اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور دکتری 94 منتشر شد - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 259 بار
نظرات :

اﺻﻼﺣﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ های ﺟﺪﻳﺪ آزﻣﻮن ورودی دﻛﺘﺮی تخصصی (Ph.D) ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎل ۹۴ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ورودی دﻛﺘﺮی تخصصی (Ph.D) ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎل ۹۴ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب رﺷﺘﻪ شده اند می توانند با توجه به اصلاحیه اعلام شده نسبت به تغییر در فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند. مهلت انتخاب رشته در این دوره از آزمون برای انتخاب حداکثر ۵۰ کدرشته انتخابی تا روز یکشنبه ۶ اردیبشت ماه تمدید شده است.

اﺻﻼﺣﺎت کلی که برای دفترچه اعلام شده است شامل تغییر ظرفیت، تغییر میزان شهریه دوره های غیر روزانه و حذف برخی کد رشته ها است. بر اﺳﺎس اﻋﻼم رسمی دﻓﺘﺮ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣـﻮزش ﻋﺎلی وزارت ﻋﻠﻮم، ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎیی اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ های ﻓﻀـﺎﻧﻮردی واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺻﻼح شد.

ﺣﺪﻧﺼﺎب ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎیی ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دانشگاه تهران در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی سال ۹۴ و در دوره روزانه ﻧﻤﺮه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ۵۰ از ۱۰۰ و ﭘﺮدﻳﺲ های بین الملل، اﻗﻤﺎری، ﺧﻮدﮔﺮدان و ﻧﻮﺑﺖ دوم ۴۰ از ۱۰۰ تعیین ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎیی داوﻃﻠﺒﺎن است. 

بر اساس اعلام دانشگاه زابل بند مربوطه به وجوه پرداختی با این عنوان که «وﺟﻮه ﭘﺮداختی کلیه داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ در دوره دوم ﻫﺎی ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ) اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ است در صورت اﻧﺼـﺮاف، ﺟﺎﺑﺠـﺎیی و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» را حذف کرده است. 

دانشگاه شاهرود نیز توضیحات مبنی بر «در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی ۹۵ – ۹۴ بیش از ۸ نیمسال ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، به ازای ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺎزاد ﻣﺒﻠﻎ ۳۵ میلیون ريال دیگر به ﺷﻬﺮﻳﻪ تحصیلی اضافه خواهد شد» را حذف کرده است.

دانشگاه ﺷﻴﺮاز ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻨﺪ ۱۰ از ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮاﻳﻂ و  دانشگاه ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ ۹۱ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ را ﺣﺬف کرده است.

داﻧﺸﻜﺪه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی اصول اﻟﺪﻳﻦ: ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت مبنی بر «ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دانشجو در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺼﺮاف دهد، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ دوره را ﭘﺮداﺧﺖ کند» را حذف کرده است.

دانشگاه غیر انتفاعی ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم (ع) ﻗﻢ هم ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت مبنی بر «ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دانشجویی ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ قادر به اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ نباشد موﻇﻒ به پرداخت دو برابر هزینه های تحصیل بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه و مطابق مقررات وزارت علوم است» را حذف کرده است.

درباره شهریه های دوره های غیرروزانه نیز دو دانشگاه پیام نور و صنعتی امیرکبیر اصلاحیه ای را منتشر کرده اند. بر اساس اعلام دانشگاه پیام نور ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ رساله ﻧﻈﺮی در ﮔﺮوه آﻣﻮزشی علوم انسانی و رﻳﺎضی و آمار این داﻧﺸﮕﺎه مبلغ ۴.۵۳۱.۰۰۰ ريال است. همچنین بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ـ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮی در دوره های ﻧﻮﺑﺖ دوم و ﭘـﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻳـﻦ داﻧﺸﮕﺎه مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال است.

تاکنون ۴۷ کدرشته محل به مجموعه دفترچه اضافه و چهار کدرشته محل نیز حذف شده است. همچنین حدود ۷۰ کد رشته نیز دارای اصلاحاتی در عنوان گرایش و افزایش و کاهش ظرفیت هستند.اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


مارکت کنکور 
ارسال شده در تاریخ 4 اردیبهشت 1394 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید