مکتبستان

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

موثرترین دانشگاه های ایرانی در علوم پایه معرفی شدند

بررسی پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) در بخش موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دنیا نشان می دهد که ۲۴ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ایرانی در جمع یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC با اعلام این خبر گفت: این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد می شود. دانشگاها و مراکز تحقیقاتی که اثربخشی تحقیقات آنها به حدی باشد که در مجموع یک درصد برتر دنیا قرار بگیرند در این فهرست وارد می شوند.

دهقانی اظهار داشت: با توجه به اینکه مطالعات حوزه زیست شناسی و زیست شیمی به دانشگاه های علوم پزشکی نیز مربوط می شود نام دانشگاه علوم پزشکی تهران در این میان مشاهد می شود. در بین دانشگاه های جامع دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس در این حوزه موضوعی در بین دانشگاه های یک درصد برتر دنیا دیده می شوند.

وی گفت: بیشترین تعداد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر کشور در علوم پایه در حوزه شیمی قرار دارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به تولید علم خود در این زمینه در بین دانشگاه های یک درصد برتر قرار گرفته است.

وی افزود: در بین پژوهشگاه ها نام پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مشاهده می شود. دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فرودسی مشهد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه مازندران، دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه یاسوج در بین دانشگاه های جامع در رشته شیمی در مجموع یک درصد برتر ها قرار گرفته اند.

سرپرست ISC گفت: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز در حوزه شیمی در مجموع دانشگاه های یک درصد برتر قرار دارند که نشان دهنده فعالیت های تحقیقاتی آنها در حوزه شیمی و حوزه های وابسته است.

دهقانی افزود: در حوزه زمین شناسی تنها دانشگاه تهران در فهرست برترین ها قرار دارد و در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیر کبیر در صدر قرار گرفته است. بعد از دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی در بین برترین ها قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در حوزه فیزیک، پژوهشگاه دانش های بنیادی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه دانشگاه آزاد اسلامی توانسته اند در بین یک درصد برترها قرار بگیرند.

مشخصات موسسه

رتبه بین المللی بر حسب تعداد مدارک، تعداد استنادها، CCPو مقالات برتر

تعداد مدارک، استنادها، CPPو مقالات برتر

رشته

نوع دانشگاه

دانشگاه

رتبه تعداد

مدارک

رتبه استنادها

رتبه نسبت استناد به مقاله

رتبه مقالات برتر

مدارک

استنادها

نسبت استناد به مقاله

مقالات برتر

زیست شناسی و زیست شیمی

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۰۲

۸۱۱

۷۸۹

۱۱۵

۸۵۷

۶۳۵۴

۷.۴۱

۴

جامع

دانشگاه تهران

۳۹۰

۶۹۸

۷۶۷

۱۱۸

۸۸۹

۷۹۵۳

۸.۹۵

۱

دانشگاه تربیت مدرس

۴۸۱

۸۹۴

۷۷۹

۱۱۸

۶۷۹

۵۴۸۹

۸.۰۸

۱

شیمی

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۷۳

۶۵۸

۵۹۷

۱۲۵

۱۱۹۴

۱۵۴۸۶

۱۲.۹۷

۱۳

پژوهشگاه/مرکز تحقیقاتی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۷۲۸

۱۰۹۲

۸۲۹

۱۳۷

۸۲۸

۶۸۱۵

۸.۲۳

۱

جامع

دانشگاه تهران

۱۶۸

۳۴۴

۷۶۰

۱۲۲

۳۲۲۱

۳۱۶۵۲

۹.۸۳

۱۶

دانشگاه تربیت مدرس

۲۴۲

۳۷۵

۶۶۴

۱۲۲

۲۴۷۱

۲۸۷۱۹

۱۱.۶۲

۱۶

دانشگاه شیراز

۴۱۱

۵۷۵

۶۹۵

۱۳۴

۱۶۶۴

۱۸۲۳۲

۱۰.۹۶

۴

دانشگاه شهید بهشتی

۴۲۰

۶۳۵

۷۵۵

۱۳۵

۱۶۲۸

۱۶۱۲۹

۹.۹۱

۳

دانشگاه فرودسی مشهد

۴۷۶

۸۴۰

۸۶۲

۱۳۱

۱۴۶۳

۱۰۸۳۲

۷.۴

۷

دانشگاه بوعلی سینا

۵۲۵

۷۰۳

۷۰۹

۱۳۵

۱۳۱۳

۱۴۰۷۱

۱۰.۷۲

۳

دانشگاه تبریز

۵۳۷

۷۳۶

۷۲۳

۱۳۶

۱۲۷۷

۱۳۳۶۰

۱۰.۴۶

۲

دانشگاه اصفهان

۵۷۶

۸۷۶

۸۱۹

۱۳۷

۱۱۸۶

۱۰۰۴۸

۸.۴۷

۱

دانشگاه رازی

۵۷۷

۷۰۸

۶۵۵

۱۳۴

۱۱۷۹

۱۳۹۹۹

۱۱.۸۷

۴

دانشگاه کاشان

۵۹۴

۹۱۵

۸۳۱

۱۳۶

۱۱۴۷

۹۳۸۵

۸.۱۸

۲

دانشگاه مازندران

۷۵۱

۱۱۴۷

۸۴۲

۱۲۹

۷۸۲

۶۲۶۵

۸.۰۱

۹

دانشگاه الزهرا (س)

۷۷۸

۱۰۰۶

۶۹۷

۱۳۵

۷۳۱

۷۹۸۲

۱۰.۹۲

۳

دانشگاه یاسوج

۷۹۰

۹۵۳

۶۲۲

۱۱۳

۷۰۸

۸۹۰۲

۱۲.۵۷

۲۵

صنعتی

دانشگاه صنعتی شریف

۳۳۴

۴۲۶

۶۱۲

۱۱۶

۲۰۱۵

۲۵۶۷۶

۱۲.۷۴

۲۲

دانشگاه امیرکبیر

۳۴۰

۶۳۳

۸۲۸

۱۳۶

۱۹۶۱

۱۶۱۹۰

۸.۲۶

۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۴۴

۵۵۶

۷۶۳

۱۲۵

۱۹۴۱

۱۸۸۴۳

۹.۷۱

۱۳

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۱۶

۸۳۷

۷۴۴

۱۳۵

۱۰۸۱

۱۰۹۰۶

۱۰.۰۹

۳

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۷۵۶

۱۰۱۵

۷۴۳

۱۳۸

۷۷۰

۷۷۷۸

۱۰.۱

۰

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰

۱۴۹

۸۸۴

۱۰۲

۹۱۳۲

۶۰۶۰۵

۶.۶۴

۳۶

دانشگاه پیام نور

۴۰۰

۸۱۱

۸۸۰

۱۳۱

۱۶۹۸

۱۱۴۸۶

۶.۷۶

۷

زمین شناسی

جامع

دانشگاه تهران

۲۱۳

۵۲۴

۵۴۴

۱۲۳

۱۱۸۴

۶۵۱۳

۵.۵

۱

ریاضیات

صنعتی

دانشگاه امیرکبیر

۲۰۱

۱۳۴

۲۲

۳۲

۶۳۸

۵۳۴۳

۸.۳۷

۲۵

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

۶۲

۱۲۴

۱۸۴

۲۴

۱۵۲۵

۵۷۳۱

۳.۷۶

۳۳

فیزیک

پژوهشگاه/مرکز تحقیقاتی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۵۵۷

۶۱۱

۴۰۱

۱۷۸

۱۰۶۱

۱۸۰۷۵

۱۷.۰۴

۴۸

صنعتی

دانشگاه صنعتی شریف

۴۵۲

۵۲۶

۴۸۴

۲۰۱

۱۵۷۲

۲۲۹۹۷

۱۴.۶۳

۲۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۷۴

۶۰۷

۳۵۷

۱۷۹

۹۹۳

۱۸۲۶۱

۱۸.۳۹

۴۷

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۹۴

۴۴۷

۶۰۳

۱۷۲

۳۴۳۶

۲۸۸۵۹

۸.۴

۵۴

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی