منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

1104 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زبان عربی

ادبیات عرب

 

زبان تخصصی

Words

Hida Hija Rajaz&the legends

Hire and Ghassan and their Dramaticc legends

The legend of Numan I

The Suspended odes

Queen Mutajarrida of Hira and Nabighan al- Dhubyani the Poet

The golden ode of Imruul- Qays

Tarafa

Antara

Zuheir ben abi – solma

Amr ben Kulthum the Bard of Arab Chivalry

Abu – Tammam

Abu Firas Text word

Comphex text

صرف و نحو

تعریف علم عربی

مشهورترین ویژگی های اسم

انواع اسم

مصدر و انواع آن

مصدر اصلی

مصادر غیر اصلی

انواع اسم از حیث معرفه و نکره بودن

انواع اسم از نظر معرب ومبنی وبودن

انواع مبنی

تعریف فعل

انواع فعل

قعل متعدی

شرایط و ویژگی های فعل لازم

فعل ازنظر معرب ومبنی بودن

فعل ازنظر زمان

مواضع رفع و نصب و جزم فعل مضارع

فعل از نظر متصرف یا غیر متصرف بودن

فعل از نظر صحیح الاخر بودن و غیر صحیح الاخر بودن

ادغام چیست ؟

موارد امتناع ادغام

اعلال

تعریف حرف

فاعل

وجوب رعایت ترتیب بین فعل و فاعل

انواع مبتدا

ضمیر فصل (عماد )

ضمیر شان

حروف مشبه بالفعل

کان و اخوان ها (افعال ناقصه )

شرایط عمل کردن (( لا )) شبیه به لیس

افعال مقاربه

افعال قلوب

افعال تحویل

معانی بیان بدیع

فصاحت

علم معانی (خبر و انشاء)

انشاء

فعل نهی

تمنی

ندا

مسند الیه

قصر

وصل و فصل

ایجاز،اصناب و مساوات

تشبیه، اسلوب ، انواع ، اغراض

استعاره

تاریخ ادبیات وترجمه و اعراب

شعر جاهلی

اغراض شعر جاهلی

نکات مهم ادبیات عصر جاهلی

اعراب گذاری و شرح ابیات به عربی «لامیه العرب الشنفری»

ترجمه و اعراب گذاری و شرح ابیات به عربی معلقه «امروالقیس»

ترجمه و اعراب گذاری و شرح ابیات به عربی

تاریخ ادبیات عصر اسلامی

نثر عصر اسلامی (قرآن کریم)

ترجمه و اعراب گذاری بخشی از خطبه جهاد امام علی (ع)

نمونه هایی از شعر کعب بن زهیر

نمونه هایی از شعر حسان بن ثابت

نمونه از شعر حطیئه

عصر اموی

عبدالحمید و رساله الی الکتاب

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

فصل اول- درس اول تا ششم

فصل دوم – درس اول تا پنجم

فصل سوم – درس اول تا پنجم

 

 

pre-Islamic poetry

The Arabic language

Hide,Hija,Rajaz,and the legends

Hira and Ghassan and their Dramatic legends

The legend if Jazima al- Abrash, the leprous king of Hira,and QueenZabba

The legend of Numan I

Adi ben Zayd,His Romance and tragedy

In the Heart if Arabia:Qasida and the Sus pended odes

The Suspended odes

Imruul- Qays, the Errant Prince of the Desert

Queen,M u tajarrida of Hira, and Nabigha al- Dhu byani the poet

The Golden ode of Imruul- Qays

Tarafa

Antara

Zaheir ben abi- solma

Amr ben Kulthum, the Bard of Arab Chivalry

amr ben Kulthums song of Glory

Abutammam

Antara

Comphex Word

صرف و نحو

منصوبات

مفعول به

تنازع

اشتغال

اختصاص

تحذیر

اغراء

افعل التعجب

منادی

مفعول مطلق

مفعول فیه

مفعول له (لاجله)

مفعول معه

لای نفی جنس

تمییز

حال

استثناء

مجرورات

انواع اضافه

توابع

نعت

تاکید

بدل

عطف

ملحقات

معانی ،بیان،بدیع

مجاز

مجاز عقلی

کنایه

علم بدیع

توریه و انواع آن، استتباع

تجرید و اقسام آن

جمع، تفریق، تقسیم، مبالغه، مذهب کلامی، حسن تعلیل و …

تاکید المدح بمایشبه الذم، تاکید الذم بما یشبه المدح و ابداع

ادماج، تجاهل العارف، القول باالموجب

صنایع لفظی

علم عروض

تقطیع ابیات

اجزاء بیت شعر

عله و اقسام آن

بحرهای شعر

عیوب قافیه

التدربیات العامه

تاریخ ادبیات و متون نظم و نثر

عصر عباسی اول

دوره های ادب عباسی

ویژگی های ادب عصر عباسی

ادبای معروف عصر عباسی

عصر عباسی دوم

ادبیات عصر عباسی دوم

عصز عباسی سوم

ویژگیهای شعر در عصر عباسی سوم

شاعران معروف عصر عباسی

اغراض شعری

خصوصیات مقامات درعصر عباسی سوم

جایگاه و خصوصیات قصه در عصرعباسی

نمونه هایی از شعر بشارین برد

نمونه هایی از شعر ابونواس

نمونه هایی از شعر ابوتمام

نمونه هایی از شعر دعبل خزاعی

نمونه هایی از شعر بحتری

نمونه هایی از شعرهای متنبی

نمونه هایی از شعر ابوالعلاء المعری

نمونه هایی از نثر عصر عباسی

عصر اندلس

عصر انحطاط

نمونه هایی از شعر دوره انحطاط

نمونه هایی از شعر ابن بناته

تاریخ ادبیات معاصر

شعر

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

فصل چهارم- درس اول

نکاتی چند در خصوص ترجمه

حروف ربط

عبارت ها

اصطلاحات درس چهارم تا هفتم

لغات متن اول تا هفتم

 

 

ارسال دیدگاه

2
نظر بگذارید

avatar
2 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
2 نظر نویسندگان
طاهریعربی نویسندگان نظرات اخیر
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
طاهری
مهمان
طاهری

آدرس دقیق سوالات بخش تاریخ اىبیات عربی 95 اؤ کتاب نبذه من تاریخ الأدب العربی به شرح زیر است:

سوال 71:صفحه 36، 37 و 38
سوال 72: 46 و 47
سوال 73: 56 و 57
سوال 74: 91
سوال 76: 94 – 95- 96
سوال 77: 156
سوال 78: 158
سوال: 79: 156
سوال 80: 221
81: 183- 173- 133- 181سوال
سوال 82: 58، 176، 203
سوال 83: 215
سوال 84: 221
سوال 85: 197 و 198
سوال 86: 194
سوال 87: 232
سوال 89: 327 ، 328 – 321- 266

عربی
مهمان
عربی

با سلام این آدرس دقیق سؤالات بخش تاریخ ادبیات عربی که در کنکور امسال (94) از کتاب نبذه من تاریخ الأدب العربی اومده بود به شرح زیر است: البته چهار سوال که درکتاب به طور صریح اشاره نشده بود، اگر دانشجو کتاب را میخواند میتوانست جواب دهد چون به صورت مفهومی آورده شده بود:
س71. ص 34
س 73: 55 و56و 57
س 74: 83و 84.
س75: 65
س77: 174و176و 179
س 78: 96
س 79: 107و 108
س81: 172
س 82: 182
س83: 122
س 84: 197
س 85: 191
س 86: 215و 216
س 88: 243
س 90: 227و 228

  • علوم پزشکی نخبگان
  • آموزش یار
  • پایان نامه
  • دکتر معینی

تبلیغات متنی