تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

آزمونهای مدارس برتر

دانلود آزمون مدارس برتر 26 آذر 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 26 آذر 1400 پایه دوازدهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ریاضی و تجربی که در 26 آذر 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 5 آذر 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 5 آذر 1400 پایه دوازدهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ریاضی و تجربی که در 5 آذر 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 14 آبان 1400 پایه دوازدهم ،یازدهم و دهم

دانلود آزمون مدارس برتر 14 آبان 1400 پایه دوازدهم ،یازدهم و دهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم، یازدهم و دهم رشته ریاضی و تجربی و انسانی که در 14 آبان 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 23 مهر 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 23 مهر 1400 پایه دوازدهم

مرحله چهارم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 23 مهر 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس بر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 26 شهریور 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 26 شهریور 1400 پایه دوازدهم

مرحله سوم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 26 شهریور 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 12 شهریور 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 12 شهریور 1400 پایه دوازدهم

مرحله دوم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 12 شهریور 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 15 مرداد 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 15 مرداد 1400 پایه دوازدهم

مرحله اول آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 15 مرداد 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس بر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 2 تیر 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 2 تیر 1400 پایه دوازدهم

مرحله پانزدهم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 2 تیر 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 26 خرداد 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 26 خرداد 1400 پایه دوازدهم

مرحله چهاردهم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 26 خرداد 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدار ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 30 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 30 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

مرحله سیزدهم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 30 اردیبهشت 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 21 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 21 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

مرحله دوازدهم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 21 اردیبهشت 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 2 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 2 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

مرحله یازدهم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 2 اردیبهشت 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آم ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 22 اسفند 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 22 اسفند 99 پایه دوازدهم

مرحله دهم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 22 اسفند 99 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدا ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 24 بهمن 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 24 بهمن 99 پایه دوازدهم

مرحله نهم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در 24 بهمن 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموز ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر دی 99 پایه های دهم و یازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر دی 99 پایه های دهم و یازدهم

مرحله دوم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه های دهم و یازدهم رشته ریاضی و تجربی که در بیست و ششم دی ماه 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 19 دی 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 19 دی 99 پایه دوازدهم

مرحله هشتم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در نوزدهم دی 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 28 آذر 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 28 آذر 99 پایه دوازدهم

مرحله هفتم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 28 آذر 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 7 آذر 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 7 آذر 99 پایه دوازدهم

مرحله ششم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 7 آذر 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش م ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 9 آبان 99 پایه دهم و یازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 9 آبان 99 پایه دهم و یازدهم

مرحله اول آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دهم و یازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 9 آبان 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 16 آبان 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 16 آبان 99 پایه دوازدهم

مرحله پنجم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 16 آبان 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموز ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 25 مهر 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 25 مهر 99 پایه دوازدهم

مرحله چهارم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 25 مهر 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموز ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 23 شهریور 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 23 شهریور 99 پایه دوازدهم

  مرحله سوم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در 28 شهریور 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 7 شهریور 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 7 شهریور 99 پایه دوازدهم

مرحله دوم آنلاین آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در هفتم شهریور 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر مرداد ماه 99 پایه دوازدهم (جامع دوم)

دانلود آزمون مدارس برتر مرداد ماه 99 پایه دوازدهم (جامع دوم)

مرحله چهاردهم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 15 مرداد ماه 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان ان ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون اول مدارس برتر مرداد ماه 99 پایه دوازدهم (ویژه کنکور 1400)

دانلود آزمون اول مدارس برتر مرداد ماه 99 پایه دوازدهم (ویژه کنکور 1400)

مرحله اول آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 1 مرداد ماه 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این اولین آزمون از سری آزمونهای مدارس برتر برای کنکور 1400 می ب ...

ادامه مطلب...