تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 94 مجموعه علوم زمین

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 94 مجموعه علوم زمین

 

 

آب‌های زیرزمینی

به طور کلی با بررسی سوالات آزمون‌های سال‌های 93 و 94 (بهمن 93) می‌توان گفت که سوالات آزمون 94 ساده تر از آزمون سال قبل است و در سوالات سال 94 روندی که در سال‌های قبل تمرکز سوالات بیشتر بر روی مباحث اصول جریان آب محیط‌های متخلخل بود، مشاده نمی‌شود. هم‌چنین در سوالات سال 93 بیشتر مسائل آب شناسی و حل آن‌ها مدنظر می‌باشد که از نظر زمانی دانشجو باید وقت بیشتری را صرف حل کردن سوالات کند و همین امر باعث خستگی بیشتر ذهن و امکان خطای بیشتر می‌شود که نبود سوالات این مبحث در آزمون 94 باعث شده که این آزمون از دشواری کمتری برخوردار باشد. نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که فرمول‌های مبحث ویژگی‌های سنگ‌شناسی و فیزیکی محیط‌های متخلخل نسبت به فرمول‌های مباحث اصول جریان آب زیرزمینی ساده‌تر است و در سال 94 بیشتر از مباحث ویژگی‌های سنگ شناسی و فیزیکی محیط متخلخل سوال طرح شده است لذا از لحاظ مسائل محاسباتی کنکور 94 ساده‌تر است.
و در نهایت در سال 94 از مبحث تکمیل چاه نیز سوال طرح شده است که در سال 93 از این بحث هیچ سوالی طرح نشده است.
همچنین بیشتر سوالات از کتاب‌های آب‌های زیرزمینی محمد نخعی و آب‌های زیرزمینی اصغر اصغری مقدم طرح شده است.


 
زمین شناسی ایران

تقریباً تمامی سؤالات درس زمین‌شناسی ایران در تمامی سال‌ها حفظی می‌باشد؛ که سؤالات آزمون 94 (بهمن 93) در مقایسه با آزمون 94 از سطح دشواری کمتری برخوردار است و در آزمون سال قبل نکات ریز و مهم‌تری را در سوالات جای داده‌اند. اما در سال 94 سؤالات مربوط به پرکامبرین نسبت به سال گذشته دشوارتر است.
سؤالات مربوط به پهنه‌های اصلی رسوبی و ساختاری ایران در هر دو سال هم دارای سؤالات ساده و هم دارای سوالات نسبتاً دشوار می‌باشد. همچنین اهمیت فصل رخدادهای زمین‌شناسی با توجه به تعداد سؤالات در هر دو سال مشخص می‌باشد که تقریبا 30% سوالات را در هر سال شامل می‌شود. روی هم رفته جایگاه چینه شناسی ایران و رخدادهای زمین‌شناسی هر ساله بیش از 50% سوالات را شامل می‌شود. که با مقایسه 2 سال اخیر مشاهده می‌شود که سطح دشواری سؤالات در سال 93 بیشتر است.
داوطلب با مطالعه دقیق و کامل منابع اصلی زمین شناسی ایران می‌توانست به تمامی سؤالات آزمون 94 پاسخ دهد.


 
چینه شناسی

به طورکلی می‌‌توان گفت که سوالات چینه‌شناسی 93 و 94 تقریباً در سطح یکسانی از دشواری هستند و در هر دو سال تعداد سوالات حفظی و مفهومی یکسان بوده و سوالات مفهومی در هر 2 سال از مباحث یکسانی مطرح شده است. در هر دو آزمون 60% سوالات مربوط به مباحث تعیین سن و واحدهای چینه‌نگاری (لیتواستراتیگرافی، بیواستراتیگرافی، کرونواستراتیگرافی و کرونولوژی) می‌‌باشد که سوالات لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی در آزمون 94 دشوارتر از آزمون 93 است.
با مرور آزمون‌های 92 به بعد، می‌‌توان دریافت که دامنه گستردگی مباحث مطرح شده در سوالات از 92 به بعد روند افزایشی دارد به گونه‌ای که برای پاسخگویی بهتر به آزمون‌های 92 و 93 و 94 به دانشی گسترده از بخش‌های مختلف چینه شناسی نیاز است.
داوطلب با مطالعه‌ی دقیق کتاب چینه‌نگاری دکتر وزیری مقدم می‌توانست به تمامی سوالات آزمون 94 به راحتی پاسخ دهد.


 
دیرینه شناسی

بررسی و مقایسه سوالات سال 93 و 94 نشان می‌دهد طراحان تغییر چندانی در نحوه سوالات نداشته‌اند به طوری که سوالات به دو بخش میکروفسیل و ماکروفسیل تقسیم‌بندی شده است. با این وجود تنها تغییر در موضوعیت سوالات، افزایش سوالات بخش فرامینیفرها می‌باشد. دشوارتر شدن سوالات بیشتر مربوط به سوالات جدید بوده و سعی بر این بوده که سوالات 94 نسبت به سال قبل متفاوت‌تر باشند.
در سال 94 نیز همانند سال‌های قبل سعی شده سوالات یا با ترسیم شکل جنس‌ها و گونه‌ها و یا از آرایش و ساختمان فسیل‌ها و سن آن‌ها مطرح شود. با توجه به موضوعیت صحیح تمامی سوالات حفظی بودند.
همچنین داوطلبان با مطالعه‌ی دقیق منابعی از قبیل دیرینه‌شناسی دکتر خسرو تهران، ماکروفسیل دکتر طاهری و دیرینه‌شناسی دکتر قاسمی نژاد می‌توانستند به راحتی تمامی سوالات پاسخ دهند.


 
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ‌های رسوبی

سوالات سال 94 (بهمن 93) نسبت به سال قبل به مراتب دشوارتر هستند. می‌توان گفت در سال‌های 93 و 94 از مباحث مختلف رسوب شناسی به تعداد یکسان سوال مطرح شده است لیکن سوالات مطرح شده در سال 94 مفهومی‌تر از سال 93 بوده و برای پاسخگویی صحیح نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتری هستند. این در حالی است که سوالات سال93 بیشتر جنبه حفظی دارند. برای مثال سوالات مطرح شده در مبحث فرآیندهای رسوبی در سال 93 بیشتر حالت حفظی داشتند و با دانستن فرمول محاسباتی آنها به راحتی امکان پاسخگویی به آنها وجود داشت، اما در سال 94 سوالات مطرح شده از این مبحث بیشتر جنبه مفهومی داشته و نیازمند تجزیه و تحلیل بودند. قابل توجه است که در آزمون‌های 93 و 94 بیشتر سوالات از بخش رسوب شناسی مطرح شده است و مباحث سنگ شناسی کمتر مورد توجه طراحان قرار گرفته است، این در حالی است که در سال 92 و قبل‌تر مباحث سنگ شناسی بسیار مورد توجه طراحان بوده است و این‌طور به نظر می‌رسد که توجه طراحان بیشتر به سمت رسوب شناسی محض معطوف است. داوطلب با مطالعه‌ی دقیق منابعی از قبیل رسوب‌شناسی دکتر حرمی و سنگ‌شناسی رسوبی تاکر می‌توانست به تمامی سوالات پاسخ دهد.


 
زمین شناسی اقتصادی

سوالات مطرح شده در آزمون 94 (بهمن 93) در اغلب مباحث ساده‌تر از آزمون 93 طراحی شده است. در سال 93 از سرفصل ذخایر ایران و ذخایر اپی‌ترمال سؤالی طرح نشده و در سال 94 برخلاف سال 93 هیچ سؤالی از ذخایر اسکارنی و حرارت سنجی داده نشده است. به این معنی که مباحثی که در سال 93 مورد سوال قرار گرفته‌اند در سال 94 از آنها سوالی طرح نشده است و نیز بلعکس. در حالت کلی سؤالات مفهومی و حفظی سال 93 نسبت به سال 94 دارای سطح دشواری بیشتری می‌باشد و سؤالات حفظی سال 94 به مراتب ساده‌تر می‌باشند.
اما با مطالعه دقیق و کامل منابع مطرح شده برای زمین شناسی اقتصادی، می‌توان تقریبا به تمامی سؤالات آزمون 94 پاسخ داد.


 
زمین شناسی نفت

می‌توان گفت که سوالات زمین‌شناسی نفت در آزمون‌های 93 و 94 به جهت دشواری در یک سطح هستند به طوری که سوالات یک مبحث که در سال 94 دشوارتر بوده در سال 93 ساده‌تر است و سوالاتی که در سال 94 ساده‌تر بوده در سال 93 دشوارتر مطرح شده است. اما از نگاه مفهومی بودن سوالات، آزمون 94 در اغلب مباحث مفهومی‌تر از آزمون 93 طرح شده است. سرفصل نفتگیر‌ها در سال 93 بسیار بیشتر از سال 94 مورد توجه طراحان قرار گرفته است. از مباحث سنگ‌های منشا و ارزیابی سنگ‌های منشا و نمودارهای چاه و نیز سیستم‌های نفتی ایران در هر دو سال به تعداد یکسان سوال طرح شده است.
فصل سنگ‌های مخزن در سال 94 دارای سوالات بیشتر و دشوارتری نسبت به سال قبل است. آنچه قطعی است این است که فصل‌های سنگ‌های منشا و مخزن هر ساله نیمی از سوالات زمین‌شناسی نفت را تشکیل می‌دهند و نیز هر ساله تعداد 2 الی 3 سوال به سیستم‌های نفتی ایران اختصاص داده می‌شود.
بیشتر سوالات آزمون سال 94 از کتاب‌های زمین‌شناسی نفت دکتر رضایی و زمین‌شناسی نفت دکتر صیرفیان طرح شده بود.


 
زمین شناسی زیست محیطی

با توجه به اینکه فصول مورد سوال در آزمون 94 نسبت به آزمون‌های قبلی دارای گستردگی کمتری است و از اکثر سوالات از چند فصل طرح شده‌اند، لذا می‌توان گفت که آزمون 94 اندکی ساده‌تر از آزمون‌های قبلی است. قابل ذکر است که در سال 94 سوالات طرح شده از مباحث ناپایداری دامنه‌ها و فرونشست زمین سوالات تقریبا ساده ای است اما این سوالات نسبت به سوالات مشابه‌شان در سال قبل دشوارتر بوده است ولی همانگونه که ذکر شد این دشواری نسبی می‌باشد و با توجه به ساده بودن این مباحث پاسخگویی به سوالات این فصول چندان مشکل نمی‌باشد. طولانی بودن پاسخ سوال‌ها در سال 94 یکی از عوامل گمراهی دانشجو است ولی با توجه به اینکه عمدتاً سوالات با پاسخ‌های طولانی را از مباحث نه چندان دشوار انتخاب کرده‌اند لذا داوطلب با مطالعه دقیق منابع در پاسخگویی به این سوالات دچار مشکل نمی‌شود.
همچنین داوطلب با مطالعه‌ی دقیق منابعی از قبیل کتاب‌های زمین پزشکی پیام‌نور، زمین‌شناسی زیست محیطی محمد مغفوری و ناصر حافظی مقدس می‌توانست به تمامی سوالات به راحتی پاسخ دهد.


 
ژئوشیمی

به نظر می‌رسد که آزمون 93 نسبت به آزمون 94 (بهمن 93) به لحاظ مفهومی‌تر است اما با وجود اینکه تعداد سؤالات مفهومی سال 93 بیشتر از سال 94 است؛ سؤالات حفظی سال 94 دارای سطح دشواری بیشتری است. تعداد سؤالات طرح شده از فصل‌های مهم همچون ترمودینامیک و شیمی بلورها و ماگماتیسم و سنگ‌های آذرین در هر دو سال تقریباً برابر است و حدود 50% سوالات هر ساله از این دو مبحث مطرح می‌گردد؛ با این حال پاسخگویی به سؤالات آزمون 94 نیاز به اطلاعات و دقت بیشتری دارد. تعداد سؤالات مطرح شده از فصل‌های اتمسفر، هیدروسفر و بیوسفر در هر 2 سال محدود می‌باشد.
بیشتر سوالات سال 94 از کتاب اصول ژئوشیمی برایان میسون (ترجمه فریدمر) طرح شده بود.


 
زمین شناسی ساختمانی

سوالات درس زمین‌شناسی ساختمانی در آزمون 94 (بهمن 93) دشوارتر و مفهومی‌تر از آزمون سال گذشته بود. تعداد سوالات حفظی در آزمون 93 بیشتر از آزمون 94 بود و نیز سوالات مفهومی مطرح شده در آزمون 93 ساده‌تر از آزمون 94 بود. از مبحث نقشه‌های ساختمانی در سال 93 تعداد سوالات بیشتری مطرح شده است. در سال 94 تعداد سوالات بیشتری از فصل چین خوردگی مطرح شده و این سوالات به مراتب از سوالات مطرح شده در سال 93 دشوارتر است. از مبحث واتنش (استرین) نیز در سال 94 سوالات بیشتر و دشوارتری مطرح شده است.
اما در کل می‌توان گفت که با فهم دقیق مفاهیم زمین‌شناسی ساختمانی و اصول و روابط تنش و واتنش، همه سوالات مفهومی و حفظی قابل پاسخگویی هستند.
با مقایسه سوالات سال‌های اخیر (92 و 93 و 94) با سال‌های قبل‌تر مشاهده می‌شود که سوالات کاملاً مفهومی شده و تعداد سوالات حفظی به مرور کمتر شده است و پاسخگویی به سوالات نیازمند مطالعه گسترده و دقیق و جزئی منابع درسی است.
بیش‌تر سوالات سال 94 از کتاب‌های مبانی زمین‌شناسی ساختمانی دکتر الیاسی و دکتر پورکرمانی طراحی شده بود.


 
سنگ شناسی

سوالات آزمون 94 (بهمن 93) در قیاس با سوالات سال 93 از نظر دشواری تفاوت قابل توجهی نداشته است زیرا با توجه به موضوع درس بیشتر سوالات به صورت حفظی و از طبقه‌بندی‌های مختلف و بافت و ساخت سنگ‌های مختلف مطرح می‌شود. در این دو سال بیشترین تعداد سوالات از مبحث طبقه‌بندی سنگ‌های آذرین و انواع آن‌ها مطرح شده است. این موضوع به خصوص در سال 94 نمود بیشتری داشته است. بنابراین با توجه به حجم کمتر این بخش نسبت به سایر کتاب‌های مرجع این درس، مطالعه این بخش از کتاب سنگ‌شناسی آذرین ترجمه دکتر معین وزیری نتیجه مفیدتری نسبت به سایر منابع داشته است. بررسی سوالات درس سنگ‌شناسی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد کلیه سوالات از 4 کتاب سنگ‌شناسی دگرگونی و پترولوژی ترجمه دکتر درویش‌‌زاده، سنگ‌شناسی آذرین ترجمه دکتر معین وزیری و سنگ‌شناسی رسوبی ترجمه دکتر حرمی طراحی می‌شود.


 
زمین شناسی مهندسی

سوالات آزمون 94 (بهمن 93) دارای سطح دشواری بالاتری نسبت به سال قبل بوده و با توجه به پراکندگی سوالات در سال 94 و انتخاب منابع بیشتر برای طرح سوال و هم‌چنین کمتر بودن سوالات حفظی در این آزمون سوالات بسیار دشوارتر از سوالات سال 93 بوده است. در سال 94 تمرکز سوالات در بخش مقاومت برشی و دشوار بودن این سوالات باعث بالا رفتن ضریب سختی آزمون نسبت به سال 93 شده است. البته قابل ذکر است که در سال 93 از دو مبحث تراکم و تحکیم سوال طرح شده ولی در سال 94 از این دو بحث سوالی طرح نشده است. در سال 94 نیز از بحث مقاومت برشی خاک 4 سوال طرح شده که در سال 93 از این مبحث سوالی طرح نشده است که با مقایسه این سوالات و با توجه به دشوارتر بودن سوالات مقاومت برشی نسبت به مباحث تراکم و تحکیم، بالاتر بودن سطح سوالات سال 94 مشخص می‌شود.


 
زبان تخصصی

سوالات زبان مجموعه علوم زمین در سال 94 مانند سال‌های گذشته از 30 سوال اعم از 15 سوال زبان عمومی و 15 سوال زبان تخصصی تشکیل شده بود. 10 سوال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود می‌باشد و با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سوالات پاسخ دهد. 5 سوال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر در قالب کلوز تست بود که سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سوالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط کافی داشت. سطح کلی این 15 سوال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سوالات تخصصی از 3 متن تقریبا مشابه سال پیش بوده است و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش تغییر آنچنانی نداشته است.

  • جزوه مکتب آروین
  • علوم پزشکی نخبگان
  • تحصیلات عالی
  • آموزش یار
  • پایان نامه
  • کانال تلگرام سایت کنکور
  • تبلیغات

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی