نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 96

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 96

رشته های مختلف دانشگاهی

 

  

ارسال کارنامه : داوطلبان کنکور ارشد 96 میتوانند کارنامه های خود را از طریق فرم ارسال کارنامه انتهای این پست برای ما ارسال نمایند تا آرشیو مناسبی برای کنکوریهای ارشد سالهای آتی جمع آوری شود. اطلاعات شخصی و شناسنامه ای شما، توسط ما حذف خواهند شد. 

مصاحبه با نفرات برتر: داوطلبان زیر 100 کنکور ارشد 96 که تمایل به مصاحبه با سایت کنکور دارند، با آدرس ایمیل konkur.in@gmail.com در ارتباط باشند.

 

رتبه 1 رشته مدیریت ارشد 96 

رتبه 1 رشته جامعه شناسی ارشد 96 

رتبه 1 رشته مدیریت جهانگردی علم ارشد 96 

رتبه 1 رشته تاریخ و فلسفه علم ارشد 96 

رتبه 21 رشته تاریخ و فلسفه علم ارشد 96 

رتبه 1 رشته تاریخ ارشد 96 

رتبه 50 رشته تاریخ ارشد 96 

رتبه 478 رشته تاریخ ارشد 96 

رتبه 2 رشته ایران شناسی ارشد 96 

رتبه 41 رشته فلسفه ارشد 96 

رتبه 4 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 96 

رتبه 6 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 96 

رتبه 16 رشته علوم اقتصادی ارشد 96 

رتبه 38 رشته علوم اقتصادی ارشد 96 

رتبه 847 رشته علوم اقتصادی ارشد 96

رتبه 963 رشته علوم اقتصادی ارشد 96 

رتبه 8 رشته علوم جغرافیایی ارشد 96 

رتبه 56 رشته علوم اجتماعی ارشد 96 

رتبه 513 رشته علوم اجتماعی ارشد 96 

رتبه 4 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 5 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 129 رشته حسابداری ارشد 96  

رتبه 139 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 172 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 185 رشته حسابداری ارشد 96

رتبه 202 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 206 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 306 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 362 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 400 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 481 رشته حسابداری ارشد 96

رتبه 1310 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 2140 رشته حسابداری ارشد 96

رتبه 7191 رشته حسابداری ارشد 96

رتبه 3 رشته مرتع و آبخیزداری ارشد 96 

رتبه 5 رشته علوم دام و طیور و رتبه 30 ایمنی شناسی ارشد 96

رتبه 211 رشته علوم دام و طیور ارشد 96 

رتبه 491 رشته علوم دام و طیور ارشد 96 

رتبه 28 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 96 

رتبه 40 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 96 

رتبه 1051 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 96 

رتبه 24 رشته زبان عربی ارشد 96

رتبه 9 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ارشد 96

رتبه 260 رشته زبان شناسی ارشد 96 

رتبه 445 رشته زبان شناسی ارشد 96

رتبه 906 رشته زبان انگلیسی ارشد 96 

رتبه 4265 رشته زبان انگلیسی ارشد 96 

رتبه 3 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 17 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 98 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 118 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 224 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 336 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96

رتبه 465 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 709 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 791 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 846 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1007 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1132 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1601 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1629 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1873 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1874 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 3937 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1977 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 78 رشته هوافضا ارشد 96 

رتبه 143 رشته هوافضا ارشد 96

رتبه 169 رشته هوافضا ارشد 96 

رتبه 539 رشته هوافضا ارشد 96 

رتبه 566 رشته هوافضا ارشد 96 

رتبه 35 رشته فیزیک ارشد 96 

رتبه 142 رشته فیزیک ارشد 96 

رتبه 173 رشته فیزیک ارشد 96

رتبه 302 رشته فیزیک ارشد 96 

رتبه 332 رشته فیزیک ارشد 96 

رتبه 503 رشته فیزیک ارشد 96 

رتبه 5 رشته مهندسی معدن ارشد 96 

رتبه 7 رشته فتونیک ارشد 96 

رتبه 33 رشته فتونیک ارشد 96 

رتبه 284 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 628 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 874 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 968 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 1765 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 6096 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 20 رشته مهندسی برق ارشد 96 

رتبه 1184 رشته مهندسی برق ارشد 96 

رتبه 1278 رشته مهندسی برق ارشد 96 

رتبه 1423 رشته مهندسی برق ارشد 96 

رتبه 4050 رشته مهندسی برق ارشد 96 

رتبه 1948 رشته مهندسی کامپیوتر ارشد 96 

رتبه 2814 رشته مهندسی کامپیوتر ارشد 96 

رتبه 8384 رشته مهندسی فناوری اطلاعات ارشد 96 

رتبه 520 رشته مدیریت ارشد 96 

رتبه 10726 رشته مدیریت ارشد 96 

رتبه 12162 رشته مدیریت کسب و کار و امور شهری ارشد 96 

رتبه 88 رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ارشد 96

رتبه 2 رشته زراعت و اصلاح نباتات ارشد 96 

رتبه 114 رشته زراعت و اصلاح نباتات ارشد 96

رتبه 142 رشته علوم تربیتی ارشد 96

رتبه 5 رشته علوم ارتباطات اجتماعی ارشد 96 

رتبه 53 رشته مشاوره ارشد 96 

رتبه 495 رشته مطالعات زنان ارشد 96 

رتبه 359 رشته روانشناسی ارشد 96

رتبه 28276 رشته روانشناسی ارشد 96 

رتبه 156 رشته امور فرهنگی ارشد 96 

رتبه 12 رشته هنرهای نمایشی و سینما ارشد 96 

رتبه 31 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 96 

رتبه 46 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 96 

رتبه 231 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 96 

رتبه 511 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 96 

رتبه 22 رشته محیط زیست و رتبه 122 علوم و مهندسی محیط زیست ارشد 96 

رتبه 177 رشته علوم و مهندسی باغبانی ارشد 96 

رتبه 184 رشته علوم و مهندسی باغبانی ارشد 96 

رتبه 102 رشته مهندسی مواد و متالوژی ارشد 96 

رتبه 45 رشته مهندسی شیمی ارشد 96 

رتبه 75 رشته مهندسی شیمی ارشد 96 

رتبه 84 رشته مهندسی شیمی ارشد 96 

رتبه 201 رشته مهندسی شیمی ارشد 96 

رتبه 8 رشته مهندسی پلیمر ارشد 96 

رتبه 31 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی ارشد 96 

رتبه 50 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی ارشد 96 

رتبه 56 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی ارشد 96 

رتبه 11 رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنعت نفت ارشد 96 

رتبه 10 رشته فیزیولوژی دامپزشکی ارشد 96 

رتبه 39 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ارشد 96 

رتبه 1693 رشته ریاضی ارشد 96 

رتبه 7 رشته آمار ارشد 96 

 

 

 

رشته تحصیلی (اختیاری)

کارنامه خود را انتخاب کنید (الزامی)

 

اختصاصی سایت کنکور

برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 95 کلیک کنید

برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 94 کلیک کنید

ارسال دیدگاه

60
نظر بگذارید

avatar
37 نظرات جدید
23 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
40 نظر نویسندگان
محمدام اسFarhadسمیرافاطمه نویسندگان نظرات اخیر
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
محمد
مهمان
محمد

سلام
کارنامه رتبه 2 ایرانشناسی رو تصحیح کنید لطفا…
توی فایلی که به این نام بارگذاری کردید کارنامه رتبه 478 تاریخ قرار داره.
در حالی که من میخوام همون رتبه 2 ایران شنتسی رو ببینم چکار کرده.

Farhad
مهمان
Farhad

سلام میخواستم بگم چرا کسی که ریاضی کاربردی لیسانس میگیره برای ارشد درصد های 2% یا 6% رو تو هر درس زده دانشگاه تهران راحت قبول میشه بعد برای رشته حسابداری ارشد 50% هم بعضی ها رو زده قبول نشده

سمیرا
مهمان
سمیرا

عالی خیلییییییییی مرسی

ریحانه
مهمان
ریحانه

باسلام،ایا دانشگاه تهران یا دانشگاه علامه طباطبائی ،۵سال سابقه کار رو واسه رشته ی مدیریت امور شهری میخواد؟

سهیل
مهمان
سهیل

سلام
کسی میدونه تعداد شرکت کنندگان ارشد فلسفه علم امسال چند نفر بوده؟
ممنون میشم اگر کسی شرکت کرده کارنامشو بارگذاری کنه.

نگین
مهمان
نگین

لطفا جواب بدین

ناشناس
مهمان
ناشناس

چشم

نگین
مهمان
نگین

سلام بارتبه ۲۸۰۰ عمران معدل موثر ۱۷.۸۹ دانشگاه های تهران یا قزووین میتونم شبانه بیارم ؟

مرتضی
مهمان
مرتضی

سلام
با رتبه 800 روزانه برق قدرت زنجان قبول میشم؟

sajjad
مهمان
sajjad

صد در صد

زهرا
مهمان
زهرا

با سلام من در کنکور کارشناسی ارشد 97مدیریت جهانگردی رتبه 181 آورده ام لطفا راهنمایی کنید که چه دانشگاه هایی در تهران ممکنه قبول شم آیا میشود روزانه قبول شم با تشکر

فریده
مهمان
فریده

با سلام رتبه من۲۸۰۰بدون سهمیه و۲۷۰با سهمیه در رشته مهندسی شیمی شده ایا با این رتبه دانشگاه شیراز قبول میشم خاهش میکنم جواب بدین و کمک کنین من خیلی تلاش کردم اما اطلاعاتی راجع ب سهمیه پیدا نکردم با تشکر

موافق
مهمان
موافق

به نظر من با کارشناس گروه شیمی دانشگاه شیراز یه تماسی بگیر و رتبه های قبولی پارسال رو بپرس

ام اس
مهمان
ام اس

سلام بار رتبه ای که داری احتمال قبولی بالاست برای روزانه تو میتونی موفق باشی عزیزم

رضا
مهمان
رضا

سلام بارتبه 340علوم باغبانی روزانه رفسنجان میارم ویا کجا احتمال قبولی هست؟؟لطفا راهنمایی کنید

محمد
مهمان
محمد

سلام. دوستان لطفا اگه کسی جواب سوال هام را میدونه جواب بده. خیلی ممنون.
پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد مطابق رتبه در سهمیه انجام میشه یا رتبه داوطلب بدون سهمیه؟ مثلا اگه کسی سهمیه ایثارگران داشته باشه و رتبش مانند اون دانشجوی فیزیک که 35 شده، بیش از هزار تا کاهش پیدا کنه احتمال قبولیش توی دانشگاه تهران هست؟

موافق
مهمان
موافق

تا اونجایی که من اطلاع دارم قبولی تو دانشگاه بر حسب رتبه سهمیه است

فاطمه
مهمان
فاطمه

من بنیاد جانبازان رفتم و متوجه شدم مثلا رتبه ٣۵ ایثارگران با ٣۵ مناطق و آزاد اصلا برابر نیست در واقع رتبه توی سهمیه ایثارگران مهم نیست و تراز خیلی مهمه چون باید ٧٠ درصد از تراز آخرین فرد پذیرفته شده توی دانشگاه مورد نظر و رشته مورد نظر رو آورده باشید حتی اگه رتبه تون ١ باشه در واقع بقیه نمیدونن چون ظاهرا به رتبه نگاه میکنن اما سهمیه خیلی تاثیرش کم هست

مریم
مهمان
مریم

سلام من رتبه ۱۹۴ سهمیه ایثارگری شدم رشته عمران به نظر شما تبریز قبول میشم؟
رتبه بدون سهمیه ام ۱۹۷۰

الهه
مهمان
الهه

سلام دوستان …من با رتبه 240 رشته کشاورزی چه دانشگاهی میتونم برم …بعد امکان دانشگاه تهران هست ؟

مجتبی
مهمان
مجتبی

سعی کنید بدون تعصب بررسی کنید که ایا این رشته مناسب هست برای ادامه تحصیل و بازار کارش چطور هست من خودم ارشد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس هستم و کلی تلاش کردم ولی بازار کار تو این رشته حداقل افتضاحه بنظرم اگه حوصلشو دارین بشین تغییر رشته بدین و رشته هایی مثل حسابداری یا مدیریت بخونین …رشته های مثل کشاورزی فقط عمر ادمو تلف میکنه اشتباه مارو شما نکنید …

رضا
مهمان
رضا

با سلام به نظر دوستان با رتبه ۱۳۰۰ بدون سهمیه و۱۳۲ سهمیه فرزند رزمنده میشه محیط زیست تهران قبول شد

میلاد
مهمان
میلاد

سلام وقت بخیر ، کنکور ارشد مهندسی عمران رتبه در سهمیه 771 شدم(سهمیه 5 درصدی)
احتمال قبولی در چ رشته محل هایی رو دارم ؟؟؟؟

ثریا
مهمان
ثریا

با سلام
تو کارنامه اون قسمت که نوشته رتبه بدون سهمیه من کد ضریب اول شدم 631 تو ضریب دوم شدم
598 در رشته مجموعه زبان عربی کجا میتونم با این رتبه قبول بشم

Ati
مهمان
Ati

سلام با رتبه ۱۷۴ رشته اقتصاد چه دانشگاه هایی قبول میشم؟

فاطمه
مهمان
فاطمه

انرژی علامه نظری بهشتی برنامه ریزی بهشتی و تهران احتمالا انرژی تهران هم میتونید قبول شید

شاهین
مهمان
شاهین

سلام بارتبه ۱۵۰۰ بیوشیمی میشه روزانه دانشگاهایی مثل سنندج اورد؟

R
مهمان
R

سلام.درصد زبان صفر.پایه ۸.تخصصی ۶.میتونم رشته ریاضی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان قبول بشم؟

  • آموزش یار
  • جزوه مکتب آروین
  • علوم پزشکی نخبگان
  • پایان نامه

تبلیغات متنی