تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

سوالات المپياد

مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد زیست شناسی ایران اسفند 99

مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد زیست شناسی ایران اسفند 99

دفترچه سوالات مرحله اول بیست و چهارمین دوره آزمون المپیاد زیست شناسی ایران، در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد زیست شناسی ایران به ...

ادامه مطلب...

سی ُامین دوره آزمون المپیاد کامپیوتر 98-99

سی ُامین دوره آزمون المپیاد کامپیوتر 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول سی ُامین دوره آزمون المپیاد کامپیوتر 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سی ُامین دوره آزمون المپیاد کامپیوتر 98 ...

ادامه مطلب...

سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک 98-99

سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک 98-9 ...

ادامه مطلب...

شانزدهمین دوره آزمون المپیاد نجوم 98-99

شانزدهمین دوره آزمون المپیاد نجوم 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول شانزدهمین دوره آزمون المپیاد نجوم و اخترفیزیک 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود شانزدهمین دوره آزمون المپیاد ن ...

ادامه مطلب...

سی ُامین دوره آزمون المپیاد شیمی 98-99

سی ُامین دوره آزمون المپیاد شیمی 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول سی ُامین دوره آزمون المپیاد شیمی 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سی ُامین دوره آزمون المپیاد شیمی 98-99 به ا ...

ادامه مطلب...

بیست و سومین دوره آزمون المپیاد زیست شناسی 98-99

بیست و سومین دوره آزمون المپیاد زیست شناسی 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول بیست و سومین دوره آزمون المپیاد زیست شناسی 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود بیست و سومین دوره آزمون المپیاد ز ...

ادامه مطلب...

پنجمین دوره آزمون المپیاد سلولهای بنیادی 98-99

پنجمین دوره آزمون المپیاد سلولهای بنیادی 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول پنجمین دوره آزمون المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود پنجمین دوره آزمون ...

ادامه مطلب...

اولین دوره آزمون المپیاد علوم زمین 98-99

اولین دوره آزمون المپیاد علوم زمین 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول اولین دوره آزمون المپیاد علوم زمین 98 -99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود اولین دوره آزمون المپیاد علوم زمین 98-99 ...

ادامه مطلب...

دومین دوره آزمون المپیاد جغرافیا 98-99

دومین دوره آزمون المپیاد جغرافیا 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول دومین دوره آزمون المپیاد جغرافیا 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود دومین دوره آزمون المپیاد جغرافیا 98-99 به ا ...

ادامه مطلب...

سی و هشتمین دوره آزمون المپیاد ریاضی 98-99

سی و هشتمین دوره آزمون المپیاد ریاضی 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول سی و هشتمین دوره آزمون المپیاد ریاضی 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سی و هشتمین دوره آزمون المپیاد ریاضی 98 ...

ادامه مطلب...

سی و سومین دوره آزمون المپیاد ادبی 98-99

سی و سومین دوره آزمون المپیاد ادبی 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول سی و سومین دوره آزمون المپیاد ادبی 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سی و سومین دوره آزمون المپیاد ادبی 98-99 ...

ادامه مطلب...

اولین دوره آزمون المپیاد اقتصاد 98-99

اولین دوره آزمون المپیاد اقتصاد 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول اولین دوره آزمون المپیاد اقتصاد و مدیریت 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود اولین دوره آزمون المپیاد اقتصاد 98- ...

ادامه مطلب...

اولین دوره آزمون المپیاد تفکر و کارآفرینی 98-99

اولین دوره آزمون المپیاد تفکر و کارآفرینی 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول اولین دوره آزمون المپیاد تفکر و کارآفرینی 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود اولین دوره آزمون المپیاد تفکر و کا ...

ادامه مطلب...

سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک تیر ماه 99

سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک تیر ماه 99

سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک تیر ماه 99 مرحله دوم : سوالات آزمون المپیاد فیزیک، مرحله دوم در تیر ماه ۹۹ همراه با پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دا ...

ادامه مطلب...