دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه های پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه های پزشکی کشور

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شد و دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج رتبه‌بندی در جدول به شکل کسر برای هر یک از دانشگاه‌ها نوشته شده که در آن، صورت کسر رتبه و مخرج کسر نمره دانشگاه در شاخص مربوطه را مشخص می‌کند.

اطلاعات پژوهشی رتبه‌بندی سال ۹۷-۹۶ مربوط به بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۱۴ و اطلاعات پرسشنامه مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۳ است.

این رتبه بندی از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای ۴۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور اعلام شده است.

رتبه کل نام مرکز پژوهش آموزش وجهه بین المللی امکانات فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی
رتبه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
نمره ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲ ۲ ۲ ۶ ۴
۸۷.۸۸ ۸۲.۶۹ ۲ ۹۷.۹۱ ۷۳.۳۸ ۵۸.۸۷ ۶۱.۵۴
۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳ ۳ ۶ ۱۷ ۳
۸۱.۸۷ ۸۱.۴۸ ۸۸.۳۹ ۶۰.۹۹ ۳۵.۶۱ ۷۲.۰۲
۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴ ۴ ۳ ۷ ۵
۷۷.۶ ۸۰.۶۳ ۷۰ ۷۳.۱۳ ۵۴.۳۲ ۶۱.۰۴
۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵ ۶ ۵ ۴ ۲
۷۰.۲۸ ۷۲.۶۵ ۵۷.۹۱ ۶۲.۲۲ ۷۸.۸۴ ۹۷.۷۱
۶ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶ ۵ ۴ ۵ ۶
۶۷.۸ ۶۷.۶۹ ۶۶.۷۹ ۶۷.۰۶ ۷۱.۷۶ ۴۶.۴۳
۷ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷ ۷ ۸ ۹ ۳۵
۴۹.۸۹ ۴۸.۱۵ ۵۳.۱۲ ۵۵.۵۸ ۴۷.۸۵ ۲۵.۳۴
۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۲ ۸ ۷ ۱۱ ۱۴
۴۵.۲۹ ۴۲.۲ ۴۹.۱ ۵۵.۶ ۴۳.۸ ۳۴.۲۳
۹ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۸ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۹
۴۱.۹۲ ۴۵.۹۸ ۳۴.۷۸ ۳۶.۴۵ ۴۵.۴۴ ۳۵.۰۳
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۰ ۱۴ ۹ ۲۱ ۱۳
۴۱.۶۵ ۴۲.۴۵ ۳۷.۹ ۴۸.۹۶ ۳۲.۱۷ ۳۴.۵۸
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱۱ ۳۳ ۱۹ ۳۱ ۳۵
۳۴.۳۴-۳۹.۵ ۴۲.۴ ۲۵.۱۱ ۳۱.۱۵ ۲۴.۷۴ ۲۵.۳۴
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۹ ۱۱ ۲۵ ۴۱ ۲۷
۳۴.۳۴-۳۹.۵ ۳۲.۴ ۴۴.۳۴ ۲۸.۲۱ ۱۹.۹ ۲۹.۸۲
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۹ ۱۶ ۲۴ ۱۶ ۳۵
۳۴.۳۴-۳۹.۵ ۴۲.۶۹ ۳۳.۸۸ ۲۸.۶۴ ۳۶.۱۷ ۲۵.۳۴
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۴ ۱۷ ۱۰ ۱۳ ۸
۳۴.۳۴-۳۹.۵ ۴۰.۶۴ ۳۳.۵۶ ۴۸.۳۴ ۴۲.۲۶ ۳۵.۴۳
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳ ۱۸ ۱۲ ۱۴ ۳۴
۳۴.۳۴-۳۹.۵ ۴۰.۷۶ ۳۲.۳۵ ۴۰.۴۴ ۴۰.۴۹ ۲۵.۵۴
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۲۶ ۱۲ ۱۸ ۲۰ ۱۴
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲ ۲۸.۹۳ ۴۰.۹ ۳۳.۳۸ ۳۳.۷۳ ۳۴.۲۳
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۵ ۲۳ ۳۰ ۱۵ ۹
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲ ۳۶.۸۱ ۲۹.۹۷ ۲۵.۶۵ ۳۶.۹۲ ۳۵.۰۳
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۶ ۲۵ ۳۶ ۲۴ ۲۰
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲ ۳۴.۴۴ ۲۸.۳۶ ۲۳.۱۳ ۲۹.۸۴ ۳۳.۰۵
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۷ ۱۳ ۳۳ ۲۵ ۴۲
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲ ۳۳.۳۶ ۳۹.۷۸ ۲۳.۴۶ ۲۹.۷۳ ۲۱.۸۸
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۲۰ ۲۰ ۲۶ ۱۲ ۳۲
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲ ۳۱.۹۴ ۳۱.۳۵ ۲۶.۳۵ ۴۲.۷۴ ۲۵.۶۹
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۴۱ ۱۰ ۳۲ ۲ ۲۰
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ ۲۱.۳۴ ۴۴.۶۳ ۲۴.۲۳ ۹۸.۹۳ ۳۳.۰۵
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۳۸ ۹ ۱۶ ۳۶ ۲۵
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ ۲۲.۸۲ ۴۸.۸۷ ۳۳.۵۳ ۲۲.۷۵ ۳۲.۰۹
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۱۸ ۳۵ ۴۲ ۲۶ ۱۴
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ ۳۲.۹۶ ۲۴.۱۱ ۲۲.۳۶ ۲۸.۳۷ ۳۴.۲۳

ادامه جدول دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

رتبه کل نام مرکز پژوهش آموزش وجهه بین المللی امکانات فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی
رتبه ۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۲۹ ۲۴ ۲۳ ۴۲ ۲۹
نمره ۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ ۲۶.۷۲ ۲۹.۴۱ ۲۹.۱۵ ۱۸.۵۱ ۲۹.۰۸
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲۷ ۲۹ ۲۰ ۲۷ ۲۸
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ ۲۸.۲۷ ۲۶.۴۲ ۳۱.۰۱ ۲۷.۵ ۲۹.۴۵
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۲۱ ۳۴ ۳۹ ۲۲ ۲۹
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ ۳۰.۷۶ ۲۴.۲۶ ۲۲.۹ ۳۲.۱۳ ۲۹.۰۸
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲۳ ۱۹ ۲۸ ۲۹ ۳۲
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ ۲۹.۵۴ ۳۲.۳۳ ۲۶.۲ ۲۶.۱۳ ۲۵.۶۹
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲۲ ۲۱ ۱۴ ۳۵ ۱۹
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ ۲۹.۵۴ ۳۰.۸۲ ۳۶.۳ ۲۳.۷۳ ۳۳.۸۴
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی قم ۳۷ ۳۲ ۱۱ ۳ ۱۲
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ ۲۳.۶۴ ۲۵.۲۲ ۴۸.۰۹ ۹۴.۴۷ ۳۴.۶۳
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲۸ ۲۲ ۱۵ ۱۸ ۴۱
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ ۲۷ ۳۰.۴۴ ۳۴.۸۳ ۳۵.۰۶ ۲۳.۱۷
۳۱-۴۰ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۳۵ ۳۰ ۳۷ ۴۰ ۴۲
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ ۲۳.۷۱ ۲۶.۳۷ ۲۳.۰۴ ۲۰.۳۲ ۲۱.۸۸
۳۱-۴۰ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۳۶ ۲۸ ۳۵ ۳۹ ۳۵
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ ۲۳.۶۸ ۲۶.۵۶ ۲۳.۲۶ ۲۰.۵۳ ۲۵.۳۴
۳۱-۴۰ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۳۳ ۳۱ ۲۱ ۱۹ ۹
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ ۲۴.۷۶ ۲۵.۳۵ ۳۰ ۳۳.۹۹ ۳۵.۰۳
۳۱-۴۰ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۲۴ ۳۹ ۲۲ ۳۸ ۳۵
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ ۲۹.۴۴ ۲۱.۳۹ ۲۹.۵۷ ۲۰.۷۸ ۲۵.۳۴
۳۱-۴۰ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۹ ۳۷ ۳۸ ۳۴ ۳۱
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ ۲۲.۰۴ ۲۳.۸۵ ۲۲.۹۸ ۲۳.۸۳ ۲۶.۰۴
۳۱-۴۰ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۴۲ ۲۶ ۱۷ ۳۳ ۱۴
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ ۱۸.۸۶ ۲۷.۰۷ ۳۳.۴۹ ۲۳.۸۹ ۳۴.۲۳
۳۱-۴۰ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۳۰ ۳۶ ۴۱ ۲۸ ۷
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ ۲۶.۰۴ ۲۳.۹۴ ۲۲.۳۹ ۲۷.۴۴ ۳۵.۸۳
۳۱-۴۰ دانشگاه علوم پزشکی فسا ۳۲ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۳۵
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ ۲۴.۹۴ ۱۹.۰۵ ۲۲.۱ ۱۷.۲۸ ۲۵.۳۴
۳۱-۴۰ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۲۵ ۳۸ ۲۹ ۲۳ ۲۶
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ ۲۹.۲۸ ۲۲.۸۸ ۲۵.۷۳ ۳۰.۶۵ ۳۰.۲
۳۱-۴۰ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۳۱ ۲۷ ۳۴ ۸ ۱۴
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ ۲۵.۴۴ ۲۶.۷۵ ۲۳.۳ ۴۹ ۳۴.۲۳
۴۱+ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۴۳ ۴۱ ۳۱ ۳۰ ۲۰
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱ ۱۷.۱۹ ۲۱ ۲۵.۱۶ ۲۴.۷۵ ۳۳.۰۵
۴۱+ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۳۴ ۴۵ ۴۰ ۴۳ ۲۰
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱ ۲۴ ۱۶.۹۶ ۲۲.۸۴ ۱۷.۸۲ ۳۳.۰۵
۴۱+ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۴۴ ۴۳ ۴۵ ۳۲ ۴۲
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱ ۱۵.۶۳ ۱۷.۸ ۲۱.۷۱ ۲۳.۹۵ ۲۱.۸۸
۴۱+ دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۴۵ ۴۴ ۴۴ ۴۵ ۴۲
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱ ۱۵.۰۱ ۱۷.۵۸ ۲۱.۷۹ ۱۶.۲۹ ۲۱.۸۸
۴۱+ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۴۰ ۴۰ ۲۷ ۳۷ ۲۰
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱ ۲۱.۵۹ ۲۱.۱۹ ۲۶.۳۴ ۲۱.۹۳ ۳۳.۰۵

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • آموزش یار
  • علوم پزشکی نخبگان
  • پایان نامه

تبلیغات متنی