به درس و مراحل قیامت

د: جایگاه نیکوکاران و بدکاران

ه: تناسب عمل با پاداش و کیفر

و بررسی واژگان کلیدی درس 7-9-10

زبان انگلیسی جلسه 7 درس 1 سال چهارم

الف: کلمه های ربط و مثال ها و توضیحات مربوطه

ب: کلمه های ربط

ج: بررسی واژگان

DVD شماره ۶

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

جلسه 9 ادبیات مبحث آرایه ها

الف: بدیع آرایه های لفظی

ب: واج آرایی

ج: تضاد

د: سجع و انواع آن

ه: جناس و انواع آن

و: ترصیع

ز: موازنه

ح: تکرار

ط: تصدیر

ی: اشتقاق

ک: عکس

ادبیات جلسه10 بحث آرایه ها

الف: بیان

ب: تشبیه و ارکان آن

ج: تشبیه بلیغ و تشبیه بلیغ اسنادی و اضافی

د: استعاره و انواع آن

ه: مجاز

و: کنایه

عربی جلسه 6 اعراب درس 8 عربی 1

الف: معرب

ب: اعراب ظاهری

ج: اعراب تقدیری

د: مبنی

ه: نمونه سئوال

و: باز آموزی مبحث ترجمه

دین و زندگی جلسه 6 درس 1تا3 سال چهارم

الف: بررسی تست های درس اول و توضیح درس با تست

ب: مراتب توحید و مفهوم آن

ج: شاخه های توحید افعالی

د: بررسی تست های درس دوم

ه: بررسی تست های درس سوم و توضیح درس با تست

جلسه 8 زبان انگلیسی درس 1 سال سوم

الف: جمله های پیرو اسمی

 

ب: ساختار to be going to

ج: آنالیز متن

DVD شماره ۷

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

ادبیات جلسه 9 زبان فارسی

شیوه های بلاغی و نکات آن و تست

شیوه عادی

فرآیندهای واجی

کاربرد صحیح گروهی از کلمات

رابطه کلمات در نظام معنایی زبان

انواع حذف

ادبیات جلسه 12

آشنایی با چندین اصطلاح

جمع بندی و حل تست

عربی جلسه هفتم

بررسی انواع جمله ها

بررسی تست جمله های اسمیه و فعلیه

معارف جلسه هفتم

ارائه درس با تست

DVD شماره ۸

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

زبان انگلیسی جلسه 9 درس 2سوم و 2 چهارم

 

الف: اسم مصدر، مصدر و مصدر بدون to

ب: هم آیی فعل ها

جلسه 10 زبان سال سوم و چهارم

الف: Close text و روش حل آن

جلسه 11 درس 3 سال سوم

الف: فعل های دو کلمه ای یا عبارت گونه

ب: طرز تشخیص حرف اضافه و قید

ج: شناخت جداشدنی و جدانشدنی ها

DVD شماره ۹

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

ادبیات جلسه 13 اصطلاحات فارسی و ادبیات

الف: بیت و بیت فرد

ب: مصرع

ج: ردیف

د: قافیه

ه: مصرّع

و: حل تست

مسمط تضمینی، شعر نیمایی

ح: انواع شعر معاصر

ط: انواع نثر قدیم

ی: حبسیه

ک: بدیهه گویی

ادبیات جلسه 14 ارتباط معنایی سال دوم

الف: ارتباط معنایی

ب: تقابل معنایی

ج: مفهوم

ادبیات جلسه 15 ارتباط معنایی سال سوم

الف: ارتباط معنایی

ب: تقابل معنایی

ج: مفهوم

DVD شماره ۱۰

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

زبان جلسه 12 درس3 سال چهارم

الف: ترکیب وصفی

ب: عبارت های وصفی کوتاه شده

زبان جلسه 13 درس4 سال سوم

الف: هم آیی فعل ها

ب: نقل قول و انواع آن

زبان جلسه 14 درس6 سال سوم

الف: جمله های مجهول

ب: روش تشخیص

ج: مجهول کردن

د: آنالیز متن

دین و زندگی جلسه 9 درس 10 سال سوم

الف: حل تست و ارائه درس با تست

ب: بیان راههایی برمبنای آیات برای داشتن جامعه ای خوب و فرد سالم

DVD شماره ۱۱

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

جلسه 16 ادبیات پیش 1 قرابت

الف: ارتباط معنایی

ب: مفهوم

ج: تقابل معنایی

د: حل تست و ارائه درس با تست

جلسه 17 ادبیات پیش 2 قرابت معنایی

الف: ارتباط معنایی

ب: مفهوم

ج: تقابل معنایی

د: حل تست و ارائه نکته

جلسه 18 ادبیات مرور بر ادبیات

الف: قرابت معنایی و مجموعه تست های آن

ب: مفهوم و تناسب و تضاد

DVD شماره ۱۲

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

جلسه 15 زبان واژگان سوم و چهارم

الف: مروری بر کل واژگان سوم و چهارم و حل تست

جلسه 16 زبان درس چهار سال چهارم

الف: انواع قیدهای درجه بندی و کاربرد آن

ب: بررسی رابطه قیدهای درجه با صفت و …

جلسه 17 زبان درس 4 سال چهارم

الف: طرز استفاده از قیدهای درجه در جمله و تشخیص جای آنها

ب: نگاهی دوباره به کلمه های ربط

ج: نگاهی دوباره به شرطی کامل

جلسه 18 زبان سالهای سوم و چهارم

الف: Close text و نحوه پاسخگویی به تست های آن

DVD شماره ۱۳

عنوان جلسه و درس

عناوین مطالب درسی

جلسه 10 دین و زندگی سال دوم درس های

12-13-14-15

الف: ارائه کلیه درس ها با تست و بیان نکته های مهم و مفاهیم اساسی

جلسه 11 دین و زندگی درس 15 و 16 سال دوم و 3-1 سال سوم

الف: بررسی آیات درس 15 و نکات مهم و مفهوم آیات

ب: ارائه کل درس با تست

ج: بررسی نکات و کلمات کلیدی درس ها

 


1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد