مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

1121 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زبان انگلیسی

روش‌تدریس) Methodology:

1- Principles of Language Teaching and Learning (D. H. Brown).
2-
Teaching Foreign language skills (M.Celce Murcia).
3-
Developing Second Language Skills (K. Chastain).
4-
Chomsky’s Universal Grammar (V.J.Cook).
5-
Approaches and Methods in Language Teaching (J.C.Richards, T.S. Rodgers).
6-
Teaching Foreign language skills (W.M. Rivers).
7-
Techniques & Principles in language Teaching (D.L. Freeman)
8-
Longman Dictionary of applied Linguistics (J.C.Richards et.at.)

(آزمون‌سازی) Testing:

1- Testing Language skills: (Farhady, Jafarpour, Birjandy).
2-
Testing English as a Second language (Harries).
3-
Writing English Language Tests (Heaton).
4-
Testing for language Teachers (Hughes).
5-
Techniques in language testing (Madsen).
6-
Language Testing (Birjandi, Mosallahnezad, Bagheridoost)

(زبانشناسی) Linguistics:

1- Teach yourself linguistics (Jean Aitchison).
2-
Linguistics and Language (J.S. Falk).
3-
An Introduction to Language (Fromkin & Rodman).
4-
Phonetics and phonology (Peter Roach).
5-
The study of language (G. Yule).
6-
Semantics: A course Book (J.lyon)
7-
Language & Lingnistics (J.lyon)


زبان انگلیسی – آموزش

زبان شناسی

Chapter 1

The Study of Language

Chapter 2

The Origins of Language

Chapter 3

The Development of Writing

Chapter 4

The Properties of Language

Chapter 5

Phonetics

Chapter 6

Phonology

Chapter 7

Word and Word – Formation Processes

Chapter 8

Morphology

Chapter 9

Syntax

Chapter 10

Semantics

Chapter 11

Pragmatics

آزمون سازی

Chapter 1

Basic definitions

Chapter 2

Functions of Language tests

Chapter 3

Forms of Language Tests

Chapter 4

Basic statistics in Testing

Chapter 5

Test construction

Chapter 6

Characteristics of a good test

روش تدریس

Part 1- Theories and Teaching

Language Acquisition

Age and  Acquisition

Human Learning

Styles and Strategies

Personality Factors

Cross – Linguistic Influence and Learner Language

Communicative competence

Models of Second Language Acquisition

The Brain and Learning

Patrt 2- Approach and Methods

The Nature of Approches and Methods

Grammar Translation Method

Direct Method

The Oral Approch & Situational Language Teaching

The Audiolingual Method

Cognitive Code Learning

Darmouth Intensive Language Program

Comprehension A pproch

 

 

زبان شناسی

Chpter Twelve

Discourse Analysis

Chpter Thirteen

Language and the Brrain

Chpter Forteen

First Languge Acquisition

Chpter Fifteen

Second Language Acquisition / Learning

Chpter Sixteen

Gestures and Shgn Language

Chpter Seventeen

 Language History and Change

Chpter  Eighteen

 Language and Regional Variation

Chpter Nineteen

 Language and Social Variation

Chpter Twenty

 Language and Culture

Chpter Twenty – one

Human  Language Processing

آزمون سازی

Chpter Seven

Theories of language testing

Chpter  Eight

Cloze and dictation tests

Chpter Nine

Testing vocabulary and structure

Chpter Eleven

Alternative assessment

Chpter Twelve

Test interpretation

Chpter Thirteen

Classical test score theory

روش تدریس

Chpter Twenty

Total Physical Response

Chpter Twenty – one

The Silent Way

Chpter Twenty – two

Community Language Learning

Chpter Twenty – Three

Suggestopedia

Chpter Twenty – Four

Whole Language

Chpter Twenty – Five

Multiple Intelligence

Chpter Twenty – Six

Neurolinguistic Programming

Chpter Twenty – Seven

The Lexical Approach

Chpter Twenty – Eight

Competency – Based Language Teaching

Chpter Twenty – Nine

Communicative Language Teaching

Chpter Thirty

The Natural Approach

Chpter Thirty – One

Cooperative Language Learning

Chpter Thirty – Two

Content – Based Instruction

Chpter Thirty – Three

Task –  Based Language Teaching

Chpter Thirty – Four

Participatory Approach

Part 3- Language Skils

Chpter Thirty -Five

Listening

Chpter Thirty- Six

Reading

Chpter Thirty – Seven

Writing

Chpter Thirty – Eight

Speaking

 
 

ارسال دیدگاه

2
نظر بگذارید

avatar
1 نظرات جدید
1 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
2 نظر نویسندگان
احسانفرهاد نویسندگان نظرات اخیر
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
فرهاد
مهمان
فرهاد

منابع مترجمی هم به تفکیک درج می کردید

  • پایان نامه

تبلیغات متنی