مشاوره قبولی کنکور ارشد توسط رتبه های برتر

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

حضوری بودن امتحانات دانشجویان رشته های پزشکی

حضوری بودن امتحانات دانشجویان رشته های پزشکی

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اعلام کرده است امتحانات تمامی مقاطع تحصیلی رشته‌های غیر پزشکی و دامپزشکی به صورت مجازی و امتحانات کلیه مقاطع رشته‌های پزشکی حضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اعلام کرد؛ امتحانات پایان ترم نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به دو صورت مجازی (دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی رشته‌های غیر پزشکی و دامپزشکی) و حضوری (دانشجویان کلیه مقاطع رشته‌های پزشکی) برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است؛

حضور در جلسه امتحان پایان ترم نیمسال اول ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ الزامی است. عدم شرکت دانشجویان در جلسه امتحان تا ۱۵ دقیقه پس از آغاز امتحان هر درس، به منزله عدم شرکت تلقی گردیده و وضعیت درس در کارنامه آنها غیبت موجه درج خواهد شد.لازم به تاکید است برای دانشجویان رشته های پزشکی مطابق قوانین و مقررات آموزشی غیبت غیر موجه درج خواهد شد.

نمره امتحانات غیر حضوری بخشی از نمره نهایی دانشجویان میباشد. نمره نهایی به تشخیص مدرس با احتساب موارد دیگر آموزشی همچون حضور در کالس، تکالیف، میان ترم و … مشخص خواهد آمد.

در جلسه امتحان غیر حضوری، دانشجویان باید در زمان مشخص شده در کارت ورود به جلسه امتحان پس از ورود به پنل آموزشی خود در سامانه دان، سواالت امتحان را از بخش مربوطه مشاهده یا دانلود نموده و سپس پاسخ سواالت را برروی برگه/برگه های A۴ به صورت کامالً خوانا و دستنویس، بنویسند.

به منظور آشنایی با شیوه امتحانات مجازی تاکید می شود دانشجویان قبل از شروع امتحانات خود، فایل ها و فیلم های راهنمای شرکت در امتحانات غیر حضوری مندرج در وب سایت واحد علوم و تحقیقات قسمت آزمون مجازی را مشاهده کنند.

تنها در صورت بروز مشکل و عدم آپلود پاسخنامه تا پایان زمان جلسه امتحان در سامانه دان، دانشجویان حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از اتمام امتحان مجاز خواهد بود تا پاسخنامه خود را به آدرس ایمیل استاد مندرج در سامانه دان ایمیل نمایند.

مواکداً توصیه میشود از ارسال پاسخنامه به ایمیل آدرسی به جز آدرس مندرج در سامانه دان توسط استاد خودداری شود؛ چراکه به اعتراضات مرتبط با این گونه موارد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

براساس اعلام معاونت علوم پزشکی دانشگاه امتحانات پایان ترم دروس رشته های پزشکی مطابق جدول زیر به صورت حضوری درنیم سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برگزار خواهد شد؛

امتحانات دانشجویان رشته های پزشکی حضوری است

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی