مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 

 

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی بودجه‌بندی طرح تست از مباحث نظریه‌های لیبرالیسم، هم‌گرایی منطقه‌ای، واقع‌گرایی، نوواقع‌گرایی، نظام جهانی، انتقادی و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی نسبتاً مشابه سال 94 بوده است و از لحاظ سطح دشواری این مباحث نسبت به کنکور 94، طرح سؤالات آسان‌تر شده است.
در مبحث لیبرالیسم که شامل آرمان‌گرایی، لیبرالیسم، نولیبرالیسم و نظریه هم‌گرایی است، 8 سؤال طرح شده است که با مباحث لیبرالیسم در کنکور 94 کاملاً هماهنگی دارد و از نظر تعداد سؤالات بیشتر شده است.
در مبحث نوواقع‌گرایی و واقع‌گرایی 4 سؤال مطرح شده است که البته در ماهیت سؤال 71 که آیا مربوط به نوواقع‌گرایی است یا نظریه کارکردی رژیم‌ها شک و شبهه وجود دارد.
در مبحث نظام جهانی نیز 2 سؤال مطرح شده است که در کنکور 94 اصلاً به آن اشاره نشده است و همچنین 3 سؤال از رویکرد‌های انتقادی و پست مدرنیسم و فرانظری در کنکور 95 مطرح شده است که از سطح نسبتاً آسانی برخوردار می‌باشد.
در مبحث تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و منافع ملی هم 3 سؤال مطرح شده است که از سطح نسبتاً آسانی برخوردار می‌باشد.
در کنکور 95 از مبحث تجزیه و تحلیل سیستم‌ها هیچ سؤالی مطرح نشده است و سطح سؤالات 95 نسبت به کنکور 94 آسان‌تر بوده است و حدود 8 سؤال به صورت مفهومی و 12 سؤال به صورت حفظی طراحی شده است.
منابع درس اصول روابط بین‌الملل به ترتیب اولویت طرح سؤال شامل: 1) کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام و کتاب روابط بین‌الملل (نظریه‌ها و رویکردها) دکتر قوام 2) کتاب رژیم‌های منطقه‌ای و جزوه درسی نظریه‌های مختلف روابط بین‌الملل دکتر فیروز‌آبادی 3) کتاب اصول روابط بین‌الملل دکتر قاسمی می‌باشد.


اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران

در آزمون کارشناسی ارشد 95 رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس اندیشه سیاسی غرب 2 سؤال از قرن بیستم و 5 سؤال از دوران باستان و سده‌های میانه و 3 سؤال از عصر جدید طرح شده است که نوع طراحی سؤالات نسبت به سال 94 مشکل‌تر و مفهومی‌تر شده است.
این در حالی است که در کنکور 94، 7 سؤال از عصر جدید طراحی شده بود و هیچ سؤالی از سده‌های میانه و یونان باستان طراحی نشده بود.
در درس اندیشه‌ سیاسی در اسلام طراحی سؤالات از مباحث اندیشمندان سنی و شیعی از کتاب مبانی اندیشه سیاسی در اسلام دکتر حقیقت بوده است که تا به امروز بی‌سابقه بوده است و از تله‌های بصری و علمی بسیاری استفاده شده است که این نوع طراحی سؤال باعث سخت‌تر شدن سؤالات نسبت به کنکور 94 شده است.
می‌توان گفت در درس اندیشه سیاسی (غرب و اسلام) 10 سؤال به صورت حفظی و 10 سؤال به صورت مفهومی طراحی شده است. منابع درس اندیشه سیاسی در اسلام به ترتیب الویت شامل: 1) کتاب تاریخ فلسفه سیاسی غرب دو جلدی دکتر عالم، قرن بیستم دکتر قادری و قرن بیستم دو جلدی دکتر بشریه و کتاب مبانی اندیشه‌های سیاسی در اسلام دکتر حقیقت، اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران دکتر قادری و نظام سیاسی و دولت در اسلام دکتر فیرحی.


تاریخ روابط بین الملل

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در درس تاریخ روابط بین‌الملل بودجه‌بندی طرح تست از قسمت جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم تعداد 2 سؤال کمتر از کنکور طراحی شده است یعنی در مجموع 10 سؤال از این مبحث در کنکور 95 طراحی شده است.
در کنکور 95 از مباحث کنگره وین و انقلابات پس از آن هیچ سؤالی طرح نشده است در حالی که در کنکور 94 حدود 4 سؤال طراحی شده است. در کنکور 95 از مبحث بیسمارک تا جنگ جهانی اول 7 سؤال طراحی شده است و 3 سؤال نیز مربوط به دوران جنگ سرد است که در کنکور 94 به هیچ عنوان از این مبحث (جنگ سرد) سؤالی مطرح نشده است.
به صورت اجمالی باید گفت که در کنکور 95 حدود 30% سؤالات از کنکور سنوات گذشته بوده است مانند کنکور 94 و همچنین از لحاظ سطح دشواری و آسانی سؤالات کنکور 95 نسبت به کنکور 94 آسان‌تر بوده است.
منابع درس تاریخ روابط بین‌الملل به ترتیب اولویت طرح سؤال شامل موارد زیر می‌باشد:
1) تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل دکتر نقیب‌زاده
2) تاریخ روابط بین‌الملل دکتر بزرگمهری
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 228، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


تاریخ سیاست خارجی ایران

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس تاریخ سیاست خارجی ایران طراحی سؤالات از لحاظ مبحث مانند سال 94 بوده است و از لحاظ سطح دشواری و آسانی کنکور 95 نسبت به کنکور 94 آسان‌تر شده است.
در کنکور 95 مجموعاً 7 سؤال از تاریخ صفویه و قاجاریه و تا پایان جنگ جهانی اول مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 از این مبحث 8 سؤال طرح شده بود در کنکور 95 از مبحث رضاشاه و محمدرضاشاه مجموعاً 5 سؤال طرح شده است در حالی که در کنکور 94 از این مبحث 7 سؤال مطرح شده بود.
در کنکور 95 از مبحث جمهوری اسلامی ایران مجموعاً 8 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 از این مبحث 5 سؤال مطرح شده بود. به طور اجمالی طرح سؤال در کنکور 95 نسبت به کنکور 94 آسانتر شده است.
منابع درس سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز به ترتیب اولویت طرح سؤال شامل موارد زیر می‌باشد:
1) تاریخ روابط خارجی ایران دکتر مهدوی
2) روابط خارجی ایران 57-1320 دکتر ازغندی
3) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دکتر فیروز‌آبادی


تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تاکنون)

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران طرح سؤالات نسبت به کنکور 94 و سایر کنکورهای سال‌های گذشته آسان‌تر شده است و سؤالات به صورت کلی مطرح شده است که نشانگر آسان‌تر شدن این درس درکنکور 95 می‌باشد.
در کنکور 95 از مبحث تاریخ اجتماعی ایران و انقلاب مشروطه و گروه‌های شرکت‌کننده در مجلس شورای ملی و زمینه‌های پیدایش عصر رضاشاه و دوره رضاشاه مجموعاً 10 سؤال طرح شده است. در حالی که در کنکور 94 از این مبحث 7 سؤال طرح شده بود.
در کنکور 95 از دوره محمدرضا شاه مجموعاً 9 سؤال طرح شده است در حالی که در کنکور 94 از این مبحث 7 سؤال طراحی شده بود.
در کنکور 95 از مباحث انقلاب اسلامی ایران و دوران پس از آن یک سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 از این مبحث 3 سؤال مطرح شده بود.
به طور اجمالی طرح سؤال در درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران سؤالات آسان‌تر از کنکور 94 بوده است. منابع درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به ترتیب اولویت طرح سؤال شامل موارد زیر می‌باشد:
1) ایران بین دو انقلاب آبراهامیان
2) تاریخ سیاسی معاصر ایران جلال‌الدین مدنی
3) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران دکتر ازغندی
4) تحولات سیاسی و اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی دکتر فوزی
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 118، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


جامعه شناسی سیاسی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس جامعه‌شناسی سیاسی طرح سؤالات نسبت به سال 94 سخت‌تر شده است.
در کنکور 95 از مبحث بازیگران و نیروهای سیاسی مجموعاً 8 سؤال طرح شد، که در کنکور 94 تنها 2 سؤال مطرح شده است همچنین در کنکور 95 از مبحث شکاف‌های اجتماعی و پایگاه‌های اجتماعی دولت و انواع جامعه‌شناسی سیاسی مجموعاً 4 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 تنها 2 سؤال طرح شده بود.
در کنکور 95 از مبحث سیاسی شدن جامعه و قدرت و سلطه و چهارچوب‌های نظری در جامعه‌شناسی سیاسی مجموعاً 8 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 تنها 4 سؤال مطرح شده در مجموع طراحی سؤالات در درس جامعه‌شناسی سیاسی در کنکور 95 نسبت به کنکور 94 سخت‌تر شده است.
منابع درس جامعه‌شناسی سیاسی به ترتیب اولویت طرح سؤال شامل موارد زیر می‌باشد:
1) جامعه‌شناسی سیاسی دکتر بشریه
2) درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی دکتر نقیب‌زاده
3) جامعه‌شناسی معاصر کیت نش
4) نگرشی بر جامعه‌شناسی سیاسی دکتر ابوالحسنی
5) جامعه‌شناسی سیاسی دورژه.


جهان سوم

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس جهان سوم و مسائل آن بودجه‌بندی سؤالات به طور کامل تغییر کرده است و اکثر سؤالات مربوط به تاریخچه پیدایش استعمار و امپریالیسم و تأثیر آن بر ساختار کشورها از دیدگاه نظریه‌پردازان لیبرال و مارکسیسم بوده است که این نوع طراحی سؤالات در کنکور بی‌سابقه بوده است و به مسائل روز جهان سوم کمتر اشاره شده است. از لحاظ سختی و آسانی سؤالات کنکور 95 در درس جهان سوم از سال‌های گذشته بسیار سخت‌تر طراحی شده است و در گزینه‌های آن تله‌های بصری و علمی بسیاری به کار رفته است که منجر به گمراهی دانشجو در زدن تست می‌شود.
از آن‌جا که درس جهان سوم یکی از دروس مشکل گرایش علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است و دارای کثرت منابع بسیار در این حوزه می‌باشد برای موفقیت در این درس می‌بایست تا آن‌جا که می‌شود منابع مربوط به جهان سوم را مطالعه کرد.
در کنکور 95 بر خلاف سایر کنکورهای سنوات گذشته کمتر از منابع اصلی این درس که مربوط به کتاب‌های جهان سوم دکتر ساعی می‌شود سؤال طراحی شده است که این امر منجر به سخت شدن این درس برای دانشجویان آزمون 95 شده است.
منابع درس جهان سوم و مسائل آن: 1) مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم دکتر ساعی 2) مسائل جهان سوم دکتر ساعی 3) درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی و اجتماعی جهان سوم دکتر ساعی 4) امپریالیسم دکتر ساعی 5) امپریالیسم دکتر الهی 6) توسعه در مکاتب متعارض دکتر ساعی 7) عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران دکتر سریع‌القلم


حقوق بین الملل

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس حقوق بین‌الملل عمومی طراحی سؤالات نسبت به سال 94 آسان‌تر شده است.
در کنکور 95 حدود 50% از سؤالات عیناً از کنکور سنوات گذشته طراحی شده است که در این مورد همانند کنکور سال 94 می‌باشد. در کنکور 95، 8 سؤال از مبحث دریاها و فضا طراحی شده است در حالی که در کنکور 94 از این مبحث 4 سؤال طراحی شده است و همچنین از مبحث معاهدات و جانشینی و شناسایی در کنکور 95، 5 سؤال طراحی شده است در حالی که در کنکور 94 از این مباحث 7 سؤال طراحی شده بود.
در کنکور 95 از مبحث مفهوم کلی حقوق بین‌الملل و مبانی حقوق بین‌الملل و اعضای جامعه ملل 5 سؤال طراحی شده و 1 سؤال نیز از مبحث مسئولیت بین‌المللی طراحی شده است در حالی که در کنکور 94 از این مباحث 7 سؤال طراحی شده بود. به طور میانگین سطح سؤالات در کنکور 95 نسبت به کنکور 94 آسان‌تر شده است.
پس با توجه به سؤالات طرح شده در کنکور 95 این مهم قابل تبیین است که تنها از نیمی از مباحث از این درس سؤال طرح شده است چرا که به مباحثی چون عرف بین‌الملل، سازمان ملل متحد، جنگ و توسل به زور، حقوق دیپلماتیک و کنسولی و فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات هیچ اشاره نشده است.
منابع شامل موارد زیر می‌باشد:
1ـ کتاب مدرسان شریف2ـ حقوق بین‌الملل عمومی (دکتر ضیایی بیگدلی) 3ـ بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (دکتر موسی‌زاده) 4ـ حقوق بین‌الملل عمومی (دوجلدی) (دکتر سیدباقر میرعباسی) 5ـ حقوق بین‌الملل (ترجمه دکتر سیدقاسم زمانی) 6ـ حقوق بین‌الملل عمومی (هوشنگ مقتدر) 7ـ حقوق بین الملل عمومی (دکتر حمید نظری)


روش پژوهش

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل برای درس روش پژوهش حدود 10 سوال از مبحث روش‌شناسی (اثبات‌گرایی گفتمانی، تفسیری، انتقادی، پست مدرن) مطرح شده است در حالی که در آزمون 94 از این مباحث مجموعاً 4 سؤال مطرح شده بود و این امر نشانگر توجه به مبانی و مباحث ایجاد کننده روش پژوهش در کنکور 95 است که باعث آسا‌ن‌تر شدن کنکور 95 نسبت به 94 شده است.
در کنکور 95 از روش‌های کیفی و کمی که شامل (انواع مصاحبه‌ها، پیمایش‌ها، تحلیل محتوا و مشاهدات میدانی و …) می‌باشد. مجموعاً 8 سؤال مطرح شده است در حالی که در آزمون 94 از این مباحث مجموعاً 12 سؤال مطرح شده بود. در کنکور 95 از مباحث طراحی پژوهش و انواع متغیرها 2 سؤال مطرح شده است. در کنکور 94 از این مباحث هم 2 سؤال مطرح شده بود.
به طور اجمالی طراحی سؤال روش پژوهش در کنکور 95 نسبت به کنکور 94 آسان‌تر شده است. منابع درس روش پژوهش به ترتیب اولویت طرح سؤال شامل موارد زیر می‌باشد:
1) کتاب پژوهش در علوم سیاسی دکتر امامی
2) کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی دکتر حاجی یوسفی
3) کتاب روش تحقیق در علوم سیاسی دکتر طاهری


سازمان‌های بین المللی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس سازمان‌های بین‌المللی بودجه‌بندی طرح تست مانند کنکور 94 می‌باشد و حدود 30% از سؤالات تکرار سنوات گذشته است.
در کنکور 95 از تاریخچه سازمان‌های بین‌المللی و نحوه شکل‌گیری و انواع آن 4 سؤال طرح شده بود، ولی در کنکور 94 تنها 3 سؤال مطرح شده بود. از مبحث جامعه ملل در کنکور 95 مجموعاً 2 سؤال طرح شده است در حالی که در کنکور 94 تنها 1 سؤال طرح شده بود.
از مبحث سازمان ملل متحد و ارکان و مؤسسات تخصصی آن در کنکور 95 مجموعاً 10 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 از این مبحث 12 سؤال مطرح شده بود. از مبحث سازمان‌های فرامنطقه‌ای در کنکور 95 مجموعاً 4 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 از این مبحث 3 سؤال مطرح شده بود. در مجموع طرح سؤال سازمان‌های بین‌المللی در سال 95 نسبت به سال‌های گذشته آسان‌تر شده است.
منابع درس سازمان‌های بین‌المللی به ترتیب اولویت طرح سؤال شامل موارد زیر می‌باشد:
1) سازمان‌های بین‌المللی دکتر آقایی
2) سازمان‌های بین‌المللی دکتر موسی‌زاده
3) حقوق سازمان‌های بین‌المللی دکتر بیگ‌زاده
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤالات 193 و 199، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


نظام‌های سیاسی تطبیقی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس نظام‌های سیاسی تطبیقی 10 سؤال تنها از کتاب سیاست‌شناسی دکتر قوام از مبحث سیاست‌شناسی مقایسه‌ای که حدود 60 صفحه است، طرح شده و این نوع طراحی در نوع خود در کنکور 95 بی‌سابقه بوده و نشان از آسان‌تر شدن طرح سؤالات در کنکور 95 دارد. و مابقی سوالات از کتاب‌ سیاست‌های مقایسه‌ای دکتر قوام از مباحث فرهنگ سیاسی، رهیافت توسعه و نوسازی، طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی، شاخص‌های عمده بررسی در مطالعه سیاست‌های مقایسه‌ای و کتاب نظریه سیاست مقایسه‌ای رونالد چیلکوت طرح شده است.
در مجموع می‌توان گفت کنکور 95 در درس سیاست‌های مقایسه‌ای نسبت به کنکور سنوات گذشته بسیار آسان‌تر شده است.
منابع درس نظام‌های سیاسی تطبیقی به ترتیب اولویت طرح سؤال شامل موارد زیر می‌باشد:
1) کتاب سیاست‌شناسی دکتر قوام
2) کتاب سیاست‌های مقایسه‌ای دکتر قوام
3) کتاب نظریه سیاست‌های مقایسه‌ای رونالد چیلکوت
4) کتاب چالش‌های توسعه سیاسی دکتر قوام


سیاست و حکومت در منطقه

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس سیاست و حکومت منطقه سؤالات همانند سال 94 مطرح شده بود و می‌توان گفت از سطح ساده‌تری هم برخوردار است. در کنکور 95 از ویژگی‌های عمومی جمهوری آسیای مرکزی 2 سؤال طرح شده است در حالی که در کنکور 94 مجموعاً 3 سؤال مطرح شده بود. از بحث کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در کنکور 95 مجموعاً 5 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 تنها 4 سوال مطرح شده بود. در کنکور 95 از مبحث سیاست و حکومت در آلمان و ایتالیا و فرانسه و انگلیس و آمریکا 7 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 مجموعاً 9 سؤال مطرح شده بود.
در کنکور 95 از مبحث ترکیه و ظهور تکامل ناسیونالیسم عرب 7 سؤال طرح شده است در حالی که در کنکور 94 تنها 4 سؤال مطرح شده بود.
منابع شامل موارد زیر می‌باشد:
1ـ کتاب مدرسان شریف2ـ سیاست و حکومت در اروپا (دکتر نقیب زاده)3ـ اتحادیه اروپا (دکتر نقیب زاده )4ـ سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا (محمد امجد) 5ـ جزوه دکتر دهشیار دانشگاه علامه طباطبایی 6ـ سیاست و حکومت در آسیای مرکزی (الهه کولایی) 7ـ سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی (الهه کولایی) 8ـ ریشه های بحران در خاورمیانه (دکتراحمدی)9ـ جنبش‌های معاصر (دکتر احمدی)10ـ جزوه دکتر احمدی دانشگاه تهران
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 284، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


مبانی علم سیاست

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 در رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در درس مبانی علم سیاست از پیشینه تاریخی، نظریه دولت و خاستگاه دولت مجموعاً 3 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 از این مباحث هم 3 سؤال مطرح شده است. در کنکور 95 مانند کنکور 94 از مفاهیم جدید علم سیاست 5 سؤال مطرح شده است.
از مبحث احزاب سیاسی و گروه‌های فشار و رژیم‌های پارلمانی و ریاستی در کنکور 95 مانند کنکور 94 مجموعاً 4 سؤال مطرح شده است.
در کنکور 95 از مبحث سیاست شناسی مقایسه‌ای و سیاست‌شناسی 3 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 از این مباحث هیچ سؤالی طرح نشده بود.
در کنکور 95 در مبحث مکاتب و ایدئولوژی‌های سیاسی 2 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 تنها یک سؤال مطرح شده بود.
در کنکور 95 از مبحث دموکراسی و انواع سرمایه مجموعاً 3 سؤال مطرح شده است در حالی که در کنکور 94 از این مباحث جمعاً 4 سؤال مطرح شده است.
به طور اجمالی طرح سؤالات در درس مبانی علم سیاست در کنکور 95 نسبت به کنکور 94 آسان‌تر شده است.
منابع درس روش پژوهش به ترتیب اولویت طرح سؤال شامل موارد زیر می‌باشد:
1) کتاب بنیادهای علم سیاست دکتر عالم
2) سیاست‌شناسی دکتر قوام
3) کتاب آموزش دانش سیاسی دکتر بشریه

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی