فکراموز مکتبستان مکتبستان

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

عبدالکریم قزل

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث مشتق

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث مشتق

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث مشتق جزوه ای از استاد عبدالکریم قزل  به همراه درسنامه های جامع آموزشی و تمرین های طبقه بندی شده    شامل موضوعات : آهنگ تغییر تابع-تغییر آهنگ متوسط و لحظه ای تابع-تعریف مشتق-شیب خط مماس بر منحنی-سرعت یک متحرک-مشتق دوم-قضیه های مشتق گیری-مشتق تابع مرکب-مشتق توابع مثلثاتی  

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث چند جمله ایها

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث چند جمله ایها

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث چند جمله ایهاجزوه ای از استاد عبدالکریم قزل به همراه درسنامه های جامع آموزشی و تمرین های طبقه بندی شدهشامل موضوعات : تفرق و قرینه اعداد – تقسیم و معکوس اعداد – تساوی دو عدد گوبا – عبارتهای جبری – جمع ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث توان رسانی و ریشه گیری

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث توان رسانی و ریشه گیری

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث توان رسانی و ریشه گیری جزوه ای از استاد عبدالکریم قزل    به همراه درسنامه های جامع آموزشی و تمرین های طبقه بندی شده       شامل موضوعات : قواعد توان رسانی – مقایسه اعداد توان دار – توان صفر ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث حد و پیوستگی

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث حد و پیوستگی

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث حد و پیوستگی جزوه ای از استاد عبدالکریم قزل    به همراه درسنامه های جامع آموزشی و تمرین های طبقه بندی شده     شامل موضوعات : حد تابع – حد راست و چپ یک تابع – تعیین حد تابع با استفاده ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث مجموعه ها

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث مجموعه ها

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث مجموعه هاجزوه ای از استاد عبدالکریم قزل به همراه درسنامه های جامع آموزشی و تمرین های طبقه بندی شدهشامل موضوعات : مجموعه ها – عضویت یک شی در یک مجموعه – مجموعه تهی – تساوی مجموعه ها – زیر مجموعه – تعداد ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث تابع

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث تابع

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث تابع   جزوه ای از استاد عبدالکریم قزل    به همراه درسنامه های جامع آموزشی و تمرین های طبقه بندی شده       شامل موضوعات : بازه ها – نمایش هندسی بازه ها – اجتماع و اشتراک بازه ها – معادلات و ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث اعداد و نماها

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث اعداد و نماها

دانلود جزوه ریاضی اول دبیرستان مبحث اعداد و نماها   استاد عبدالکریم قزل    به همراه درسنامه های جامع آموزشی و تمرین های طبقه بندی شده       شامل موضوعات : اعداد طبیعی – اعداد صحیح – محور اعداد – اعداد گویا – نمایش اعداد اعشاری ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث پدیده های تصادفی و احتمال

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث پدیده های تصادفی و احتمال

دانلود جزوه ریاضی سوم تجربی مبحث پدیده های تصادفی و احتمال جزوه ای عالی از استاد عبدالکریم قزل  به همراه درسنامه های جامع آموزشی و تمرین های طبقه بندی شده       شامل موضوعات : پدیده های تصادفی – فضای نمونه ای – پیشامد تصادفی ...

ادامه مطلب...