تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

آزمونهای علوی

دانلود آزمون علوی 26 فروردین ماه 1401 پایه دوازدهم

دانلود آزمون علوی 26 فروردین ماه 1401 پایه دوازدهم

دانلود آزمون علوی 26 فروردین ماه 1401 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 26 فروردین ماه 140 ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 29 بهمن ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون علوی 29 بهمن ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون علوی 29 بهمن ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 29 بهم ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 24 دی ماه 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون علوی 24 دی ماه 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون علوی 24 دی ماه 1400 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 24 دی ماه 1400 به ادامه ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 26 آذر ماه 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون علوی 26 آذر ماه 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون علوی 26 آذر ماه 1400 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 26 آذر ماه 1400 به ادا ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 5 آذر ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون علوی 5 آذر ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون علوی 5 آذر ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 5 آذر ما ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 14 آبان ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون علوی 14 آبان ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون علوی 14 آبان ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 14 آبا ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 23 مهر ماه 1400

دانلود آزمون علوی 23 مهر ماه 1400

آزمون علوی 23 مهر ماه 1400 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 23 مهر ماه 1400 به ادامه مطلب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 22 مرداد ماه 1400

دانلود آزمون علوی 22 مرداد ماه 1400

آزمون علوی 22 مرداد ماه 1400 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 22 مرداد ماه 1400 به ادامه ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 17 اردیبهشت ماه 1400

دانلود آزمون علوی 17 اردیبهشت ماه 1400

آزمون علوی 17 اردیبهشت ماه 1400 پایه یازدهم و دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 17 اردیبهشت ماه ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 27 فروردین ماه 1400

دانلود آزمون علوی 27 فروردین ماه 1400

آزمون علوی 27 فروردین ماه 1400 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 27 فروردین ماه 1400 به اد ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 22 اسفند ماه 99

دانلود آزمون علوی 22 اسفند ماه 99

آزمون علوی 22 اسفند ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 22 اسفند ماه 99 به ادامه مطلب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 1 اسفند ماه 99

دانلود آزمون علوی 1 اسفند ماه 99

آزمون علوی 1 اسفند ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 1 اسفند ماه 99 به ادامه مطلب ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 10 بهمن ماه 99

دانلود آزمون علوی 10 بهمن ماه 99

آزمون علوی 10 بهمن ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 10 بهمن ماه 99 به ادامه مطلب بروی ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 19 دی ماه 99

دانلود آزمون علوی 19 دی ماه 99

آزمون علوی 19 دی ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 19 دی ماه 99 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 21 آذر ماه 99

دانلود آزمون علوی 21 آذر ماه 99

آزمون علوی 21 آذر ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 21 آذر ماه 99 به ادامه مطلب بروید ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 30 آبان ماه 99

دانلود آزمون علوی 30 آبان ماه 99

آزمون علوی 30 آبان ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 30 آبان ماه 99 به ادامه مطلب برو ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 9 آبان ماه 99

دانلود آزمون علوی 9 آبان ماه 99

آزمون علوی 9 آبان ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 9 آبان ماه 99 به ادامه مطلب بروید ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 18 مهر ماه 99

دانلود آزمون علوی 18 مهر ماه 99

آزمون علوی 18 مهر ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 18 مهر ماه 99 به ادامه مطلب بروید ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 13 شهریور ماه 99

دانلود آزمون علوی 13 شهریور ماه 99

آزمون علوی 13 شهریور ماه 99 پایه دوازدهم رشته های انسانی، تجربی و ریاضی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 13 شهریور ماه 99 به ادامه مطلب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون جامع علوی 16 مرداد ماه 99 (جامع دوم)

دانلود آزمون جامع علوی 16 مرداد ماه 99 (جامع دوم)

آزمون علوی 16 مرداد ماه 99 (جامع دوم) رشته های انسانی، تجربی و ریاضی درپایه دوازدهم، جهت دانلود آماده و سوالات به همراه پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار گرفته است. لطفا برای آزمون جامع علوی 16 مردا ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون جامع علوی 27 تیر ماه 99 (جامع اول)

دانلود آزمون جامع علوی 27 تیر ماه 99 (جامع اول)

آزمون علوی 27 تیر ماه 99 (جامع اول)  رشته های انسانی، تجربی و ریاضی درپایه دوازدهم، گرداوری و دراینجا سوالات با پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای آزمون جامع علوی 27 تیر ماه 9 ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 27 دی ماه 98

دانلود آزمون علوی 27 دی ماه 98

آزمون علوی 27 دی ماه 98 جمع بندی ترم اول کلیه رشته های انسانی، تجربی و ریاضی درپایه های دهم، یازدهم و دوازدهم، گرداوری و دراینجا سوالات با پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 19مهر 98 پایه دوازدهم

دانلود آزمون علوی 19مهر 98 پایه دوازدهم

 درس فیزیک آزمون علوی 19 مهرماه  98  پایه دوازدهم ریاضی و فیزیک، سوالات همراه با پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 19 مهر 98  پایه دوازدهم به ادامه مطلب برو ...

ادامه مطلب...