مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 

 

بیولوژی خاک

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت ماه سال 95) رشته‌ علوم خاک، در درس بیولوژی خاک عموماً سوالات مشابه با سوالات کنکور 94 است. با این تفاوت که در مبحث ماکروارگانیسم‌ها، تعداد سوالات بیشتری نسبت به کنکور 94 مطرح شده است و درجه سختی آن نیز بیشتر است. در مبحث میکروارگانیسم‌ها نیز تعداد سوالت از 9 سوال کنکور 94 به 13 سوال در کنکور 95 افزایش پیدا کرده که بیشتر آنها مربوط به باکتری ها می‌باشد و همچنین درجه سختی آن نیز نسبت به کنکور 94 بیشتر است. در مبحث نیتروژن تعداد سوالات نسبه کنکور 94 کاهش یافته و از 9 سوال به 6 سوال رسیده اما به نسبت کنور 94 سوالات آسانتر به نظر می رسند.
در مبحث کربن تعداد سوالات 3 سوال بود و یک سوال بیشتر از کنکور 94، اما با درجه سختی بیشتری مطرح شده است. در مبحث فسفر تنها یک سوال مطرح شده و اهمیت این موضوع نسبت به کنکور 94 که 3 سوال از آن طرح شده بود، کم رنگ تر شده است البته به طور نسبی می‌توان گفت که پاسخ به این یک سوال هم چندان سخت نیست. به مانند چرخه فسفر، چرخه گوگرد و آهن نیز تنها یک سوال مطرح شده و نسبت به کنکور 94 آسان‌تر می توان به آن پاسخ داد. در مبحث سوالات مربوط به کارهای عملی در آزمایشگاه در هر دو کنکور 3 سوال مطرح شده که تقریبا از لحاظ سختی با هم برابرند و نکته قابل توجه این است که نسبت به کنکور سالهای دورتر بحش آزمایشگاه در این دو کنکور اهمیت پیدا کزده به طوری که حتی از چرخه های عناصر به مانند فسفر، سوالات بیشتری از این مبحث طرح می‌شود.
نسبت به کنکور 94 سوالات حفظی در کنکور 95 کمتر بوده و 22 سوال حفظی از 30 سوال مطرح شده و 8 سوال مفهمومی تر هستند که با توجه به ماهیت درس بیلوژی خاک این موضوع قابل قبول است.
بیشتر سؤالات هم از کتاب‌های بیولوژی و بیوشیمی خاک دکتر صفری سنجانی، جزوات بیولوژی خاک دانشگاه تهران و تبریز طرح شده است.


پیدایش و رده‌بندی خاک

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت ماه سال 95) رشته‌ علوم خاک، سوالات درس پیدایش و رده‌بندی خاک و ارزیابی اراضی با سوالات کنکور 94 مقداری متفاوت است و این تفاوت در ادامه بیان می شود. در کنکور 95 از مبحث عوامل موثر بر تشکیل خاک 2 سوال مطرح شده است که از این لحاظ با کنکور 94 چندان متفاوت نیست منتهی از لحاظ سختی، کنکور 95 نسبت به 94 سخت‌تر است. از مبحث فرآیندهای خاکسازی در کنکور 95، 5 سوال ودر کنکور 94، 4 سوال مطرح شده که از لحاظ سختی نیز تقریباً برابرند. از مبحث افق های ژنتیکی در کنکور 95 تنها یک سوال مطرح شده در حالی که در کنور 94 از این مبحث 4 سوال مطرح شده که سوالات نسبت به تک سوال 95 سخت‌تر هستند. از مبحث افق‌های مشخصه نیز در کنور 95 تنها 2 و سال مطرح شده که نسبت به 6 سوال کنکور 94 کمتر و همچنین آسان‌تر هستند. از مبحث خواص مشخصه نیز 3 سوال در کنکور 95 مطرح شده که نسبت به کنور 94 نصف شده و همپنین نسبت به کنکور 94 آسانتر نیز شده است. از مبحث رژیم رطوبتی و حرارتی نیز 2 وسال در کنکور 95 مطرح شده که یک سوال نسبت به کنور 94 کمتر است و از لحاظ سختی تقریباً برابرند. اما در مبحث رده بندی خاک در سطح رده و زیر رده در کنکور 95، 11 سوال مطرح شده در حالیکه در کنور 94 تنها 6 سوال مطرح شده است. از لحاظ سختی کنکور 95 نسبت به 94 سخت‌تر است و تا سطح زیر رده و گروه بزرگ تقسیم شده است.
در کنکور 95 بر خلاف کنکور 94 و سال‌های پیشین مبحثی جدید به نام ارزیابی اراضی وارد کنکور شده که حتی عنوان این درس را از «پیدایش و رده‌بندی خاک» در کنکور سال‌های قبل را به «پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی» تغیر داده است. در کنکور 95 از این مبحث 4 سوال مطرح شده است.
نسبت به کنکور 94 سوالات حفظی در کنکور 95 تقریباً برابر بوده و 20 سوال حفظی از 30 سوال مطرح شده و 10 سوال مفهمومی‌تر هستند.
بیشتر سؤالات هم از کتاب‌های پیدایش و ردبندی خاک انتشارات دانشگاه تهران و ارزیابی اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان و جزوات پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی دانشگاه تهران و صنعتی اصفهان طرح شده است.


شیمی خاک و حاصلخیزی خاک

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت ماه سال 95) رشته‌ علوم خاک، در درس شیمی و حاصلخیزی خاک عموماً سوالات مشابه با سوالات کنکور 94 است. با این تفاوت که در مبحث فاز جامد خاک و تبادل کاتیونی و آنیونی یک سوال بیشتر طرح شده اما در عوض از مبحث شور و سدیمی و اسیدته هر کدام یک سوال کمتر طراحی شده و مشابه کنکور 94 از مبحث اکسایش و کاهش هیچ سوالی طرح نشده است. در این مباحث ذکر شده سوالات کنکور 95 تا حدودی سخت‌تر از سوالات کنکور 94 هستند.
در بخش حاصلخیزی خاک سوالات مطرح شده برای نیتروژن خیلی بیشتر بوده و به نسبت مشکل‌تر از کنکور 94 اما در بحث فسفر و پتاسیم و همچنین کلسیم و منیزیم و سوالفا سوال کمتری مطرح شده است. در بخش ریز مغذی‌ها سوالت بیشتری مطرح شده هر چند به نسبت 94 سوال مقداری آسانتر به نظر می رسند. اما در بخش تغذیه گیاه و درختان سوال کمتری مطرح بوده است و بخش‌های فیزیولوژیکی گیاه کمتر مورد بحث قرار داده است.
نسبت به کنکور 94 سوالات حفظی در کنکور 95 بیشتر بوده و 8 سوال حفظی از 30 سوال مطرح شده ولی بقیه سوالات مفهمومی تر هستند.
بیشتر سؤالات هم از کتاب شیمی خاک بوهن (ترجمه حسام مجللی)، جزوات شیمی خاک دانشگاه تهران و تبریز و همچنین جزوات حاصلخیزی خاک دانشگاه تهران و تبریز طرح شده است.


فرسایش و حفاظت خاک

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت ماه سال 95) رشته‌ علوم خاک، در درس فرسایش و حفاظت خاک سوالات با سوالات کنکور 94 مقدار متفاوت است. در کنکور 95 برخلاف کنکور 94 هیچ گونه سوالی از مبحث تعریف فرسایش هیچ گونه سوالی مطرح نشده است. اما در عوض از مبحث عوامل موثر بر فرسایش آبی 11 سوال طراحی شده است که بیشتر این سوالات مربوط به تأثیر شیب بر وضعیت فرسایش هست که قاعدتاً نسبت به کنکور 94 سخت‌تر هستند. از مبحث اشکال فرسایش آبی 6 سوال طراحی شده که از نظر تعداد نسبت به کنکور 94 یک سوال کمتر است و از لحاظ درجه سختی تقریبا یکسان است و حتی در این مبحث نیز از تأثیر شیب استفاده شده است. از مبحث معادله جهانی فرسایش و فرسایش مجاز همانند کنکور 94، 4 سوال طراحی شده که به نسبت کنکور 94 مقداری سخت‌تر است. در مبحث تخمین رواناب و رسوب نیز به تعداد مساوی با کنکور 94 سوال طرح شده است و به نسبت کنکور 94 مقداری آسا‌ن‌تر و محاسبات کمتری دارد. از مبحث اقدامات مکانیکی و غیر مکانیکی جهت حفاظت خاک نیز 4 سوال طرح شده و نسبت به کنکور 94 یک سوال کمتر است و مقداری آسان‌تر می باشد. از مبحث فرسایش بادی بر خلاف کنکور 94 که 3 سوال طرح شده بود، تنها یک سوال مطرح شده که شاید در کنکور ادوار گذشته بی‌سابقه باشد چرا که یکی از مباحث مهم فرسایش بادی است.
نسبت به کنکور 94 سوالات حفظی در کنکور 95 برابر بوده و 20 سوال حفظی از 30 سوال مطرح شده و 10 سوال مفهمومی‌تر هستند که نیاز به انجام محاسبات دارد.
بیشتر سؤالات هم از کتاب‌ فرسایش آبی دکتر رفاهی طرح شده است.


فیزیک خاک

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت ماه سال 95) رشته‌ علوم خاک، در درس فیزیک خاک عموماً سوالات مشابه با سوالات کنکور 94 است. به طوری که در میزان سوالات طراحی شده در مبحث بافت و ساختمان خاک هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. درکنکور 95 سوالات بخش مکانیک خاک نسبت به کنکور 94 بیشتر است اما آسان‌تر شده است. ولی در عوض تعداد سوالات مبحث روابط جرمی و حجمی خاک از 7 سوال کنکور 94 به 4 سوال کنکور 95 کاهش پیدا کرده است. همچنین در مبحث نفوذ آب به خاک و نفوذپذیری در کنکور 95 تعداد سوالات بیشتر شده و درجه سختی آن نیز افزایش پیدا کرده است. مبحث حرکت آب در خاک به صورت اشباع و غیر اشباع تعدا سوالات در دو کنکور برابر بوده اما سوالات کنکور 95 به نسبت 94 آسان‌تر است. مبحث گرمای خاک نیز از لحاظ تعداد سوال بودن تغییر بوده اما سوالات کنکور 95 مشکل‌تر از کنکور 94 است. از مبحث پتانسیل آب خاک و منحنی رطوبتی خاک نیز تقریباً به طور یکسان سوال طرح شده است. مبحث هوای خاک یک سوال بیشتر از کنکور 94 مطرح شده اما در عوض در مبحث خواص آب یک سوال کمتر مطرح شده است.
نسبت به کنکور 94 سوالات حفظی در کنکور 95 بیشتر بوده و 7 سوال حفظی از 30 سوال مطرح شده ولی بقیه سوالات مفهمومی هستند.
بیشتر سؤالات هم از کتاب فیزیک خاک دکتر علیزاده، دکتر بای بوردی و جزوات فیزیک خاک دانشگاه تهران و تبریز و رفسنجان طرح شده است.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی