توصیه هایی برای خواب آرام در ماه پایانی - کنکور


مهندس منتظری فرهیختگان
موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

تبلیغات

 محل تبلیغات شما در سایت کنکور

دانلود ورود

بازدید : 404 بار
نظرات :

توصیه هایی برای خواب آرام در ماه پایانی

 

دکتر خسرو صادقنیت / فوقتخصص اختلالات خواب و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

من میخوابم

بعضی از دانشآموزان که این روزها خود را برای کنکور آماده میکنند و دائم شمارش معکوس دارند که چند هفتهی دیگر از فرصت آنها باقی است، ناخودآگاه به خود و خانواده‌‌هایشان و حتی مربیان و همهی آنهایی که آرزو دارند این بچهها نتیجهی مطلوبی بگیرند، استرس وارد میکنند. برای همین است که مربیان و دستاندرکاران، دائم در پی یافتن روشهایی برای مرور بهتر درسها و بالابردن راندمان کاری آنها هستند و از هر کارشناسی در اینباره، پرسوجو میکنند

امّا باید احسنت به بزرگترهایی گفت که به فراتر از این موضوعات نیز میاندیشند و در پی افزایش توان جسمی و ذهنی این دانشآموزان هستند. بزرگترهایی که میخواهند بدانند چهتغذیه و چهاستراحتی برای این گروه لازم است. من هم بهعنوان یک استاد دانشگاه که در زمینهی اختلالات خواب فعالیت دارم، سعی میکنم امروز در قالب گپی کوتاه با شما دانشآموزانی که برای کنکور آماده میشوید، به خواستهی مربیان شما در «گزینهدو» پاسخ بدهم و کمک کنم تا با بهرهگیری از خواب کافی و باکیفیت، بر توان خود بیفزایید و زحمات یکسال خود را بهدلیل استرس و کمخوابی، هدر ندهید

چهقدر بخوانیم؟!

حتماً همهی شما میدانید که بالغین به 8 تا 5/8 ساعت خواب در شبانهروز احتیاج دارند. میزان نیاز بهخواب در دو حالت، کمی بیشتر خواهد شد و لازم است در روزهایی که فعالیت فکری داریم و یا یک فعالیت شدید بدنی داشتهایم، زمان استراحت خود را بالاتر ببریم. پس اگر شما که برای کنکور درس میخوانید و در واقع فعالیت فکری زیادی دارید، حس میکنید خوابتان کمی بیشتر شده است، نباید نگران شوید

این حالت کاملاً طبیعی است و باید برای آن آمادگی داشته باشید. ولی متأسفانه میبینیم که اکثر شما نهتنها مطابق نیاز روزانهی خود از خواب کافی بهره نمیبرید، بلکه بر‌‌عکس فکر میکنید و درمواقع امتحان، شبها دیر میخوابید و صبح روز بعد زود‌‌تر، بیدار میشوید. خانوادهها هم چون شما را سرحال و مشغول درسخواندن می‌‌بینند، تذکری در اینباره نمیدهند و نمیدانند که این کمبود خواب، چهقدر میتواند بهضرر شما باشد.

اجازه بدهید برای روشنترشدن موضوع، کمی راجع به آن توضیح بدهم.

بدن ما این توان را دارد که بدون کاهش قدرت تمرکز و توان جسمی یا فکری، روزانه حدود یک یا دو ساعت، کسری خواب را تحمل کند ولی اگر این کمبود بهمدت 2 تا 3 روز متوالی تکرار شود و جبران نشود، میتوانید اثرات آن را بهوضوح روی کاهش توان خود ببینید. بعضی از شما آنقدر مشغول درسخواندن میشوید که اگر قرار بوده ساعت 11 شب بخوابید، ناگهان متوجه میشوید ساعت 12 و یا حتی 30/12 نیمهشب است و هنوز بیدارید

جالب اینجاست که صبح روز بعد، شاید برخی از شما حتی احساس بهتری داشته باشید و برای همین تصمیم بگیرید از این به بعد، یکساعت به ساعت مطالعهی شبانهی خود بیفزایید. همانطور که گفتم، این حالت برای روز اول و دوم طبیعی است امّا اگر آن را ادامه دهید، متوجه اثرات کمخوابی روی کاهش توان خود میشوید. نمونهی واضح برای این مطلب آن است که گاهی یک خط را بارها و بارها میخوانید تا متوجهی منظورش بشوید و یا مدتها باید وقت صرف کنید که یک صفحه از کتاب را مرور کنید. اینها همان اثرات کمبود خواب است. 

حالا متوجه شدید که واقعاً چهقدر نیازمند برنامهریزی مناسب برای خواب هستید؟ شاید همین بعضی از شما در پاسخ من بگویید، هنوز وقت داریم و یکی دو روز مانده بهکنکور، حسابی میخوابیم تا این کمبود‌‌ها جبران شود. اشتباه نکنید چنین تصمیمی هرگز عملی نخواهد شد. چون شما در هفتهی آخر و خصوصاً دو، سه روز آخر، در شرایطی قرار خواهید گرفت که بهخاطر استرس، در روند خوابتان اختلال ایجاد میشود

اگر قرار باشد طبق برنامهی معین عمل نکنید و روی روال نباشید، استرس و بیخوابی دست به دست هم میدهند و توانایی شما را میکاهند. استرس یکی از عوامل مهمی است که خواب ما را بههم میریزد. همینجا اشاره میکنم، استرسداشتن درحد متعادل نهتنها بد نیست بلکه به شما کمک میکند تا منظم و با انگیزه، برنامههایتان را اجرا کنید

امّا اگر میبینید استرس شما بهحدی زیاد است که روند خواب و خوراکتان را مختل کرده و روی همهی جوانب زندگی شما تأثیر گذاشته است، هرچه سریعتر با یک پزشک مشورت کنید. روانپزشک میتواند به شما کمک کند و اگر هم فقط روی برنامهی خوابتان تداخل ایجاد کرده و یا از قبل هم خوابی بیکیفیت داشتهاید و از خواب میپرید‌‌ید، حتماً برای درمان اقدام کنید تا از برنامهی خواب در هفتهی پایانی عقب نیفتید. و امّا میرسیم به راهکارهایی که اغلب شما برای جبران کمبود خوابتان درنظر میگیرد. اگر موافق باشید یکبهیک معایب آنها را بررسی میکنیم.

 
«برای جبران درطول روز میخوابم!»

این عادت امروزه در بیشتر جوانان بهوجود آمده است که تا دیروقت و یا حتی گاهی تا 4 صبح بیدار میمانند، درس میخوانند، کار میکنند و با دوستان خود فیلم میبینند و یا کامپیوتر بازی میکنند و درعوض تا نزدیک ظهر میخوابند

اگر هم مجبور باشند، صبح زود برای امتحان یا کار بیرون بروند، سعی میکنند بعد از ناهار تا شب بخوابند. یعنی قصد دارند جای کمبود خواب شبانه را با خواب روزانه جبران کنند. جالب است بدانید تحقیقات مختلف ثابت کرده است خواب شب، هم ازنظر کیفیت و هم از لحاظ کمیت نسبت بهخواب روز، برتری دارد و تفاوتهای جدی بین این دو، روی عملکرد سیستمهای مختلف بدن دیده شده است. پس ازنظر علمی برهمزدن تنظیم ساعت خواب مطرود است.

بعضیها هم هستنند که دیرتر میخوابند و کمی دیرتر هم بلند میشوند. ما برای این گروه هم یک هشدار داریم. چراکه با معضل شبامتحان مواجه خواهند شد. جالبتر این است که سیستم مغزی ما طوری است که بهراحتی میتواند به دیرخوابیدن عادت کند و شما میتوانید امشب ساعت 11 و فردا شب ساعت 12 بخوابید. اما بازگرداندن این عادت بسیار سخت است. 

اگر بدن را عادت دهید که رأس یک ساعت خاص بخوابد، حتی نیمساعت زود‌‌تر خوابیدن هم برای فردا شب، کار دشواری است. حالا شما چطور میخواهید این اتفاق یعنی بازگرداندن یکی، دو ساعت از زمان خواب بهعقب را درست شب امتحان عملی کنید؟! نکتهی مهم دیگر اینکه، اگر شب قبل از امتحان خواب خوبی نداشته باشید، توانایی شما افت میکند. ثابت شده است، کمبود خواب چه ازنظر کمی و چهکیفی، نهتنها توان یادگیری و بهخاطرسپردن را کاهش میدهد، بلکه قدرت حلمسأله و بازیافت اطلاعات طبقهبندیشده در مغز را هم بهشدت میکاهد و شما تا مدت‌‌ها باید فکر کنید تا فلان اطلاعات ذخیرهشده را از ذهن خود استخراج کنید.

 
«از داروهای مختلف کمک میگیرم!»

بعضی از داروها میتوانند با اثرات شیمیایی بر بدن شما، بهطور موقت تمرکزتان را بالا ببرند و یا استرس شما را بکاهند و یا حتی شما را بیشتر بیدار نگه دارند و یا برعکس برخی از قرصهای خوابآور، از شما که در آستانهی ورود به دانشگاه هستید و از درجهی علمی بالای فرهنگ و علم برخوردارید، انتظار نمیرود که مانند قشرعامه و بیسواد، رفتار کنید و به توصیهی افراد ناآگاه، اقدام بهمصرف خودسرانهی دارو کنید

امّا برای اطلاع بیشتر یادآور میشوم، مصرف هرگونه دارو، چه آنها که شما را هوشیارتر میکنند و موقتاً تمرکزتان را میافزایند و چهنوع خوابآور، بدون تجویز پزشک ممنوع است. این داروها که بهظاهر توانایی شما را میافزایند، از ذخایر بدنتان استفاده کرده و عملاً روز و شب امتحان باعث میشوند، همان توانایی طبیعی بدن هم کاسته شود. آیا حاضرید درست در روزی که به هوشیاری و سرعتعمل بیشتر احتیاج دارید و توقع دارید بدنتان از تمام انرژی خود مایه بگذارد، ریسک کنید؟! اصلاً نگران نباشید. هرچقدر هم برنامه‌‌ی خوابتان را بههم زدهاید، ما حاضریم تا فرصت باقی است اصلاحش کنیم. چطوری؟ 

«راهحل ما برای برنامهی خواب مناسب»

باید برنامهریزی کنید. در این برنامهریزی از خانوادهتان هم کمک بگیرید. هر چهقدر بدن را بد‌‌عادتتر کرده باشید، باید برنامهی اصلاحی را زودتر شروع کنید. برای شما که شبها تا دیروقت بیدارید، 2هفته زمان مطلوبی است. هدف ما بر این است که ساعت خوابتان را بین 10 تا 11 شب تنظیم کنید.
 
«برنامهی دوهفتهای اصلاح الگوی خواب»

از همین آغاز باید سعی کنید امشب یکربع تا نیمساعت زود‌‌تر از دیشب بخوابید و تا چند روز (سه روز) این یکربع زود‌‌تر را تثبیت کنید. سپس دوباره یکربع دیگر زودتر خوابیدن را تمرین کرده و دو، سه روز بهبدن فرصت میدهید تا عادت کند. از شنبهی این هفته تا هفتهی بعد 45 دقیقه تا یکساعت زود تر میخوابید و باز هم میتوانید براساس نیاز به اصلاح برنامهی خواب، آن را به ساعت 10 تا 30/10 شب نزدیک کنید.

در این راه توصیههایی دارم که به موفقشدنتان کمک میکند، که عبارتند از:

1- حدود دو ساعت مانده به زمان خواب، ازخوردن شکلات، قهوه، چای و نوشابه بپرهیزید

2- حتماً شام بخورید و با شکم خالی آمادهی خواب نشوید، درمقابل باید از پرخوری هم بپرهیزید.

3- نیم تا یک ساعت قبل از آن زمانی که تصمیم دارید، بخوابید. باید در محیطی آرام و دور از استرس قرار بگیرید. نباید در این مدت نیمساعت قبل از خواب، ورزش کنید (بعضیها پیادهروی کرده یا تردمیل استفاده میکنند) و نباید با تلفن، مشغول صحبتهایی شوید که به شما استرس وارد میکند و ذهنتان را فعال میکند. بهتر است نور محیط حداقل باشد و به کاری سبک مشغول شوید.

4- در این هفتهی آخر، سعی کنید بعد‌‌‌ازظهر نخوابید چون خواب، بعد از ساعت 12 تا 1 ظهر، برنامهی شما را مختل میکند.

5- هفتهی آخر حتماً سعی کنید تکنیک ریلکسیشن را قبل از خواب درحالیکه دراز کشیدهاید، اجرا کنید. روشهای مختلفی برای آن داریم. روش ساده این است که برای 10ثانیه همهی عضلاتتان را سفت کرده و سپس بهآرامی از نوک پا تا سر و گردن، عضلهها را شل کنید. پس از دومرحلهی سفت و شلکردن تدریجی عضلات، فکرتان را به خاطرهی خوشایندی متمرکز کنید. مثلاً گشت و گذار در جنگل یا دریا و … تا با این تمرین بخشی از استرسهای روز شما کاسته میشود و آماده‌‌ی ورود به مرحلهی خواب میشوید و با آرامش میخوابید.

6- هفتهی آخر، طوری برنامهریزی کنید که صبحها مانند ساعت امتحان بیدار شوید و سرحالشدن برای آن ساعت را تمرین کنید. قرارگرفتن در معرض نور آفتاب باعث میشود، هورمونهای خواب کاهش پیدا کرده و شما سریعتر، هوشیار شوید. چند نفس عمیق زیر نور آفتاب بکشید، کمی نرمش کنید. نوشیدن کمی چای یا قهوه و یا خوردن شکلات (که شبها، گفته بودیم منع مصرف دارید) شما را سرحال و شارژ میکند.

7- باید طوری تنظیم کنید که دو، سه روز آخر، رأس ساعت خوابیده و درست ساعتی که قرار است مهیای رفتن برای امتحان شوید، بیدار باشید و درکنار صبحانه، حتماً چای یا قهوه و شکلات استفاده کنید تا توان فکریتان افزوده شود.

8- از والدین خود بخواهید، اگر قرار است تا دیروقت بیدار باشند، به شما کمک کنند تا شرایط استراحت رأس ساعت برنامهتان را مهیا کنید.     


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید 
بر چسب های نوشته :
ارسال شده در تاریخ 9 خرداد 1390 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 


آخرین ارسالهای انجمن کنکور

 

آرشیو آزمونهای آزمایشی

قلمچی

گزینه 2

سنجش

سال تحصیلی 97-96

دانلود رایگان

دانلود رایگان

سال تحصیلی 96-95

دانلود رایگان

دانلود رایگان

آزمونهای گاج

سال تحصیلی 95-94

دانلود رایگان

دانلود رایگان

دانلود رایگان

سال تحصیلی 94-93

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته ریاضی

رشته تجربی

سال تحصیلی 93-92

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی

رشته تجربی

سال تحصیلی 92-91

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی

رشته تجربی

سال تحصیلی 91-90

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی

رشته تجربی

 


X
X
X
X

1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد