مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 98 براساس سوابق تحصیلی

دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد ویرایش دوم (خرداد 98)، در 79 صفحه ودفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی نا پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد در61  صفحه در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است. داوطلبان و دانش آموزان عزیزمی توانید  برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 98 براساس سوابق تحصیلی به ادامه مطلب مراجعه کنید.دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی

تذکرات لازم :
1 –اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 حداکثر تا تـاریخ 31/5/98 ، دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا اخذ مـدرک پیش دانشگاهی (نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی) حداکثر تا
تاریخ 31/6/98 و یا دارا بودن دیپلم نظام قـدیم و یـا مـدرک کاردانی (با تاریخ اخذ حداکثر تا 31/6/98 (برای کلیه داوطلبان الزامی است.

2 –دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قـدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مـدرک کـاردانی می باشند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارنـد و در
صورت ثبت نام و انتخاب رشته به عنوان متخلف شناخته شـده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

3 -نظر به این که گزینش دانشجو در این مرحله براسـاس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت خواهد گرفت لذا کلیه متقاضیان دیپلمه های نظام آموزشی 3-3-6) اعم از نظری،
فنی حرفه ای و یـا کـاردانش )نظـام سـالی واحـدی یـا ترمـی واحدی،نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه های فنـی و حرفه ای و کـاردانش نظـام قـدیم هنرسـتان کـه دارای مـدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند بایسـتی معـدل کـل و یـا معدل کتبی خود را به صورت صحیح در تقاضـانامه ثبـت نـام اینترنتی درج نمایند. داوطلبان توجه داشته باشـند در صـورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معـدل کـل و یـا معدل کتبی اعلام شده در تقاضـانامه ثبـت نـامی از ثبـت نـام پذیرفته شدگان ممانعـت بـه عمـل آمـده و قبـولی آنهـا لغـو
میگردد.

دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی

شرایط اختصاصی :
1 –متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته بـا دارا بـودن مـدرک کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی دانشـگاه جـامع علمـی – کاربردی می توانند در هر رشـته ای در دوره کارشناسـی ناپیوسـته ثبت نام نمایند.
2 –دارا بودن گواهینامه کاردانی رشته های مصوب وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری یـا وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسلامی و همچنـین مراکـز
ضمن خدمت آموزش و پرورش برای رشته های آموزشی.

تبصره : دانشـجویانی کـه پـس از تـاریخ 31/6/87 کلیـه دروس دوره را با میانگین کل کمتر از 12 به اتمام رسانده انـد و فاقد مـدرک کـاردانی مـی باشـند، حـق ثبـت نـام در دوره
کارشناسی ناپیوسته را ندارند.
4 –متقاضیانی که قبلاً در دوره کارشناسی پیوسته اشـتغال به تحصیل داشته و به هر دلیل با مدرک کاردانی فارغ التحصیل شده اند میتوانند به شرط نداشتن منـع وظیفـه عمـومی و دارا
بودن کارت معافیت دائم و یا کـارت پایـان خـدمت در دوره کارشناسی ناپیوسته ثبت نام کنند لیکن باید دروس جبرانـی را برابر نظر گروه آموزشی، علاوه بر دروس دوره بگذرانند.

 

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه
  • آموزش یار

تبلیغات متنی