اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور دکتری 94 منتشر شد - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی

تور آنتالیا

تورآنتالیا

عضویت در خبرنامه

   

  آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .  کل مطالب سایت


  دانشجویان و کنکور ارشد


  مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
X
X
ads 


بازدید : 244 بار
نظرات :

اﺻﻼﺣﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ های ﺟﺪﻳﺪ آزﻣﻮن ورودی دﻛﺘﺮی تخصصی (Ph.D) ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎل ۹۴ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ورودی دﻛﺘﺮی تخصصی (Ph.D) ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎل ۹۴ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب رﺷﺘﻪ شده اند می توانند با توجه به اصلاحیه اعلام شده نسبت به تغییر در فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند. مهلت انتخاب رشته در این دوره از آزمون برای انتخاب حداکثر ۵۰ کدرشته انتخابی تا روز یکشنبه ۶ اردیبشت ماه تمدید شده است.

اﺻﻼﺣﺎت کلی که برای دفترچه اعلام شده است شامل تغییر ظرفیت، تغییر میزان شهریه دوره های غیر روزانه و حذف برخی کد رشته ها است. بر اﺳﺎس اﻋﻼم رسمی دﻓﺘﺮ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣـﻮزش ﻋﺎلی وزارت ﻋﻠﻮم، ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎیی اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ های ﻓﻀـﺎﻧﻮردی واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺻﻼح شد.

ﺣﺪﻧﺼﺎب ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎیی ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دانشگاه تهران در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی سال ۹۴ و در دوره روزانه ﻧﻤﺮه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ۵۰ از ۱۰۰ و ﭘﺮدﻳﺲ های بین الملل، اﻗﻤﺎری، ﺧﻮدﮔﺮدان و ﻧﻮﺑﺖ دوم ۴۰ از ۱۰۰ تعیین ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎیی داوﻃﻠﺒﺎن است. 

بر اساس اعلام دانشگاه زابل بند مربوطه به وجوه پرداختی با این عنوان که «وﺟﻮه ﭘﺮداختی کلیه داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ در دوره دوم ﻫﺎی ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ) اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ است در صورت اﻧﺼـﺮاف، ﺟﺎﺑﺠـﺎیی و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» را حذف کرده است. 

دانشگاه شاهرود نیز توضیحات مبنی بر «در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی ۹۵ – ۹۴ بیش از ۸ نیمسال ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، به ازای ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺎزاد ﻣﺒﻠﻎ ۳۵ میلیون ريال دیگر به ﺷﻬﺮﻳﻪ تحصیلی اضافه خواهد شد» را حذف کرده است.

دانشگاه ﺷﻴﺮاز ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻨﺪ ۱۰ از ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮاﻳﻂ و  دانشگاه ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ ۹۱ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ را ﺣﺬف کرده است.

داﻧﺸﻜﺪه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی اصول اﻟﺪﻳﻦ: ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت مبنی بر «ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دانشجو در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺼﺮاف دهد، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ دوره را ﭘﺮداﺧﺖ کند» را حذف کرده است.

دانشگاه غیر انتفاعی ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم (ع) ﻗﻢ هم ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت مبنی بر «ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دانشجویی ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ قادر به اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ نباشد موﻇﻒ به پرداخت دو برابر هزینه های تحصیل بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه و مطابق مقررات وزارت علوم است» را حذف کرده است.

درباره شهریه های دوره های غیرروزانه نیز دو دانشگاه پیام نور و صنعتی امیرکبیر اصلاحیه ای را منتشر کرده اند. بر اساس اعلام دانشگاه پیام نور ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ رساله ﻧﻈﺮی در ﮔﺮوه آﻣﻮزشی علوم انسانی و رﻳﺎضی و آمار این داﻧﺸﮕﺎه مبلغ ۴.۵۳۱.۰۰۰ ريال است. همچنین بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ـ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮی در دوره های ﻧﻮﺑﺖ دوم و ﭘـﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻳـﻦ داﻧﺸﮕﺎه مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال است.

تاکنون ۴۷ کدرشته محل به مجموعه دفترچه اضافه و چهار کدرشته محل نیز حذف شده است. همچنین حدود ۷۰ کد رشته نیز دارای اصلاحاتی در عنوان گرایش و افزایش و کاهش ظرفیت هستند.اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


 • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
 • اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً IDM استفاده کنید.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
 • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.konkur.in می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
 • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
 • برای راهنمایی بیشتر اینجا را کلیک کنید.
مارکت کنکور 
ارسال شده در تاریخ 4 اردیبهشت 1394 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل

» دانلود جزوه ریاضیات مهندسی استاد حسنی

» دانلود جزوه آموزش سیمولینک متلب‎

» دانلود کتاب و حل المسائل میدان و امواج الکترومغناطیسی چنگ ویرایش 2

» دانلود کتاب و حل المسائل مکانیک خاک کریگ ویرایش 7

» دانلود کتاب دینامیک سازه ها ماریو پاز

» دانلود کتاب کدهای متلب برای آنالیز المان محدود

» دانلود کتاب و حل المسائل آنالیز سیستم های قدرت

» دانلود کتاب و حل المسائل مهندسی الکترومغناطیس هایت ویرایش 6

» دانلود کتاب و حل المسائل پردازش سیگنالهای زمان گسسته اپنهایم ویرایش 2

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

» منابع آزمون ارشد مجموعه شیمی

» منابع آزمون ارشد مجموعه روانشناسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92

» رتبه 1 – علوم سیاسی – سال 92

» رتبه 3 – مدیریت صنعتی – سال 92

» رتبه 3 – مدیریت بازرگانی – سال 92

» رتبه 4 – MBA – سال 92

» رتبه 5 – MBA – سال 92

» رتبه 1 – مدیریت دولتی – سال 92

» رتبه 2 – علوم تربیتی 2 – سال 92

» رتبه 2 – اقتصاد – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1395 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید